Shri Ramashtakam in English

Ramashtakam

.

Shree Ramaashtakam

.

bhaje vishesha sundaran samasta paapakhabdanam |
svabhakta chitta ranjanam sadaiva raamamadhvayam ||1||

jaTaakalaapashobhitam samasta paapanaashakam |
svabhaktabheeti bhanjanam bhajeha raamamadvayam ||2||

nijasvaroopabodhakam krupaakaram bhavaapaham |
samam shivam niranjanam bhajeha raamamadvayam ||3||

sahaprapanchakalpitam hyanaavaroopa vaastavam |
niraakrutim niraamayam bhajeha raamamadvayam ||4||

nishprapancha nirvikalpa nirmalam niraamayam |
chidekaroopa santatam bhajeha raamamadvayam ||5||

bhavaabdhipotaroopakam hyashesha dehakalpitam |
guNaakaram krupaakaram bhajeha raamamadvayam ||6||

mahaasuvaakyabodhakairviraaja maanavaakpadai: |
parabrahmavyaapakam bhajeha raamamadvayam ||7||

shivapradam sukhapradam bhavacchidam bhramaapaham |
viraajamaanadaishikam bhajeha raamamadvayam ||8||

raamaashtakam pathati ya: sukaram supuNyam
vyaasena bhaashitamidam shruNute manushya: ||9||

vidyaam shreeyam vipula soukhyamanantakeertim
sampraapya dehavilaye labhate cha moksham ||10||

||iti shree vyaasa virachita raamaashtakam sampoorNam ||

2 Responses

  1. admin says:

    Thank you, Adarsh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: