Monthly Archive: October 2015

Vishvanathastakam 0

Vishwanathashtakam in Telugu

|| విశ్వనాథాష్టకం || గంగాతరంగ రమణీయజటాకలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషితవామభాగం నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణసి పురపతిం భజ విశ్వనాథం  ||౧|| వాచామగోచర మనేక గుణస్వరూపం వాగీశ విష్ణుసురసేవిత పాదపీఠం వామేన విగ్రహవరేణ కళత్రవంతం వారాణసి పురపతిం భజ విశ్వనాథం  ||౨|| భూతాధిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగం...

Vishvanathastakam 0

Vishwanathashtakam in Kannada

|| ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ || ಗಂಗಾತರಂಗ ರಮಣೀಯಜಟಾಕಲಾಪಂ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತವಾಮಭಾಗಂ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರಂ ವಾರಾಣಸಿ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ  ||೧|| ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಮನೇಕ ಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ವಾಗೀಶ ವಿಷ್ಣುಸುರಸೇವಿತ ಪಾದಪೀಠಂ ವಾಮೇನ ವಿಗ್ರಹವರೇಣ ಕಳತ್ರವಂತಂ ವಾರಾಣಸಿ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ  ||೨|| ಭೂತಾಧಿಪಂ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ...

Shivanamavali astaka 0

Shiva Namavali Ashtakam

Shiva Naamaavali AshTakam he chandrachooDa  madanaantaka shoolapaaNe sthaano gireesha girijesha mahesha shambho bhootesha bheetabhayasoodana maamanaatham samsaaradukha gahanaajjagadeesha raksha |||1|| he paarvateehrudayavallabha chandramouLe bhootaadhipa pramathanaatha gireesha chaapa he vaamadeva bhavarudra pinaakapaaNe samsaaradukha gahanaajjagadeesha raksha ||2||...

Shivanamavali astaka 0

Shiva Namavali Ashtakam in Gujarati

|| શિવ નામાવલિ અષ્ટકમ્‌ || . હે ચન્દ્રચૂડ  મદનાન્તક શૂલપાણે સ્થાનો ગિરીશ ગિરિજેશ મહેશ શંભો ભૂતેશ ભીતભયસૂદન મામનાથમ્‌ સંસારદુ:ખ ગહનાજ્જગદીશ રક્ષ |||૧|| હે પાર્વતીહૃદયવલ્લભ ચન્દ્રમૌળે ભૂતાધિપ પ્રમથનાથ ગિરીશ ચાપ હે વામદેવ ભવરુદ્ર પિનાકપાણે સંસારદુ:ખ...

Shivanamavali astaka 0

Shiva Namavali Ashtakam in Hindi

|| शिव नामावलि अष्टकम्‌ || . हॆ चन्द्रचूड  मदनान्तक शूलपाणॆ स्थानॊ गिरीश गिरिजॆश महॆश शंभॊ भूतॆश भीतभयसूदन मामनाथम्‌ संसारदु:ख गहनाज्जगदीश रक्ष ॥।१॥ हॆ पार्वतीहृदयवल्लभ चन्द्रमौळॆ भूताधिप प्रमथनाथ गिरीश चाप हॆ वामदॆव भवरुद्र पिनाकपाणॆ संसारदु:ख...

Shivanamavali astaka 0

Shiva Namavali Ashtakam in Tamil

|| ஶிவ னாமாவளி அஷ்டகம்‌ || ஹே சம்த்ரசூட  மதனாம்தக ஶூலபாணே ஸ்தானோ கிரீஶ கிரிஜேஶ மஹேஶ ஶம்போ பூதேஶ பீதபயஸூதன மாமனாதம் ஸம்ஸாரது:க கஹனாஜ்ஜகதீஶ ரக்ஷ |||௧|| ஹே பார்வதீஹ்றுதயவல்லப சம்த்ரமௌளே பூதாதிப ப்ரமதனாத கிரீஶ சாப ஹே வாமதேவ பவருத்ர பினாகபாணே ஸம்ஸாரது:க கஹனாஜ்ஜகதீஶ...

Shivanamavali astaka 0

Shiva Namavali Ashtakam in Telugu

|| శివ నామావళి అష్టకమ్‌ || హే చంద్రచూడ  మదనాంతక శూలపాణే స్థానో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో భూతేశ భీతభయసూదన మామనాథం సంసారదు:ఖ గహనాజ్జగదీశ రక్ష |||౧|| హే పార్వతీహృదయవల్లభ చంద్రమౌళే భూతాధిప ప్రమథనాథ గిరీశ చాప హే వామదేవ భవరుద్ర పినాకపాణే సంసారదు:ఖ గహనాజ్జగదీశ...

Shivanamavali astaka 0

Shiva Namavali Ashtakam in Kannada

|| ಶಿವ ನಾಮಾವಳಿ ಅಷ್ಟಕಮ್‌ || ಹೇ ಚಂದ್ರಚೂಡ  ಮದನಾಂತಕ ಶೂಲಪಾಣೇ ಸ್ಥಾನೋ ಗಿರೀಶ ಗಿರಿಜೇಶ ಮಹೇಶ ಶಂಭೋ ಭೂತೇಶ ಭೀತಭಯಸೂದನ ಮಾಮನಾಥಂ ಸಂಸಾರದು:ಖ ಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ |||೧|| ಹೇ ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಚಂದ್ರಮೌಳೇ ಭೂತಾಧಿಪ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಗಿರೀಶ ಚಾಪ ಹೇ ವಾಮದೇವ ಭವರುದ್ರ ಪಿನಾಕಪಾಣೇ ಸಂಸಾರದು:ಖ ಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ...

Sankhya Yoga 0

Sankhya Yogas: The Number Game

  Sankhya Yogas are formed from the seven planets namely Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn (Rahu and Ketu are excluded). There are seven types of Sankhya yogas. The yogas depend on...

Nabhasa yogas 0

Nabhasa Yogas in Vedic Astrology

  Nabhasa means ‘celestial’. These are special yogas which are very important in analyzing the charts. Nabhasa yogas occur based on the elements and modalities of the signs. Certain planetary combinations in different signs...