Chandra Ashtavimshati Nama Stotram in Kannada

Chandra ashta vimshati

.

|| ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ ||

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ:

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸ್ಯಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ |
ಗೌತಮ ಋಷಿ: | ವಿರಾಟ್‌ ಛಂದ: | ಸೋಮೋ ದೇವತಾ |
ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: ||

.

ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಶೃಣು ನಾಮಾನಿ ಶುಭದಾನಿ ಮಹೀಪತೇ |
ಯಾನಿ ಶೃತ್ವಾ ನರೋ ದು:ಖಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರಸಂಶಯ: || ೧ ||

.

ಸುಧಾಕರಶ್ಚ ಸೋಮಶ್ಚ ಗ್ಲೌರಬ್ಜ: ಕುಮುದಪ್ರಿಯ: |
ಲೋಕಪ್ರಿಯ: ಶುಭ್ರಭಾನುಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ರೋಹಿಣೀಪತಿ || ೨ ||

.

ಶಶೀ ಹಿಮಕರೋ ರಾಜಾ ದ್ವಿಜರಾಜೋ ನಿಶಾಕರ: |
ಆತ್ರೇಯ ಇಂದು: ಶೀತಾಂಶುರೋಷಧೀಶ: ಕಲಾನಿಧಿ: || ೩ ||

.

ಜೈವಾತೃಕೋ ರಮಾಭ್ರಾತಾ ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ಸಂಭವ: |
ನಕ್ಷತ್ರನಾಯಕ: ಶಂಭು: ಶಿರಶ್ಚೂಡಾಮಣಿರ್ವಿಭು: || ೪ ||

.

ತಾಪಹರ್ತಾ ನಭೋದೀಪೋ ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಯ: ಪಠೇತ್‌ |
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಸ್ತಸ್ಯ ಪೀಡಾ ವಿನಶ್ಯತಿ || ೫ ||

.

ತದ್ದಿನೇ ಚ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಲಭೇತ್‌ ಸರ್ವಂ ಸಮೀಹಿತಮ್‌ |
ಗ್ರಹಾದೀನಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭವೇಚ್ಚಂದ್ರಬಲಂ ಸದಾ ||

.

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *