Monthly Archive: April 2015

0

Navagraha Peedaparihara Stotra in Telugu

.      నవగ్రహ పీడాపరిహార స్తోత్ర గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారక: | విషమస్థాన సంభూతాం పీడాం హరతు మే రవి: || రోహిణీశ: సుధామూర్తి: సుధాగాత్ర: సుధాశన: | విషమస్థాన సంభూతాం పీడాం హరతు మే విధు: || భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్సదా | వృష్టికృద్వృష్టిహర్తాచ పీడాం హరతు...

0

Navagraha Peedaparihara Stotra in Kannada

.          ನವಗ್ರಹ ಪೀಡಾಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಗ್ರಹಾಣಾಮಾದಿರಾದಿತ್ಯೋ ಲೋಕರಕ್ಷಣಕಾರಕ: | ವಿಷಮಸ್ಥಾನ ಸಂಭೂತಾಂ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ರವಿ: || ರೋಹಿಣೀಶ: ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ: ಸುಧಾಗಾತ್ರ: ಸುಧಾಶನ: | ವಿಷಮಸ್ಥಾನ ಸಂಭೂತಾಂ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ವಿಧು: || ಭೂಮಿಪುತ್ರೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಜಗತಾಂ ಭಯಕೃತ್ಸದಾ | ವೃಷ್ಟಿಕೃದ್ವೃಷ್ಟಿಹರ್ತಾಚ ಪೀಡಾಂ ಹರತು...

0

Shani vajra Panjara Kavacham in Gujarati

શનિ વજ્ર પંજર કવચમ્‌ નીલાંબરો નીલવપુ: કિરિટી: | ગૃધ્રસ્થિતાસ્ત્રકરો ધનુષ્માન્‌ | ચતુર્ભુજ: સૂર્યસુત: પ્રસન્ન: સદા મમસ્યાદ્વરદ: પ્રશાંત: || બ્રહ્મ ઉવાચ શૃણુધ્વં ઋષય: સર્વે: શનિ પીડાહરમ મહત્‌ | કવચં શનિરાજસ્ય સૌરૈરિદમનુત્તમમ્‌ || કવચં દેવતાવાસં વજ્ર...

0

Shani vajra Panjara Kavacham in Hindi

शनि वज्र पंजर कवचम्‌ नीलांबरॊ नीलवपु: किरिटी: । गृध्रस्थितास्त्रकरॊ धनुष्मान्‌ । चतुर्भुज: सूर्यसुत: प्रसन्न: सदा ममस्याद्वरद: प्रशांत: ॥ ब्रह्म उवाच शृणुध्वं ऋषय: सर्वॆ: शनि पीडाहरम महत्‌ । कवचं शनिराजस्य सौरैरिदमनुत्तमम्‌ ॥ कवचं दॆवतावासं वज्र...

0

Shani vajra Panjara Kavacham in Tamil

ஶனி வஜ்ர பம்ஜர கவசம்‌ னீலாம்பரோ னீலவபு: கிரிடீ: | க்றுத்ரஸ்திதாஸ்த்ரகரோ தனுஷ்மான்‌ | சதுர்புஜ: ஸூர்யஸுத: ப்ரஸன்ன: ஸதா மமஸ்யாத்வரத: ப்ரஶாம்த: || ப்ரஹ்ம உவாச ஶ்றுணுத்வம் றுஷய: ஸர்வே: ஶனி பீடாஹரம் மஹத்‌ | கவசம் ஶனிராஜஸ்ய ஸௌரைரிதமனுத்தமம்‌ || கவசம் தேவதாவாஸம் வஜ்ர...

0

Shani vajra Panjara Kavacham in Telugu

శని వజ్ర పంజర కవచమ్‌ నీలాంబరో నీలవపు: కిరిటీ: | గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్‌ | చతుర్భుజ: సూర్యసుత: ప్రసన్న: సదా మమస్యాద్వరద: ప్రశాంత: || బ్రహ్మ ఉవాచ శృణుధ్వం ఋషయ: సర్వే: శని పీడాహరమ్ మహత్‌ | కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమమ్‌ || కవచం దేవతావాసం వజ్ర...

0

Shani vajra Panjara Kavacham in Kannada

ಶನಿ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಕವಚಮ್‌ ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪು: ಕಿರಿಟೀ: | ಗೃಧ್ರಸ್ಥಿತಾಸ್ತ್ರಕರೋ ಧನುಷ್ಮಾನ್‌ | ಚತುರ್ಭುಜ: ಸೂರ್ಯಸುತ: ಪ್ರಸನ್ನ: ಸದಾ ಮಮಸ್ಯಾದ್ವರದ: ಪ್ರಶಾಂತ: || ಬ್ರಹ್ಮ ಉವಾಚ ಶೃಣುಧ್ವಂ ಋಷಯ: ಸರ್ವೇ: ಶನಿ ಪೀಡಾಹರಮ್ ಮಹತ್‌ | ಕವಚಂ ಶನಿರಾಜಸ್ಯ ಸೌರೈರಿದಮನುತ್ತಮಮ್‌ || ಕವಚಂ ದೇವತಾವಾಸಂ ವಜ್ರ...

0

Shani Graha Shaanti stotra

.              શનિ ગ્રહ શાંતિ સ્તોત્રમ્‌ અથ શ્રી શનૈશ્ચરાષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્‌ શનૈશ્ચરાય શાંતાય સર્વાભિષ્ટ પ્રદાયિને | શરણ્યાય વરેણ્યાય સર્વેશાય નમો નમ: ||૧|| સૌ‍મ્યાય સુરવંદ્યાય સુરલોક વિહારિણે | સુખાસનોપવિષ્ટાય સુંદરાય નમો નમ: ||૨|| ઘનાય ઘનરૂપાય ઘનાભરણધારિણે...

0

Shani Graha Shaanti stotram

.                ஶனி க்ரஹ ஶாம்தி ஸ்தொத்ரம்‌ அத ஶ்ரீ ஶனைஶ்சராஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம்‌ ஶனைஶ்சராய ஶாம்தாய ஸர்வாபிஷ்ட ப்ரதாயினே | ஶரண்யாய வரேண்யாய ஸர்வேஶாய னமோ னம: ||௧|| ஸௌ‍ம்யாய ஸுரவம்த்யாய ஸுரலோக விஹாரிணே | ஸுகாஸனோபவிஷ்டாய ஸும்தராய னமோ னம: ||௨|| கனாய கனரூபாய கனாபரணதாரிணே |...

0

Shani Graha Shaanti stotra

.         శని గ్రహ శాంతి స్తొత్రమ్‌     అథ శ్రీ శనైశ్చరాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌ శనైశ్చరాయ శాంతాయ సర్వాభిష్ట ప్రదాయినే | శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమ: ||౧|| సౌ‍మ్యాయ సురవంద్యాయ సురలోక విహారిణే | సుఖాసనోపవిష్టాయ సుందరాయ నమో నమ: ||౨|| ఘనాయ...