Shiva Lingastaka Mantra

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ

 

ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ

ಜನ್ಮಜ ದು:ಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೧||

 

ದೇವಮುನಿ ಪ್ರವರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಂ

ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೨||

 

ಸರ್ವ ಸುಗಂಧಸುಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ ಬುದ್ಧಿ ವಿವರ್ಧನ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಂ

ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರ ವಂದಿತ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೩||

 

ಕನಕ ಮಹಾಮಣಿ ಭೂಷಿತ ಲಿಂಗಂ  ಫಣಿಪತಿ ವೇಷ್ಟಿತ ಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ

ದಕ್ಷಸುಯಜ್ಞವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೪||

 

ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ ಪಂಕಜಹಾರ ಸುಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ

ಸಂಚಿತಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೫||

 

ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತ ಸೇವಿತ ಲಿಂಗಂ ಭಾವೈರ್ಭಕ್ತಿಭಿರೇವಚ ಲಿಂಗಂ

ದಿನಕರಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೬||

 

ಅಷ್ಟದಳೋಪರಿ ವೇಷ್ಟಿತ ಲಿಂಗಂ ಸರ್ವ ಸಮುದ್ಭವ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಂ

ಅಷ್ಟ ದರಿದ್ರ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೭||

 

ಸುರಗುರು ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಲಿಂಗಂ ಸುರವನ ಪುಷ್ಪಸದಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ

ಮರಮಪತಿಂ ಪರಮಾತ್ಮಕ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೮||

 

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯ: ಪಠೇಚ್ಚಿಷವಸನ್ನಿಧೌ

ಶಿವಲೋಕ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹಮೋದತೇ      ||೯||

 

ಇತೀ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *