Dakshinamurti Stotram in Gujarati

Dakshinamurthy stotram

|| શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમ્‌ ||

.

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ: ગુરુર્દેવો મહેશ્વર: |
ગુરુ:સાક્ષાત્‌ પરં બ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમ: ||

ૐ યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વમ્‌
યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ |
તં હ દેવમાત્મબુદ્ધિ પ્રકાશમ્‌
મુમુક્ષુર્વૈ શરણમહં પ્રપદ્યે ||

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

.

|| હરિ: ૐ ||

વિશ્વં દર્પણ દૃશ્યમાન નગરીતુલ્યં નિજાંતર્ગતં
પશ્યન્નાત્મનિ માયયા બહિરિવોદ્ભૂતં યથા નિદ્રયા |
ય: સાક્ષાત્કુરુતે પ્રબોધ સમયે સ્વાત્માન મેવાદ્વયં
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || ૧ ||

.

બીજસ્યાંતરિવાંકુરો જગદિદં પ્રાઙ્ન નિર્વિકલ્પં
પુનર્માયા કલ્પિત દેશ કાલકલના વૈચિત્ર્ય ચિત્રીકૃતમ્‌ |
માયાવીવ વિજૃંભયાત્યપિ મહાયોગીવ ય: સ્વેચ્છયા
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || ૨ ||

.

યસ્યૈવ સ્ફુરણં સદાત્મકમસત્કલ્પાર્થકં ભાસતે
સાક્ષાત્તત્ત્વ મસીતિ વેદવચસા યો બોધયત્યાશ્રિતાન |
યત્સાક્ષાત્કરણાદ્ભવેન્ન પુનરાવૃત્તિર્ભવાંભોનિધૌ
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || ૩ ||

.

નાનાચ્છિદ્ર ઘટોદર સ્થિત મહાદીપ પ્રભાભાસ્વરં
જ્ઞાનં યસ્ય તુ ચક્ષુરાદિકરણ દ્વારા બહિ: સ્પંદતે |
જાનામીતિ તમેવ ભાંતમનુભાત્યેતત્સમસ્તં જગત્‌
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || ૪ ||

.

દેહં પ્રાણમપીંદ્રિયાણ્યપિ ચલાં બુદ્ધિં ચ શૂન્યં વિધુ:
સ્ત્રીબાલાંધ જડોપમાસ્ત્વહમિતિ ભ્રાંતાભૃશં વાદિન: |
માયાશક્તિ વિલાસકલ્પિત મહા વ્યામોહ સંહારિણે
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || ૫ ||

.

રાહુગ્રસ્ત દિવાકરેંદુ સદૃશો માયા સમાચ્છાદનાત્‌
સન્માત્ર: કરણોપ સંહરણતો યોઽ ભૂત્સુષુપ્ત: પુમાન્‌ |
પ્રાગસ્વાપ્ય મિતિ પ્રબોધ સમયે ય: પ્રત્યભિજ્ઞાયતે
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || ૬ ||

.

બાલ્યાદિષ્વપિ જાગ્રદાદિષુ તથા સર્વાસ્વવસ્થાસ્વપિ
વ્યાવૃત્તા સ્વનુવર્તમાન મહમિત્યંત: સ્ફુરંતં સદા |
સ્વાત્માનં પ્રકટીકરોતિ ભજતાં યો મુદ્રયા ભદ્રયા
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || ૭ ||

.

વિશ્વં પશ્યતિ કાર્યકારણતયા સ્વસ્વામિસંબંધત:
શિષ્યાચાર્યતયા તથૈવ પિતૃપુત્રાદ્યાત્મના ભેદત: |
સ્વપ્ને જાગ્રતિ વા ય એષ પુરુષો માયાપરિભ્રામિત:
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || ૮ ||

.

ભૂરંભાંસ્યનલોઽનિલોંઽબર મહર્નાથો હિમાંશુ: પુમાન્‌
ઇત્યાભાતિ ચરાચરાત્મકમિદં યસ્યૈવ મૂર્ત્યષ્ટકમ્‌ |
નાન્યત્કિંચન વિદ્યતે વિમૃશતાં યસ્માત્પરસ્માદ્વિભો:
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || ૯ ||

.

સર્વાત્મત્વમિતિ સ્ફુટીકૃતમિદં યસ્માદમુષ્મિન્‌ સ્તવે
તેનાસ્ય શ્રવણાત્તદર્થ મનનાદ્ધ્યાનાચ્ચ સંકીર્તનાત્‌ |
સર્વાત્મત્વમહાવિભૂતિ સહિતં સ્યાદીશ્વરત્વં સ્વત:
સિદ્ધ્યેત્તત્પુનરષ્ટધા પરિણતં ચ ઐશ્વર્યમવ્યાહતમ્‌ || ૧૦ ||

.

વટવિટિપિ સમીપે ભૂમિ ભાગે નિષણ્ણં
સકલ મુનિજનાનાં જ્ઞાનદાતાર મારાત્‌ |
ત્રિભુવનગુરુમીશં દક્ષિણામૂર્તિદેવં
જનનમરણ દુ:ખચ્છેદ દક્ષં નમામિ ||

ૐ નમ: પ્રણવાર્થાય શુદ્ધજ્ઞાનૈકમૂર્તયે
નિર્મલાય પ્રશાંતાય દક્ષિણામૂર્તયે નમ: ||
નિધયે સર્વ વિદ્યાનાં ભિષજે ભવરોગિણાં |
ગુરવે સર્વલોકાનાં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે નમ: ||

.

|| ઇતિ શ્રી શંકરાચાર્ય વિરચિત દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમ્‌ સંપૂર્ણમ્‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *