Mahishasura Mardini Stotram in Gujarati

Mahishasura Mardini Stotram

|| મહિષાસુર મર્દિનિ સ્તોત્રમ્‌ ||

અયિગિરિ નંદિનિ નંદિત મેદિનિ વિશ્વ વિનોદિનિ નંદનુતે |
ગિરિવર વિંધ્ય શિરોઽધિનિવાસિનિ વિષ્ણુવિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે |
ભગવતિ હે શિતિકંઠ કુટુંબિનિ ભૂરિકુટુંબિનિ ભૂરિકૃતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧ ||

સુરવરવર્ષિણિ દુર્ધરધર્ષિણિ દુર્મુખમર્ષિણિ હર્ષરશે |
ત્રિભુવનપોષિણિ શંકરતોષિણિ કિલ્બિષમોષિણિ ઘોષરતે |
દનુજનિરોષિણિ દિતિસુતરોષિણિ દુર્મદશોષિણિ સિંધુસુતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૨ ||

અયિ જગદંબ મદંબ કદંબ વનપ્રિયવાસિનિ હાસરતે |
શિખરિશિરોમણિ તુંગહિમાલય શૃંગનિજાલય મધ્યગતે |
મધુમધુરે મધુકૈટભગંજિનિ કૈટભભંજિનિ રાસરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૩ ||

અયિ શતખંડ વિખંડિતરુંડ વિતુંડિતશુંડ ગજાધિપતે |
રિપુગજગંડ વિદારણચંડ પરાક્રમશુંડ મૃગાધિપતે |
નિજભુજદંડ નિપાતિતખંડ વિપાતિતમુંડ ભટાધિપતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૪ ||

અયિરણદુર્મદ શત્રુવધોદિત દુર્ધરનિર્જર શક્તિભૃતે |
ચતુરવિચાર ધુરીણમહાશિવ દૂતકૃત પ્રમથાધિપતે |
દુરિતદુરીહ દુરાશયદુર્મતિ દાનવદૂત કૃતાંતમતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૫ ||

અયિ શરણાગત વૈરિવધૂવર વીરવરાભય દાયકરે |
ત્રિભુવનમસ્તક શૂલવિરોધિ શિરોઽધિકૃતામલ શૂલકરે |
દુમિદુમિતામર દુંદુભિનાદ મહોમુખરીકૃત તિગ્મકરે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૬ ||

અયિનિજહુંકૃતિ માત્રનિરાકૃત ધૂમ્રવિલોચન ધૂમ્રશતે |
સમરવિશોષિત શોણિતબીજ સમુદ્ભવશોણિત બીજલતે |
શિવશિવશિવ શુંભનિશુંભ મહાહવતર્પિત ભૂતપિશાચરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૭ ||

ધનુરનુસંગ રણક્ષણસંગ પરિસ્ફુરદંગ નટત્કટકે |
કનકપિશંગ પૃષત્કનિષંગ રસદ્ભટશૃંગ હતાબટુકે |
કૃતચતુરંગ બલક્ષિતિરંગ ઘટદ્ભહુરંગ રટદ્બટુકે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૮ ||

જયજય જપ્ય જયેજયશબ્દ પરસ્તુતિ તત્પરવિશ્વનુતે |
ઝણઝણ ઝિંઝિમિ ઝિંકૃતનૂપુર શિંજિતમોહિત ભૂતપતે |
નટિત નટાર્થ નટીનટનાયક નાટિતનાટ્ય સુગાનરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૯ ||

અયિ સુમન: સુમન: સુમન: સુમન: સુમનોહર કાંતિયુતે |
શ્રિતરજની રજનીરજની રજની રજનીકર વક્ત્રવૃતે |
સુનયનવિભ્રમર ભ્રમર ભ્રમર ભ્રમર ભ્રમરાધિપતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૦ ||

સહિતમહાહવ મલ્લમતલ્લિક મલ્લિતરલ્લક મલ્લરતે |
વિરચિતવલ્લિક પલ્લિકમલ્લિક ઝિલ્લિકભિલ્લિક વર્ગવૃતે |
શિતકૃતફુલ્લ સમુલ્લસિતારુણ તલ્લજપલ્લવ સલ્લલિતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૧ ||

અવિરલગંડ ગલન્મદમેદુર મત્તમતંગજ રાજપતે |
ત્રિભુવનભૂષણ ભૂતકલાનિધિ રૂપપયોનિધિ રાજસુતે |
અયિ સુદતીજન લાલસમાનસ મોહનમન્મથ રાજસુતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૨ ||

કમલદલામલ કોમલકાંતિલ કલાકલિતામલ ભાલલતે |
સકલવિલાસ કલાનિલયક્રમ કેલિચલત્કલ હંસકુલે |
અલિકુલસંકુલ કુવલયમંડલ મૌલિમિલદ્ભકુલાલિકુલે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૩ ||

કરમુરલીરવ વીજિતકૂજિત લજ્જિતકોકિલ મંજુમતે |
મિલિતપુલિંદ મનોહરગુંજિત રંજિતશૈલ નિકુંજગતે |
નિજગુણભૂત મહાશબરીગણ સદ્ગુણસંભૃત કેલિતલે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૪ ||

કટિતટપીત દુકૂલવિચિત્ર મયૂખતિરસ્કૃત ચંદ્રરુચે |
પ્રણતસુરાસુર મૌલિમણિસ્ફુર દંશુલસન્નખ ચંદ્રરુચે |
જિતકનકાચલ મૌલિમદોર્જિત નિર્ભરકુંજર કુંભકુચે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૫ ||

વિજિતસહસ્ર કરૈકસહસ્ર કરૈકસહસ્ર કરૈકનુતે |
કૃતસુરતારક સંગરતારક સંગરતારક સૂનુસુતે |
સુરથસમાધિ સમાનસમાધિ સમાધિસમાધિ સુજાતરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૬ ||

પદકમલં કરુણાનિલયે વરિવસ્યતિ યોઽનુદિનં સશિવે |
અયિકમલે કમલાનિલયે કમલાનિલય: સકથં ન ભવેત્‌ |
તવપદમેવ પરંપદમિત્યનુ શીલયતો મમ કિં ન શિવે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૭ ||

કનકલસત્કલ સિંધુજલૈરનુ સિંજિનુતેગુણ રંગભુવમ્‌ |
ભજતિ સકિં ન શચીકુચકુંભ તટીપરિરંભ સુખાનુભવમ્‌ |
તવ ચરણં શરણં કરવાણિ નતામરવાણિ નિવાસિ શિવમ્‌ |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૮ ||

તવવિમલેંદુ કુલંવદનેંદુ મલંસકલં અનુકૂલયતે |
કિમુ પુરુહૂતપુરિંદુ મુખી સુમુખીભિરસૌ વિમુખીક્રિયતે |
મમ તુ મતં શિવનામધને ભવતિકૃપયા કિમુતક્રિયતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૯ ||

અયિમયિ દીનદયાલુતયા કૃપયૈવ ત્વયા ભવિતવ્યમુમે |
અયિ જગતોજનની કૃપયાસિ યથાસિ તથાનુમિતાસિરતે |
યદુચિતમત્ર ભવત્યુરરીકુરુ તાદુરુતાપ મપાકુરુતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૨૦ ||

સ્તુતિમિતિસ્તિમિતસ્તુ સમાધિના નિયમતોઽ નિયમતોનુદિનં પઠેત્‌ |
સરમયા રમયા સહસેવ્યશે પરિજનોહિ જનોઽપિ ચ સુખી ભવેત્‌ ||

|| ઇતિ શ્રી મહિષાસુર મર્દિનિ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *