Chandra Kavacham in Kannada

 

Chandra Kavacham

 || ಚಂದ್ರ ಕವಚಮ್‌ ||

.

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ:

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಗೌತಮ ಋಷಿ: | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: |

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ | ಚಂದ್ರ: ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: ||

ಕವಚಂ

ಸಮಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಂದೇ ಕೇಯೂರ ಮಕುಟೋಜ್ವಲಮ್‌ |

ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಯನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ ಭೂಷಣಮ್‌ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಶಿನ: ಕವಚಂ ಶುಭಮ್‌ |

ಶಶಿ: ಪಾತು ಶಿರೋ ದೇಶಂ ಫಾಲಂ ಪಾತು ಕಲಾನಿಧಿ ||

ಚಕ್ಷುಷಿ: ಚಂದ್ರಮಾ: ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ನಿಶಾಪತಿ: |

ಪ್ರಾಣಂ ಕೃಪಾಕರ: ಪಾತು ಮುಖಂ ಕುಮುದಬಾಂಧವ: ||

ಪಾತು ಕಂಠಂ ಚ ಮೇ ಸೋಮ: ಸ್ಕಂಧೇ ಜೈವಾತೃಕಸ್ತಥಾ |

ಕರೌ ಸುಧಾಕರ: ಪಾತು ವಕ್ಷ: ಪಾತು ನಿಶಾಕರ: |

ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಮೇ ಚಂದ್ರೋ ನಾಭಿಂ ಶಂಕರಭೂಷಣ: |

ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಟ: ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸುಧಾಕರ: |

ಊರೂ ತಾರಾಪತಿ: ಪಾತು ಮೃಗಾಂಕೋ ಜಾನುನೀ ಸದಾ |

ಅಭ್ದಿಜ: ಪಾತು ಮೇ ಜಂಘೇ ಪಾತು ಪಾದೌ ವಿಧು: ಸದಾ |

ಸರ್ವಾಣ್ಯನ್ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ಪಾತು ಚಂದ್ರೋಖಿಲಂ ವಪು: |

ಏತದ್ಧಿಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಮ್‌ |

ಯ: ಪಠೇತ್ ಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |

||ಇತೀ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: