Dakshinamurti Stotram in English

Dakshinamurthy stotram

|| DakshiNaamurti Stotram ||

gururbrahmaa gururvishNu: gururdevo maheshvara: |
guru:saakshaat param brahmaa tasmai shree gurave nama: ||

Om yo brahmaaNam vidadhaati poorvam
yo vai vedaamshcha prahiNoti tasmai |
tam ha devamaatmabuddhi prakaasham
mumukshurvai sharaNamaham prapadye ||

Om shaanti: shaanti: shaanti:

.

|| hari: Om ||

vishvam darpaNa drushyamaana nagareetulyam nijaantargatam
pashyannaatmani maayayaa bahirivodbhootam yathaa nidrayaa |
ya: saakshaatkurute prabodha samaye svaatmaana mevaadvayam
tasmai shree gurumoortaye nama idam shree dakshiNaamoortaye || 1 ||

.

beejasyaantarivaankuro jagadidam praagna nirvikalpam
punarmaayaa kalpita desha kaalakalanaa vaichitrya chitreekrutam |
maayaaveeva vijrumbhayaatyapi mahaayogeeva ya: svecchayaa
tasmai shree gurumoortaye nama idam shree dakshiNaamoortaye || 2 ||

.

yasyaiva sphuraNam sadaatmakamasatkalpaarthakam bhaasate
saakshaattattva maseeti vedavachasaa yo bodhayatyaashritaan |
yatsaakshaatkaraNaadbhavenna punaraavruttirbhavaambhonidhou
tasmai shree gurumoortaye nama idam shree dakshiNaamoortaye || 3 ||

.

naanaachchidra ghaTodara sthita mahaadeepa prabhaabhaasvaram
jnaanam yasya tu chakshuraadikaraNa dvaaraa bahi: spandate |
jaanaameeti tameva bhaantamanubhaatyetatsamastam jagat
tasmai shree gurumoortaye nama idam shree dakshiNaamoortaye || 4 ||

.

deham praaNamapeendriyaaNyapi chalaam buddhim cha shoonyam vidhu:
streebaalaandha jaDopamaastvahamiti bhraantaabhrusham vaadina: |
maayaashakti vilaasakalpita mahaa vyaamoha samhaariNe
tasmai shree gurumoortaye nama idam shree dakshiNaamoortaye || 5 ||

.

raahugrasta divaakarendu sadrusho maayaa samaachchaadanaat
sanmaatra: karaNopa samharaNato yo bhootsushupta: pumaan |
praagasvaapya miti prabodha samaye ya: pratyabhijnaayate
tasmai shree gurumoortaye nama idam shree dakshiNaamoortaye || 6 ||

.

baalyaadishvapi jaagradaadishu tathaa sarvaasvavasthaasvapi
vyaavruttaa svanuvartamaana mahamityanta: sphurantam sadaa |
svaatmaanam prakaTeekaroti bhajataam yo mudrayaa bhadrayaa
tasmai shree gurumoortaye nama idam shree dakshiNaamoortaye || 7 ||

.

vishvam pashyati kaaryakaaraNatayaa svasvaamisambandhata:
shishyaachaaryatayaa tathaiva pitruputraadyaatmanaa bhedata: |
svapne jaagrati vaa ya eSha puruSho maayaaparibhraamita:
tasmai shree gurumoortaye nama idam shree dakshiNaamoortaye || 8 ||

.

bhoorambhaasyanalonilombara maharnaatho himaanshu: pumaan
ityaabhaati charaacharaatmakamidam yasyaiva moortyashTakam |
naanyatkinchana vidyate vimrushataam yasmaatparasmaadvibho:
tasmai shree gurumoortaye nama idam shree dakshiNaamoortaye || 9 ||

.

sarvaatmatvamiti sphuTekrutamidam yasmaadamushmin stavE
tenaasya shravaNaattadartha mananaaddhyaanaachcha sankeertanaat |
sarvaatmatvamahaavibhooti sahitam syaadeeshvaratvam svata:
siddhyettatpunarashTadhaa pariNatam cha aishvaryamavyaahatam || 10 ||

.

vaTaviTipi sameepe bhoomi bhaage nishaNNam
sakala munijanaanaam jnaanadaataara maaraat |
tribhuvanagurumeesham dakshiNaamoortidevam
jananamaraNa du:khachcheda daksham namaami ||

Om nama: praNavaarthaaya shuddhajnaanaikamoortaye
nirmalaaya prashaantaaya dakshiNaamurtaye nama: ||
nidhaye sarva vidyaanaam bhishaje bhavarogiNaam |
gurave sarvalokaanaam shree dakshiNaamurtaye nama: ||

.

|| iti shree shankaraachaarya virachita dakshiNaamurti stotram sampoorNam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *