Dattatreya Stotram in Kannada

Dattatreya stotra

|| ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ ||

ಜಟಾಧರಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗಮ್‌ ಶೂಲಹಸ್ತಮ್ ಕೃಪಾನಿಧಿಮ್‌ |
ಸರ್ವರೊಗ ಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೇ  ||

.

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ನಾರದ ಋಷಿ: |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: | ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ |
ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: ||

|| ಓಂ ||

ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತ್ರೇ ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಹೇತವೇ |
ಭವಪಾಶ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧ ||

ಜರಾಜನ್ಮ ವಿನಾಶಾಯ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಕರಾಯ ಚ |
ದಿಗಂಬರ ದಯಾ ಮೂರ್ತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೨ ||

ಕರ್ಪೂರ ಕಾಂತಿ ದೇಹಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಧರಾಯ ಚ |
ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಜ್ಞಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೩ ||

ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಕೃಶ ಸ್ಥೂಲ ನಾಮ ಗೋತ್ರ ವಿವರ್ಜಿತ |
ಪಂಚ ಭೂತೈಕ ದೀಪ್ತಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೪ ||

ಯಜ್ಞ ಭೊಕ್ತೇ ಚ ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞರೂಪ ಧರಾಯ ಚ |
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೫ ||

ಆದೌ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮಧ್ಯೇ ವಿಷ್ಣುರ್ ಅಂತೇ ದೇವ ಸದಾಶಿವ: |
ಮೂರ್ತಿತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೬ ||

ಭೋಗಾಲಯಾಯ ಭೋಗಾಯ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯಾಯ ಧಾರಿಣೇ |
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಜಿತಜ್ಞಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೭ ||

ದಿಗಂಬರಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ದಿವ್ಯ ರೂಪಧರಾಯ ಚ |
ಸದೋದಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೮ ||

ಜಂಬುದ್ವೀಪ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಾಪುರ ನಿವಾಸಿನೇ |
ಜಯಮಾನಸತಾಂ ದೇವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೯ ||

ಭಿಕ್ಷಾಟನಂ ಗೃಹೇ ಗ್ರಾಮೇ ಪಾತ್ರಂ ಹೇಮಮಯಂ ಕರೇ |
ನಾನಾ ಸ್ವಾದಮಯೀ ಭಿಕ್ಷಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಮಯೀ ಮುದ್ರಾ ವಸ್ತ್ರೇ ಚಾಕಾಶ ಭೂತಲೇ |
ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನಬೊಧಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧೧ ||

ಅವಧೂತ ಸದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ವಿದೇಹ ದೇಹ ರೂಪಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧೨ ||

ಸತ್ಯಂರೂಪ ಸದಾಚಾರ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಪರಾಯಣ |
ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಪರೋಕ್ಷಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧೩ ||

ಶೂಲಹಸ್ತ ಗದಾಪಾಣೇ ವನಮಾಲಾ ಸುಕಂಧರ |
ಯಜ್ಞ ಸೂತ್ರಧರ ಬ್ರಹ್ಮನ್‌ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧೪ ||

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಪರಾತ್ಪರ ತರಾಯ ಚ |
ದತ್ತಮುಕ್ತಿ ಪರಸ್ತೋತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧೫ ||

ದತ್ತ ವಿದ್ಯಾಢ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ದತ್ತ ಸ್ವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಗುಣನಿರ್ಗುಣ ರೂಪಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧೬ ||

ಶತ್ರುನಾಶಕರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ ದಾಯಕಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪಂ ಶಮಂ ಯಾತಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧೭ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹದ್ದಿವ್ಯಂ ದತ್ತಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಕಮ್ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರಸಾದಚ್ಚ ನಾರದೇನ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ||೧೮ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಪುರಾಣೇ ನಾರದ ವಿರಚಿತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *