Chandra Ashtavimshati Nama Stotram in English


Chandra Asthta vimshati stotra

||Chandra AshTaavimshatinaama Stotram ||

Shree GaNeshaayanama:

asya shree chandra syaashTaavimshati naama stotrasya |
gautama rushi: | viraaT Chanda: | somo devataa |
chandrasya preetyarthe jape viniyoga: ||

.

chandrasya shruNu naamaani shubhadaani maheepate |
yaani shrutvaa naro du:khaanmuchyate naatrasamshaya: || 1 ||

.

sudhaakarashcha somashcha glourabja: kumudapriya: |
lokapriya: shubhrabhaanushchandramaa rohiNeepati || 2 ||

.

shashee himakaro raajaa dvijaraajo nishaakara: |
Atreya indu: sheetaamshuroshadheesha: kalaanidhi: || 3 ||

.

jaivaatruko ramaabhraataa kSheerodaarNava sambhava: |
nakshatranaayaka: shambhu: shirashchooDaamaNirvibhu: || 4 ||

.

taapahartaa nabhodeepo naamaanyetaani ya: paThet |
pratyaham bhaktisamyuktastasya peeDaa vinashyati || 5 ||

.

taddine cha paThedyastu labhet sarvam sameehitam |
grahaadeenaam cha sarveshaam bhavecchandrabalam sadaa ||

.

|| iti shree chandraashTaavimshatinaama stotram sampoorNam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: