Runamochana Mangala Stotram in Kannada

Runamochaka mangala Stotra

ಋಣಮೋಚನ ಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌

.

ಮಂಗಲೋ ಭೂಮಿಪುತ್ರಶ್ಚ ಋಣಹರ್ತಾ ಧನಪ್ರದ: |
ಸ್ಥಿರಾಸನೋ ಮಹಾಕಾಯ: ಸರ್ವಕರ್ಮ ವಿರೋಧಕ: ||

ಲೋಹಿತೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಶ್ಚ ಸಾಮಗಾನಾಂ ಕೃಪಾಕರ: |
ಧರಾತ್ಮಜ: ಕುಜೋ ಭೌಮೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂಮಿನಂದನ: ||

ಅಂಗಾರಕೋ ಯಮಶ್ಚೈವ ಸರ್ವರೋಗಾಪಹಾರಕ: |
ವೃಷ್ಟೇ: ಕರ್ತಾಽಪಹರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಫಲಪ್ರದ: ||

ಏತಾನಿ ಕುಜನಾಮಾನಿ ನಿತ್ಯಂ ಯ: ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪಠೇತ್ |
ಋಣಂ ನ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಧನಂ ಶೀಘ್ರಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||

ಧರಣೀಗರ್ಭಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ತಂ ಮಂಗಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮಂಗಾರಕಸ್ಯ ತತ್ಪಠನೀಯಂ ಸದಾ ನೃಭಿ: |
ನ ತೇಷಾಂ ಭೌಮಜಾ ಪೀಡಾ ಸ್ವಲ್ಪಾಪಿ ಭವತಿ ಕ್ವಚಿತ್‌ ||

ಅಂಗಾರಕ ಮಹಾಭಾಗ ಭಗವನ್‌ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |
ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಮಮಾಶೇಷಮೃಣಮಾಶು ವಿನಾಶಯ ||

ಋಣರೋಗಾದಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಹ್ಯಪಮೃತ್ಯವ: |
ಭಯಕ್ಲೇಶ ಮನಸ್ತಾಪಾ ನಶ್ಯಂತು ಮಮ ಸರ್ವದಾ ||

ಅತಿವಕ್ತ್ರ ದುರಾರಾಧ್ಯ ಭೋಗಮುಕ್ತ ಜಿತಾತ್ಮನ: |
ತುಷ್ಟೋ ದದಾಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ರುಷ್ಟೋ ಹರಸಿ ತತ್‌ ಕ್ಷಣಾತ್‌ ||

ವಿರಿಂಚಿಶಕ್ರವಿಷ್ಣೂನಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ತು ಕಾ ಕಥಾ |
ತೇನ ತ್ವಂ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವೇನ ಗ್ರಹರಾಜೋ ಮಹಾಬಲ: ||

ಪುತ್ರಾನ್‌ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಗತ: |
ಋಣದಾರಿದ್ರ್ಯ ದು:ಖೇನ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಚ ಭಯಾತ್ತತ: ||

ಏಭಿರ್ದ್ವಾದಶಭಿ: ಶ್ಲೋಕೈರ್ಯ: ಸ್ತೌತಿ ಚ ಧರಾಸುತಮ್‌ |
ಮಹತೀಂ ಶ್ರೀಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಹ್ಯಪರೋ ಧನದೋ ಯುವಾ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಭಾರ್ಗವಪ್ರೋಕ್ತಂ ಋಣಮೋಚನ ಮಂಗಲಸ್ತೋತ್ರಂ‌ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: