SREE VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM

.                                                                               ||Hari Om||

Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam | Prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopa-shantaye ||

Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham | Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim ||

Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave | Namo vai brahmanidhaye vasisthaya namo namah ||

Avikaraya shudhaya nithya paramathmane | Sadaika roopa roopaya vishnave sarva gishnave ||

Yasya smarana-matrena janma-samsara bhandanat | Vimuchyate namasta-smai vishnave pradha-vishnave ||

Namah samasta bhutanam-adi-bhutaya bhubrite | Aneka-ruparupaya vishnave prabha-vishnave ||

.                                                           Om namo vishnave prabhavishnave

.                                                               VAISHAMPAYANA UVACHA

Shrutva dharma nasheshana pavanani cha sarvashah | Yudhishthirah shantanavam punareva abhya-bhashata ||

.                                                                YUDHISHTHIRA UVACHA

Kimekam daivatam loke kim vapyekam parayanam | Stuvantah kam ka marchantah prapnuyuh manavah-shubham ||

Ko dharmah sarva-dharmanam bhavatah paramo matah | Kim japanmuchyate janthuh janma samsara-bandhanat ||

.                                                                     BHISHMA UVACHA

Jagat-prabhum deva-devam anantam purusho-tamam | Sthuva nnama-sahasrena purushah satatottitah ||

Tameva charcha-yannityam bhaktya purusha mavyayam | Dhyayan stuvan nama-syamschha yajamanah thameva cha ||

Anadi-nidhanam vishnum sarvaloka mahe-shvaram | Lokadhyaksham sthuva nnityam sarva-duhkhatigo bhavet ||

Brahmanyam sarva-dharmagnam lokanam keerthi-vardhanam | Lokanatham maha.-dbhootam sarvabhuta-bhavod-bhavam ||

Esha me sarva-dharmanam dharmo-dhikatamo matah | Yadbhaktya pundaree-kaksham stavairarche nara sada ||

Paramam yo maha-tejaha paramam yo maha-tapaha | Paramam yo mahad-bramha paramam yah parayanam ||

Pavitranam pavitram yo mangalanam cha mangalam | Daivatam devatanam cha bhootanam yovyayah pita ||

Yatah sarani bhutani bhavantyadi yugagame | Yasminscha pralayam yanti punareva yugakshaye ||

Tasya loka pradhanasya jaganna-thasya bhupate | Vishnor nama-sahasram me shrunu papa-bhayapaham ||

Yani namani gounani vikhyatani mahatmanah | Rishibhih parigeetani tani vakshyami bhootaye ||

Vishno-ranam sahasrasya vedavyaso maha munih | Chandho nusthup tatha devah bhagavan devakee-sutah ||

Amrutham-shubdavo beejam shaktir-devaki nandanah | Trisama hrudayam tasya shantya-rdhe viniyu-jyate ||

Vishnum jishnum maha-vishnum prabha-vishnum mahe-svaram | Anekarupam daithyantham namami purushottamam ||

 

Asya shree vishno divya sahasranama sthotra maha-mantrasya | shree vedavyaso bhagavan rishih | ansthup-chandah | shree maha vishnuh paramatma shree mannarayanoo devata | amritam-shoodbhavo bhanuriti beejam | devakee nandana srasthetih shakthih | udbavah kshobha-noo-deva iti paramo mantrah | shankha-bhru-nnadakee chakreeti keelakam, |sharngadhanva gadadhara itiastram | rathanga-pani rakshobhya iti netram | trisama samaga ssamete kavacham | Annandam para-bramheti yonih | rutu-shudarshanah kala iti digbandanah | sree vishvaroopa iti dhyanam | shree maha vishnu-preet-yarthe vishnordivya sahasra-nama jape viniyogah |

.                                                                                Dhyanam

Kshiro-dhanvat-pradeshe suchimani vilasat saikyate mauktikanam Maalaak-la-pta-sanasthah spatika-mani nibhaih mauktikaih mandi-takngah || Shrub-brai-rabrai-radabraih upari verachitaih muktah-peeusha-varsh Aanande nah puniyat arenalina gadha shankha-panhi mukundaha || Bhuh padao yasyanabih viyada-suranelah chandra-soorya-cha-netra | Karna-vasa-serodyah mooka-mapi dahano yesya-vaste-yamabdhih || Antastham-yasya-vishwam-suranara khagago bhogi gandharva dhaithyeh Chitram ram-ramyate tham tribhuvana-vapusham vishnu-meesham namami ||

.                                                            Om namo bhagavate vasudevaya

 

Shantha-karam bhujaga-shayanam padma-naabham suresham |

Vishva-khaaram gagana sadrusham megevarnam shubhangam ||

Lakshmi-kantham kamala-nayanam yogi-hrudhyana-gamyam |

Vande vishnum bava-bhaya-haram sarva-lokaika-natham ||

 

Megha-shyamam peetha-kauseya-vasam sree vatsajkam kaustu-bhod-bhacethangam |

Punyo-petam pundari-kaya thaksham vishnum vande sarva-lokaika natham||

Sashamkha-chakram-sakrireeta-kundalam – sapeetha-vastram-saraseeru-hekshanam |

Saharavaksha sthala-koustubhashreeyam-namami-vishnum-shirasaa chaturbhujam ||

.                                               ||Iti Purva Peethika||

 

.                                                         ||Hari Om||

Om vishvam vishnu rvashatkaro bhoota-bhavya bhavat-prabhuh |

Bhoota-krut bhoota-bhrud-bhavo bhootatma bhoota-bhavanah.|| |1|

Pootatma paramatma cha muktanam parama-gatih |

Avyayah purusha sakshee kshetragno-kshara eva cha.|| |2|

Yogo yoga-vidam neta pradhana puru-sheshvarah |

Narasimhavapu shreeman keshavah puru-shottamah.|| |3|

Sarvah sharvah shivah sthanuh bhootadi-rnidhi ravyayah |

Sambhavo bhavano bharta pradhavah prabhu reeshvarah ||. |4|

Swayambhoo shambhu radityah pushka raksho maha-svanah |

Anadi nidhano dhata vidhata dhatu ruttamah || |5|

Aprameyo hrushee-keshah padma-nabho-mara-prabhuh |

Vishva-karma manu-stvastha sthavishtah sthaviro dhruvah || |6|

Agrahyah shashvatah krishno lohi-takshah pratrdanah |

Prabhoota strikakubdhama pavitram mangalam param || |7|

Ishanah pranadah prano jyeshthah shreshthah prajpatih |

Hiranya-garbho bhoo-garbho madhavo madhu-soodanah || |8|

Ishvaro vikramee dhanve medhavee vikramah kramah |

Anuttamo dura-dharshah krutagnah kruti-ratmavan || |9|

Suresha sharanam sharma vishva-retah praja-bhavah |

Ahah samvatsaro vyalah pratyaya sarva-darshanah || |10|

Aja sarve-shvara siddhah siddhi sarvadi rachyutah |

Vrishakapi rame-yatma sarva-yoga vinih-srutah || |11|

Vasu rvasumana satyah samatma sammita samah |

Amoghah pundaree-kaksho vrusha-karama vrusha-krutih || |12|

Rudro bahushira babhruh vishva-yoni shuchi-shravah |

Amrita shashvatah stanuh vararoho maha-tapah || |13|

Sarvaga sarva-vidbhanuh vishva-kseno janardanah |

Vedo veda-vidha-vyango vedango veda-vit-kavih || |14|

Loka-dhyaksha sura-dhyaksho dharma-dhyakshah kruta-krutah |

Chatu-ratma chatu-rvyooha chatur-damshtrah chatur-bhujah || |15|

Bhrajishnu rbhojanam bhokta sahishnu rajaga-dadijah |

Anagho vijayo jeta vishva-yonih punar-vasuh || |16|

Upendro vamanah pramshuh amogha shuchi roorjitah |

Ateendra sangrahah sargo dhrutatma niyamo yamah || |17|

Vedyo vaidya sada yogee veeraha madhavo madhuh |

Ateendriyo maha-mayo mahotsaho maha-balah || |18|

Maha-buddhir-maha-veeryo maha-shaktir-maha-dyuthih |

Anirdeshyavapu-shreeman ameyatma maha dridhrut || |19|

Mahe-shvaso mahee-bharta shreeniva satamgatih |

Aniruddha sura-nando govindo govidam patih || |20|

Mareechi rdamano hamsah suparno bhuja-gottamah |

Hiranya-nabhah sutapah padma-nabhah praja-patih || |21|

Amrityu sarva-druk-simhah sandhata sandhi-man sthirah |

Ajo durma-rshana shastha vishru-tatma sura-riha || |22|

Guru rguru-tamo dhama satya satya para-kramah |

Nimisho-nimiisha srugvee vacha-spati ruda-radheeh || |23|

Agranee-rgramanee shreeman nyayo neta samee-ranah |

Sahasra-moordha vishvatma saha-srakshah saha-srapat || |24|

Avartano nivru-ttatma sam-vruta sampra-mardanah |

Aha-ssama-vartako vahnih anilo dharanee-dharah || |25|

Supra-sadah prasa-nnatma vishva srudvishva-bhugvibhuh |

Satkarta satkruta-sadhuh jahnur-narayano narah || |26|

Asan-khyeyo prame-yatma vishi-shta shishta-kruchu-chih |

Siddhar-thah siddha-sankalpah siddhida siddhi-sadhanah || |27|

Vrishahee vrishabho vishnuh vrusha-parva vrusho-darah |

Vardhano vardha-manascha vivikta shruti-sagarah || |28|

Subhujo durdharo vagmee mahendro-vasudho vasuh |

Naika-roopo bruha-droopah shipi-vishtah praka-shanah || |29|

Oja-hstejo dyuti-dharah praka-shatma prata-panah |

Bhuddhah-spashta-khsharo mantrah chandramshu-rbhaskara-dyutih|| |30|

Amritam-shoodbhavo bhanuh shasha-bindhu-sureshvarah |

Ausha-dham jagata setuh satya-dharma para-kramah || |31|

Bhoota-bhavya bhava-nnathah pavanah pavano-nalah |

Kamaha-kama-krutkantah kamah kama-pradah prabhuh || |32|

Yugadi-krudyu-gavarto naika-mayo maha-shanah |

Adrushyo vyakta-roopaschha sahasra-jidanantajit || |33|

Ishto-vishishta shishte-shtah shikhandee nahusho vrushah |

Krodhaha krodha-krutkarta vishva-bahurma-heedharah || |34|

Achyutah-prathithah pranah pranado vasa-vanujah |

Apamnidhi radishta-nam apra-mattah prati-shtitah || |35|

Skandah sanda-dharo dhuryo varado vayu-vahanah |

Vasudevo bruha-dbhanuh adidevah pura-ndarah || |36|

Ashoka starana starah shoora-showri rjane-shvarah |

Anu-koola shata-vartah padmee padma-nibhe-kshanah || |37|

Padma-nabho ravinda-kshah padma-garbha-shareera-bhrut |

Mahardhi bhooddho vruddha-tma maha-ksho garuda-dhvajah || |38|

Atula-sharabho bheemah sama-yagno havir-harih |

Sarva lakshana lakshanyo lakshmeevan samiti-njayah || |39|

Veksharo rohito margo hethur-damodara sahah |

Mahee-dharo maha-bhago vegavana-mitashanah || |40|

Udbhavah ksho-bhano devah shree-garbhah parame-shvarah |

Karanam karanam karta vikarta gahano guhah || |41|

Vyava-sayo vyava-sthanah sams-thanah sthanado dhruvah |

Para-rdhih parama-spashta stushtah pushtah-shubhe-kshanah |||42|

Ramo viramo virajo margo neyo nayo-nayah |

Veera-shakti-matam shreshto dharmo dharma-vidu-ttamah || |43|

Vaikunthah purushah pranah pranadah pranavah pruthuh |

Hiranya-garbha shatru-ghno vyapto vayu-radho-kshajah || |44|

Rutu-sudar-shanah-kalah para-meshthi pari-grahah |

Ugra-samva-tsaro daksho vishramo vishva-dakshinah || |45|

Vistarah sthavara ssthanuh pramanam beeja-mavyayam |

Artho-nartho maha-kosho maha-bhogo maha-dhanah || |46|

Anir-vinnah sthavishto bhooh dharma-yoopo maha-makhah |

Nakshatra-nemir-nakshatree kshamah shamah-samee-hanah || |47|

Yagna ijyo mahe-jyashcha kratuh-satram satam-gatih |

Sarva-darshee nivru-tatma sarva-gno gnana muttamam || |48|

Suvrata-sumukha-sookshmah sughosha-sukhada-suhrut |

Mano-haro jita-krodho veerba-burvi-daranah || |49|

Swapanah svavasho vyapee naika-tma naika-karmakrut

Vatsaro vatsalo vatsee ratnagarbho dhaneshvarah  || |50|

Dharmagubdharmakrutdharmee sadasatksharamaksharam |

Avignata saha-sramshuh vidhata kruta-lakshanah || |51|

Gabhasti-nemi-satvasthah simho bhoota-mahe-shvarah|

Adidevo mahadevo devesho deva-bhrudguruh || |52|

Uttaro gopatir-gopta gnana-gamyah pura-tanah |

Shareera-bhoota-bhrud-bhokta kapee-ndro bhoori-dakshinah || |53|

Somapo mrutapa-somah purujit-puru-sattamah |

Vinayo-jaya-satya-sandho dasha-rhah satva-tampatih || |54|

Jeevo vina-yita sakshee mukundo mita vikramah |

Ambho-nidhi rana-ntatma maho-dadhi-shayo-ntakah || |55|

Ajo maharhah svadhavyo jita-mitrah pramo-danah |

Anando nandano nandah satya-dharma trivi-kramah || |56|

Maharshih kapila-charyah krutagno medi-neepatih |

Tripada-strida-shadh-yakshah maha-shringah krutan-takrut || |57|

Maha-varaho govindah sushenah kana-kangadee |

Guhyo gabheero gahano gupta-shchakra gadadharah || |58|

Vedhah-svango jitah-krishno dridha-sankarshano chyutah |

Varuno varuno vrukshah pushka-raksho maha-manah || |59|

Bhaga-van bhagaha-nandee vana-malee hala-yudhah |

Adityo jyoti-radityah shishnur-gati-sattamah || |60|

Sudhanva khana-parashuh daruno dravinah pradah |

Divi-spru-ksarva drugvyaso vacha-spati rayonijah || |61|

Trisama samaga-samah nirvanam bheshajam bhishak |

Sanya-sakrutchha-mashanto nishtha-shantih para-yanam || |62|

Shubhanga-shanti-dasrushta kumudah kuva-leshayah |

Gohito gopati-rgopta vrusha-bhaksho vrusha-priyah || |63|

Anivarthee nivru-ttatma samkshepta kshema-krutchhivah |

Shree-vatsa-vakshah shree-vasah shree-pathih shree-matam varaah |||64|

Shreeda-shreeshah shree-nivasah shree-nidil-shree-vibhavanah |

Shree-dhara-shree-kara-shreyah shreem-man-lokatra-yashrayah |||65|

Svaksha svangah shata-nando nandi-rjyoti rgane-shvarah |

Viji-tatma vidhe-yatma satkeerti-shchhinna samshayah || |66|

Udeerna-sarva-tashchakshuh aneesha shashvatah sthirah |

Bhooshayo bhooshano bhooti vishoka shoka-nashanah || |67|

Archishma narchitah kumbho vishu-ddhatma visho-dhanah |

Aniriddho pratirathah pradyumno mita-vikramah || |68|

Kala-neminiha shourih shoora shoora-jane-shvarah |

Tilo-katma trilo-keshah keshavah keshiha harih || |69|

Kama-devah kama-palah kamee kantah kruta-gamah |

Anirde-shyavapuh vishnuh veero nantho dhananjayah || |70|

Bramhanyo bramha-krut bramha barmha bramha vivar-dhanah |

Bramha-vitbramahno bramhee bramhagno bramhana-ptiyah || |71|

Maha-kramo maha-karma maha-teja mahoragah |

Maha-kritu rmahayajva maha-yagno maha-havih || |72|

Stavya-stava-priya stotram stuta stotaa rana priyah |

Poornah poorayita punyah punya-keerti rana-mayah || |73|

Mano-java steertha-karo vasu-reta vasu-pradah |

Vasu-prado vasu-devo vasur-vasu-mana havih || |74|

Sadgati satkruti-satta sadbhooti satpa-rayanah |

Shoora-seno yadu-shreshthah sanni-vasa suya-munah || |75|

Bhoota-vaso vasu-devah sarva-sunilayo nalah |

Darpaha darpado drupto durdharo thapa-rajitah || |76|

Vishva-moortir-maha-moortih deepta-moorti ramoortiman |

Aneka-moorti-ravyaktah shata-moorti shata-nanah || |77|

Eko-naika savah kah kim yatta-tpada manu-ttamam |

Loka-bandhu rlokanatho madhavo bhakta-vatsalah || |78|

Suvarna varno hemango varanga shchhanda-nangadee |

Veeraha vishama shoonyo khritashee rachala shchalah || |79|

Amanee manado manyo loka-swamee trilo-kadhrut |

Sumedha medhajo dhanyah satya-medha dhara-dharah || |80|

Tejo vrusho dyuti-dharah sarva-shastra-bhrutam varah |

Pragraho nigraho vyagro naika-shrungo gada-grajah || |81|

Chatur-moorti chatur-bhahu chatur-vyoohah chatur-gatih |

Chatu-ratma chatur-bhavah chatur-veda-videkapat || |82|

Sama-varto nivru-ttatma durjayo durati-kramah |

Durlabho durgamo durgo dura-vaso dura-riha || |83|

Shubhango loka-sarangah sutantu stantu-vardhanah|

Indra-karma maha-karma kruta-karma kruta-gamah || |84|

Udbhava sundara sundo ratana-nabha sulo-chanah |

Arko vaja-sani shrungi jayantah sarva-vijjay || |85|

Suvarna bindu-rakshobhyah sarva-vagee-shvare-shvarah |

Maha-hrado maha-garto maha-bhooto maha-nidhih || |86|

Kumudah kundarah kundah parjnyah pavano nilah |

Amrutamsho mruta-vapuh sarvagnah sarva-tomukhah || |87|

Sulabha suvratah siddhah shatruji chhatru-tapanah |

Nyagro-dhodumbaro shvatthah chanoo-randhru nishoo-danah || |88|

Saha-srarchi sapta-jihvah saptai-dha sapta-vahanah |

Amoorti ranagho chintyo bhaya-krudbhaya-nashanah || |89|

Anu rbruha tkrushah sthoolo guna-bhrunnir-guno-mahan |

Adhruta svadhruta svastyah pragvamsho vamsha vardhanah || |90|

Bhara-bhrut kathito yogee yogeeshah sarva kamdah |

Ashrama shramanah kshamah suparno vayu-vahanah || |91|

Dhanur-dharo dhanur-vedo dando damayita damah |

Apara-jita sarva-saho niyanta niyamo yamah || |92|

Satvavan satvika satyah satya-dharma para-yanah |

Abhi-prayah priyarhorhah priyakrut preeti-vardhanah || |93|

Vihaya-sagati rjyotih suru-chirhu-tabhugvibhuh |

Ravi rvirochana sooryah savita ravi lochanah || |94|”

Ananta huta-bhugbhokta sukhado naikado grajah |

Anirvinna sada-marshee lokadhi-shthana madbhutah || |95|

Sanaa tsana-tana-tamah kapilah kapi-ravyayah |

Svastida svasti-krut svasti svastibhuk svasti-dakshinah || |96|

Aroudrah kundalee chakree vikra-myoorjita shasanah |

Shabdatiga shabda-sahah shishira sharva-reekarah || |97|

Akroorah peshalo daksho dakshinah kshaminam varah |

Vidvattamo veeta-bhayah punya-shravana keertanah || |98|

Uttarano dushkrutiha punyo dussvapna nashanah |

Veeraha rakshana santo jeevanah parya-vasthitah || |99|

Anantha roopo nantha shreeh jitamanyur-bhayapahah |

Chatu-rasro gabhee-ratma vidisho vyadisho dishah || |100|

Anadi rbhoorbhuvo lakshmeeh suveero ruchi-rangadah |

Janano jana janmadih bheemo bheema-para-kramah || |101|

Adhara nilayo dhata pushpa-hasah praja-garah |

Urdhvaga satpa-thacharah pranadah pranavah panah || |102|

Pramanam prana nilayah prana-bhrut prana jeevanah |

Tattvam tattva videkatma janma mrutyu jaratigah || |103|

Bhoorbhuva svasta-rustarah savita prapi-tamahah |

Yagno yagna-patir-yajva yagnango yagna-vahanah || |104|

Yagna-bhrut yagnakru t yagee yagnabhuk yagna-sadhanah |

Yajna-ntakrut yagna guhyam anna mannada eva-cha || |105|

Atma-yoni svayam jaato vaikhana sama-gayanah |

Devakee nandana srashta kshiteeshah papa-nashanah || |106|

Shankha-bhrut nandakee chakree sharngadhanva gada-dharah |

Rathanga-pani rakshobhyah sarva praha-rana-yudhah || |107|

.            |Sree sarva-praha-rana-yudha om naman ithi|

Vanmalee gadee sharngi shankhee chakree cha nandakee |

Shree-maannaraayano vishnuhr vaasu-devo bhira-kshatu || |108|

.           |Sree vasudevobhi rakshatu om nama ithi|

 

.                                ||PhalaShrutih||

 

Iteedam keerta-neeyasya kesha-vasya maha-tmanah | Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam ||

Ya edam shrunuyat nityam yaschhapi parikeertayet | Nashubham-prapnuyat-kinchit so mutreha-cha-manavah ||

Vedan-tago bramhana-syat kshatriyo vijayee bavet | Vaisyo dhana-samru-ddhasyat shhoodra sukha mavap-nuyat ||

Dharmarthee prapnu-yatdharmam artharthee chartha mapnuyat| Kamana-vapnuyat-kamee prajarthee chapnu-yat-prajam ||

Bhakt-imanya sadotthaya shuchi-stadgata manasah | Sahasram vasu-devasya namna metat prakee-rtayet ||

Yashah prapnoti vipulam ynati praadhanya meva-cha | Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamam ||

Na bhayam kvachi dapnoti veeryam tejachha vindati | Bhava tyarogo dhyu-timan bala-roopa gunan-vitah ||

Rogarto muchyate rogat baddho muchyeta bandhanat | Bhaya nmuchyeta bheetastu muchye tapanna apadha ||

Durganya-titara tyashu purushah purusho-ttamam | Stuva nnama-saha-srena nityam bhakti saman-vitah ||

Vasu-deva-shrayo marthyo vasu-deva para-yanah | Sarva-papa vishu-ddhatma yati bramha sana-tanam ||

Na vasu-deva bhakta-nam ashubham vidyate kvachit | Janma mrithyu jara vyadhi bhayam naivapa jayate ||

Emam stava madhee-yanah shraddha-bhakti sama-nvitah | Yujye tatam sukha-kshantih shree-dhrati smruti keertibhih ||

Na krodho na matsaryam na lobho na shubha-matih | Bhavanti kruta punyanam bhakta-nam puru-shottame ||

Dhyou sachan-drarka nakshatra kham disho bhoorma-hodadhih | Vasu-devasya veeryena vidhrutani mahat-manah ||

Sa-sura-sura gandharvam sa-yaksho-raga raksha-sam | Jaga-dvashe varta-tedam krishnasya sachara-charam ||

Indri-yani mano-buddhih satvam tejo-balam dhrutih | Vasu-devatma kanyahuh kshetram-kshetragyna eva cha ||

Sarva-gamana macharah prathamam pari-kalpate | Aachara prabhavo dharmo dharmasya pradhu-rachyutah ||

Rushayah pitaro devah maha-bhootani dhatavah | Jangama-jangamam chedam jagannaraya-nodbhavam ||

Yogo gynanam tatha sankhyam vidya shilpadi karma-cha | Vedah shasthrani vigynana etat-sarvam janar-danat ||

Eko-vishnu rmaha-dbhootam prutha-gbhoota nyanekasah | Trilon-lokan-vyapya-bhootatma bhujkte vishva-bhugavyayah ||

Emam stavam bhagavato vishnor-vyasena keertitam | Pathedya echhet purushah shreyah praptum sukhani-cha ||

Vishve-shvara majam devam jagatah prabhu mavyam | Bhajanti ye pushka-raksham nate yanti para-bhavam ||

.                                      |Na te yanti para-bhavam om nama iti|

.                                                      ARJUNA UVACHA

Padma-patra visha-laksha padma-nabha suro-ttama | Bhaktana manu-raktanam trata bhava janar-dana ||

.                                             SHREE BHAGAVAN UVACHA

Yo-mam nama saha-srena stotu michhati pandava | Sho ha mekena shlokena stuta eva na samshayah ||

.                                      |Stuta eva na samshaya om nama iti |

.                                                    VYASA UVACHA

Vasa-naad vasu devsaya vasitham te jaga-thrayam | Sarva-butha nivaso si vaasu-deva namo stute ||

.                                      |Vasu-deva namostute om nama iti|

.                                                 PARVATI UYVACHV

Keno-paayena laghunaa vishnur-nama saha-skrakam | Patyate pamditeh nityam shortu michha myaham prabho ||

.                                                ESHWARA UVACHA

Shree-rama ram rameti rame raame mano-rame | Saha-sranaama tattulyam raama-naama varaa-nane ||

.                                       |Raama-naama varaa-nana om nama iti|

.                                                  BRAMHO UVACHA

Namo stvana-ntaya saha-sramurtaye – Saha-srapaa-dakshi shiroru-bahave |

Saha-sranaamne puru-shaya shashvate – Saha-srakoti-yuga-dharine namah ||

.                                    |Saha-srakoti yuga-dharina om nama iti|

.                                               SANJAYA UVACHA

Yatra yoge-shvarah krushno yatra paardho dhanur-dharah | Tatra-shreeh vijayo bhutih dhruva neetih mati rmama ||

.                                        SHREE BHAGA-VAANU-VACHA

Ananya-schanta-yanto mam ye janaah paryu-panate | Tesham nitya-bhiyuktanaam yoga-kshemam vaha-myaham ||

Pari-tranaya sabhunaam vinaa-shaya cha dushkrutam | Dharam samstha-panardhaya sambha-vami yuge yuge ||

Aartha-vishanna-shithila-schabhitah ghoreshucha-vyadhi-varthamanah | Samkeertya-narayana-shabda-matram vimukta-duhghah-sukhino-bhavanti ||

Kayena vaachha mana-sendhriyerva – Buddhyatma-naavaa prakrute-svabha-vaat |

Karomi yadyat sakalam parasmai Naaraa-yanayeti samarpa-yame ||

.                                     ||Sarvam shree-krishnar-panamastu||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: