Monthly Archive: November 2015

Mahishasura mardini Stotra 0

Mahishasura Mardini Stotram in Malayalam

|| മഹിഷാസുര മര്ദിനി സ്തോത്രമ്‌ || . അയിഗിരി നംദിനി നംദിത മേദിനി വിശ്വ വിനോദിനി നംദനുതേ | ഗിരിവര വിംധ്യ ശിരോഽധിനിവാസിനി വിഷ്ണുവിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ | ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠ കുടുംബിനി ഭൂരികുടുംബിനി ഭൂരികൃതേ | ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||...

Mahishasura mardini Stotra 0

Mahishasura Mardini Stotram in Tamil

|| மஹிஷாஸுர மர்தினி ஸ்தோத்ரம்‌ || . அயிகிரி னம்தினி னம்தித மேதினி விஶ்வ வினோதினி னம்தனுதே | கிரிவர விம்த்ய ஶிரோ&தினிவாஸினி விஷ்ணுவிலாஸினி ஜிஷ்ணுனுதே | பகவதி ஹே ஶிதிகம்ட குடும்பினி பூரிகுடும்பினி பூரிக்றுதே | ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே ||...

Mahishasura mardini Stotra 0

Mahishasura Mardini Stotram in Telugu

|| మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రమ్‌ || . అయిగిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందనుతే | గిరివర వింధ్య శిరోఽధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే | భగవతి హే శితికంఠ కుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే | జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧...

Mahishasura mardini Stotra 0

Mahishasura Mardini Stotram in Kannada

|| ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || . ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ | ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಽಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ | ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ | ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||...

Vishnu Sahasranama 0

Shri Vishnu Sahasranama Stotra in Gujarati

|| શ્રી વિષ્ણુસહસ્રનામ સ્તોત્રમ્‌ || || હરિ: ૐ|| શુક્લાંબરધરં વિષ્ણું શશિવર્ણં ચતુર્ભુજમ્‌ | પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેત્‌ સર્વવિઘ્નોપશાંતયે || નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્‌ | દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત્‌ || વ્યાસં વસિષ્ઠનપ્તારં શક્તે: પૌત્રમકલ્મષમ્‌ |...

Vishnu Sahasranama 0

Vishnu Sahasranama Stotra in Hindi

॥ श्री विष्णुसहस्रनाम स्तॊत्रम्‌ ॥ ॥ हरि: ॐ॥ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ । प्रसन्नवदनं ध्यायॆत्‌ सर्वविघ्नॊपशांतयॆ ॥ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरॊत्तमम्‌ । दॆवीं सरस्वतीं व्यासं ततॊ जयमुदीरयॆत्‌ ॥ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते: पौत्रमकल्मषम्‌ ।...

Vishnu Sahasranama 0

Vishnu Sahasranama Stotram in Malayalam

|| ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ്‌ || || ഹരി: ഓം|| ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജമ്‌ | പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്‌ സര്വവിഘ്നോപശാംതയേ || നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമമ്‌ | ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്‌ || വ്യാസം വസിഷ്ഠനപ്താരം ശക്തെ: പൗത്രമകല്മഷമ്‌ |...

Vishnu Sahasranama 0

Vishnu Sahasranama Stotram in Tamil

|| ஶ்ரீ விஷ்ணுஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்‌ || || ஹரி: ஓம்|| ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம்‌ | ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத்‌ ஸர்வவிக்னோபஶாம்தயே || னாராயணம் னமஸ்க்றுத்ய னரம் சைவ னரோத்தமம்‌ | தேவீம் ஸரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரயேத்‌ || வ்யாஸம் வஸிஷ்டனப்தாரம் ஶக்தெ: பௌத்ரமகல்மஷம்‌ |...

Vishnu Sahasranama 0

Sri Vishnu Sahasranama Stotra in Telugu

|| శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రమ్‌ || || హరి: ఓం|| శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్‌ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమమ్‌ | దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్‌ || వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తె: పౌత్రమకల్మషమ్‌ |...

Vishnu Sahasranama 0

Shri Vishnu Sahasranama Stotra in Kannada

. || ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ || || ಹರಿ: ಓಂ|| ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್‌ |  ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್‌ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ || ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಮ್‌ |  ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್‌ || ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೆ: ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಮ್‌...