Mahishasura Mardini Stotram in Kannada

Mahishasura mardini

|| ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ ||

.

ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ |
ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಽಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ |
ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧ ||

ಸುರವರವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರಶೇ |
ತ್ರಿಭುವನಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ |
ದನುಜನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೨ ||

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ |
ಶಿಖರಿಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ |
ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೩ ||

ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತರುಂಡ ವಿತುಂಡಿತಶುಂಡ ಗಜಾಧಿಪತೇ |
ರಿಪುಗಜಗಂಡ ವಿದಾರಣಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೇ |
ನಿಜಭುಜದಂಡ ನಿಪಾತಿತಖಂಡ ವಿಪಾತಿತಮುಂಡ ಭಟಾಧಿಪತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೪ ||

ಅಯಿರಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರನಿರ್ಜರ ಶಕ್ತಿಭೃತೇ |
ಚತುರವಿಚಾರ ಧುರೀಣಮಹಾಶಿವ ದೂತಕೃತ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ |
ದುರಿತದುರೀಹ ದುರಾಶಯದುರ್ಮತಿ ದಾನವದೂತ ಕೃತಾಂತಮತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೫ ||

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ ವೈರಿವಧೂವರ ವೀರವರಾಭಯ ದಾಯಕರೇ |
ತ್ರಿಭುವನಮಸ್ತಕ ಶೂಲವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಽಧಿಕೃತಾಮಲ ಶೂಲಕರೇ |
ದುಮಿದುಮಿತಾಮರ ದುಂದುಭಿನಾದ ಮಹೋಮುಖರೀಕೃತ ತಿಗ್ಮಕರೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೬ ||

ಅಯಿನಿಜಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರನಿರಾಕೃತ ಧೂಮ್ರವಿಲೋಚನ ಧೂಮ್ರಶತೇ |
ಸಮರವಿಶೋಷಿತ ಶೋಣಿತಬೀಜ ಸಮುದ್ಭವಶೋಣಿತ ಬೀಜಲತೇ |
ಶಿವಶಿವಶಿವ ಶುಂಭನಿಶುಂಭ ಮಹಾಹವತರ್ಪಿತ ಭೂತಪಿಶಾಚರತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೭ ||

ಧನುರನುಸಂಗ ರಣಕ್ಷಣಸಂಗ ಪರಿಸ್ಫುರದಂಗ ನಟತ್ಕಟಕೇ |
ಕನಕಪಿಶಂಗ ಪೃಷತ್ಕನಿಷಂಗ ರಸದ್ಭಟಶೃಂಗ ಹತಾಬಟುಕೇ |
ಕೃತಚತುರಂಗ ಬಲಕ್ಷಿತಿರಂಗ ಘಟದ್ಭಹುರಂಗ ರಟದ್ಬಟುಕೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೮ ||

ಜಯಜಯ ಜಪ್ಯ ಜಯೇಜಯಶಬ್ದ ಪರಸ್ತುತಿ ತತ್ಪರವಿಶ್ವನುತೇ |
ಝಣಝಣ ಝಿಂಝಿಮಿ ಝಿಂಕೃತನೂಪುರ ಶಿಂಜಿತಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೇ |
ನಟಿತ ನಟಾರ್ಥ ನಟೀನಟನಾಯಕ ನಾಟಿತನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೯ ||

ಅಯಿ ಸುಮನ: ಸುಮನ: ಸುಮನ: ಸುಮನ: ಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ |
ಶ್ರಿತರಜನೀ ರಜನೀರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀಕರ ವಕ್ತ್ರವೃತೇ |
ಸುನಯನವಿಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೦ ||

ಸಹಿತಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿತರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೇ |
ವಿರಚಿತವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕಮಲ್ಲಿಕ ಝಿಲ್ಲಿಕಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗವೃತೇ |
ಶಿತಕೃತಫುಲ್ಲ ಸಮುಲ್ಲಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜಪಲ್ಲವ ಸಲ್ಲಲಿತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೧ ||

ಅವಿರಲಗಂಡ ಗಲನ್ಮದಮೇದುರ ಮತ್ತಮತಂಗಜ ರಾಜಪತೇ |
ತ್ರಿಭುವನಭೂಷಣ ಭೂತಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೇ |
ಅಯಿ ಸುದತೀಜನ ಲಾಲಸಮಾನಸ ಮೋಹನಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೨ ||

ಕಮಲದಲಾಮಲ ಕೋಮಲಕಾಂತಿಲ ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೇ |
ಸಕಲವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿಚಲತ್ಕಲ ಹಂಸಕುಲೇ |
ಅಲಿಕುಲಸಂಕುಲ ಕುವಲಯಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲದ್ಭಕುಲಾಲಿಕುಲೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೩ ||

ಕರಮುರಲೀರವ ವೀಜಿತಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ |
ಮಿಲಿತಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರಗುಂಜಿತ ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೇ |
ನಿಜಗುಣಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಗುಣಸಂಭೃತ ಕೇಲಿತಲೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೪ ||

ಕಟಿತಟಪೀತ ದುಕೂಲವಿಚಿತ್ರ ಮಯೂಖತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರರುಚೇ |
ಪ್ರಣತಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿಸ್ಫುರ ದಂಶುಲಸನ್ನಖ ಚಂದ್ರರುಚೇ |
ಜಿತಕನಕಾಚಲ ಮೌಲಿಮದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರಕುಂಜರ ಕುಂಭಕುಚೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೫ ||

ವಿಜಿತಸಹಸ್ರ ಕರೈಕಸಹಸ್ರ ಕರೈಕಸಹಸ್ರ ಕರೈಕನುತೇ |
ಕೃತಸುರತಾರಕ ಸಂಗರತಾರಕ ಸಂಗರತಾರಕ ಸೂನುಸುತೇ |
ಸುರಥಸಮಾಧಿ ಸಮಾನಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೬ ||

ಪದಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ ವರಿವಸ್ಯತಿ ಯೋಽನುದಿನಂ ಸಶಿವೇ |
ಅಯಿಕಮಲೇ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲಯ: ಸಕಥಂ ನ ಭವೇತ್‌ |
ತವಪದಮೇವ ಪರಂಪದಮಿತ್ಯನು ಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೭ ||

ಕನಕಲಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧುಜಲೈರನು ಸಿಂಜಿನುತೇಗುಣ ರಂಗಭುವಮ್‌ |
ಭಜತಿ ಸಕಿಂ ನ ಶಚೀಕುಚಕುಂಭ ತಟೀಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭವಮ್‌ |
ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ನತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಮ್‌ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೮ ||

ತವವಿಮಲೇಂದು ಕುಲಂವದನೇಂದು ಮಲಂಸಕಲಂ ಅನುಕೂಲಯತೇ |
ಕಿಮು ಪುರುಹೂತಪುರಿಂದು ಮುಖೀ ಸುಮುಖೀಭಿರಸೌ ವಿಮುಖೀಕ್ರಿಯತೇ |
ಮಮ ತು ಮತಂ ಶಿವನಾಮಧನೇ ಭವತಿಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತಕ್ರಿಯತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೯ ||

ಅಯಿಮಯಿ ದೀನದಯಾಲುತಯಾ ಕೃಪಯೈವ ತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೇ |
ಅಯಿ ಜಗತೋಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತಾಸಿರತೇ |
ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರೀಕುರು ತಾದುರುತಾಪ ಮಪಾಕುರುತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೨೦ ||

ಸ್ತುತಿಮಿತಿಸ್ತಿಮಿತಸ್ತು ಸಮಾಧಿನಾ ನಿಯಮತೋಽ ನಿಯಮತೋನುದಿನಂ ಪಠೇತ್‌ |
ಸರಮಯಾ ರಮಯಾ ಸಹಸೇವ್ಯಶೇ ಪರಿಜನೋಹಿ ಜನೋಽಪಿ ಚ ಸುಖೀ ಭವೇತ್‌ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: