Budha Panchavimshati Nama Stotram in Kannada

Budha panchavimshati stotram

|| ಬುಧ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ ||

.

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ: |

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬುಧಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ | ಪ್ರಜಾಪತಿರ್‌ ಋಷಿ: | ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್‌ ಛಂದ: |

ಬುಧೋ ದೇವತಾ | ಬುಧಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: ||

.

ಬುಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಧನಪ್ರದ: |
ಪ್ರಿಯಂಗುಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮ: ಕಂಜನೇತ್ರೋ ಮನೋಹರ: ||೧||

.

ಗ್ರಹೋಪಮೋ ರೌಹಿಣೇಯೋ ನಕ್ಷತ್ರೇಶೋ ದಯಾಕರ: |
ವಿರುದ್ಧಕಾರ್ಯಹಂತಾ ಚ ಸೌಮ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿವಿವರ್ಧನ: ||೨||

.

ಚಂದ್ರಾತ್ಮಜೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪೀ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನಿನಾಯಕ: |
ಗ್ರಹಪೀಡಾಹರೋ ದಾರ ಪುತ್ರ ಧಾನ್ಯ ಪಶುಪ್ರದ: ||೩||

.

ಲೋಕಪ್ರಿಯ: ಸೌಮ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ಗುಣದೋ ಗುಣಿವತ್ಸಲ: |
ಪಂಚವಿಂಶತಿ ನಾಮಾನಿ ಬುಧಸ್ಯೈತಾನಿ ಯ: ಪಠೇತ್‌ ||೪||

.

ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಬುಧಂ ಸದಾ ತಸ್ಯ ಪೀಡಾ ಸರ್ವಾ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ತದ್ದಿನೇ ವಾ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಲಭತೇ ಸ ಮನೋಗತಮ್‌ ||೫||

.

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಬುಧ ಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತ್ರೋತ್ರಮ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: