Ramaraksha Stotram in Malayalam

Ramaraksha stotra

|| ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രം ||

|| ശ്രീ രാമചംദ്രായനമ: ||

അസ്യ ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്ര മഹാ മംത്രസ്യ ബുധകൗശിക ഋഷി: |

ശ്രീ സീതാരാമചംദ്രോ ദേവതാ | അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ | സീതാശക്തിഃ | ശ്രീ ഹനുമാന്‌ കീലകമ്‌ |

ശ്രീ രാമചംദ്ര പ്രീത്യര്ഥേ ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്ര ജപേ വിനിയോഗഃ ||

അഥ ധ്യാനമ്‌

ധ്യായോദാജാനുബാഹും ധൃതശരധനുശം ബദ്ധപദ്മാസനസ്ഥം |

പീതംവാസോ വസാനം നവകമലദല സ്പര്ധിനേത്രം പ്രസന്നമ്‌ |

വാമാംകാരൂഢ സീതാമുഖകമല വിലല്ലോചനം നീരദാഭമ്‌ |

നാനാലംകാര ദീപ്തം ദധത മുരുജടാ മംഡലം രാമചംദ്രമ്‌ ||

സ്തോത്രം

ചരിതം രഘുനാഥസ്യ ശതകോടി പ്രവിസ്തരമ്‌ |
ഏകൈകമക്ഷരം പുംസാം മഹാപാതക നാശനമ്‌ ||൧||

ദ്യാത്വാനീലോത്പലശ്യാമം രാമം രാജീവ ലോചനമ്‌ |
ജാനകീ ലക്ഷ്മണോപേതം ജടാമുകുട മംഡിതമ്‌ ||൨||

സാസിതൂണ ധനുര്ബാണം പാണീം നക്തംചരാംതകമ്‌ |
സ്വലീലയാ ജഗത്ത്രാതും ആവിര്ഭൂതമജം വിഭുമ്‌ ||൩||

രാമരക്ഷാം പഠേത്പ്രാജ്ഞഃ പാപഘ്നിം സര്വകാമദാമ്‌ |
ശിരോ മേ രാഘവഃ പാതു ഫാലം ദശരഥാത്മജഃ ||൪||

കൗശലേയോ ദൃശൗ പാതു വിശ്വാമിത്ര പ്രിയ: ശൃതീ |
ഘ്രാണം പാതു മുഖത്രാതാ മുഖം സൗ‍മിത്രിവത്സലഃ ||൫||

ജിഹ്വാം വിദ്യാനിധിഃ പാതു കംഠം ഭരതവംദിതഃ |
സ്കംധൗ ദിവ്യായുധഃ പാതു ഭുജൗ ഭഗ്നേശകാര്മുകഃ ||൬||

കരൗ സീതാപതിഃ പാതു ഹൃദയം ജാമദഗ്ന്യജിത്‌ |
മധ്യം പാതു ഖരധ്വംസീ നാഭിം ജാംബവദാശ്രയഃ ||൭||

സുഗ്രീവേശഃ കടീപാതു സക്ഥിനീ ഹനുമത്പ്രഭുഃ |
ഊരൂ രഘോത്തമഃ പാതു രക്ഷഃ കുലവിനാശകൃത്‌ ||൮||

ജാനുനീ സേതുകൃത്പാതു ജംഘേ ദശമുഖാംതകഃ |
പാദൗ വിഭീഷണശ്രീദഃ പാതു രാമോഽഖിലം വപുഃ  ||൯||

ഏതാം രാമബലോപേതാം രക്ഷാം യഃ സുകൃതീ പഠേത്‌ |
സ ചിരായുഃ സുഖീ പുത്രീ വിജയീ വിനയീ ഭവേത്‌  ||൧൦||

പാതാല ഭൂതല വ്യോമ ചാരിണശ്-ഛദ്മചാരിണഃ |
ന ദൃഷ്ടുമപി ശക്താസ്തേ രക്ഷിതം രാമനാമഭിഃ  ||൧൧||

രാമേതി രാമഭദ്രേതി രാമചംദ്രേതി വാ സ്മരന്‌ |
നരോ ന ലിപ്യതേ പാപൈര്ഭുക്തിം മുക്തിം ച വിംദതി  ||൧൨||

ജഗജ്ജൈത്രേക മംത്രേണ രാമനാമ്നാഭി രക്ഷിതമ്‌ |
യഃ കംഠേ ധാരയേത്തസ്യ കരസ്ഥാഃ സര്വസിദ്ധയഃ   ||൧൩||

വജ്രപംജര നാമേദം യോ രാമ കവചം സ്മരേത്‌ |
അവ്യാഹതാജ്ഞഃ സാര്വത്ര ലഭതേ ജയമംഗലമ്‌  ||൧൪||

ആദിഷ്ടവാന്‌ യഥാ സ്വപ്നേ രാമരക്ഷമിമാം ഹരഃ |
തഥാ ലിഖിതവാന്‌ പ്രാതഃ പ്രബുദ്ധൊ ബുധകൗശികഃ  ||൧൫||

ആരാമഃ കല്പവൃക്ഷാണാം വിരാമഃ സകലാപദാമ്‌ |
അഭിരാമ സ്ത്രിലോകാനാം രാമഃ ശ്രീമാന്‍സനഃ പ്രഭുഃ    ||൧൬||

തരുണൗ രൂപസംപന്നൗ സുകുമാരൗ മഹാബലൗ |
പുംഡരീക വിശാലാക്ഷൗ ചീരകൃഷ്ണാ ജിനാംബരൗ  ||൧൭||

ഫലമൂലാശിനൗ ദാംതൗ താപസൗ ബ്രഹ്മചാരിണൗ |
പുത്രൗ ദശരഥസ്യൈതൗ ഭ്രാതരൗ രാമലക്ഷ്മണൗ  ||൧൮||

ശരണ്യൗ സര്വസത്ത്വാനാം ശ്രേഷ്ടൗ സര്വധനുഷ്മതാമ്‌ |
രക്ഷഃ കുലനിഹംതാരൗ ത്രായേതാം നോ രഘോത്തമൗ  ||൧൯||

ആത്തസജ്ജധനുഷാ വിഷുസ്പൃശാ വക്ഷയാ ശുഗനിഷംഗ സംഗിനൗ |
രക്ഷണായ മമ രാമ ലക്ഷ്മണാ വഗ്രതഃ പഥി സദൈവ ഗഛ്ഛതാമ്‌ ||൨൦||

സന്നദ്ധഃ കവചീഖഡ്ഗീ ചാപബാണധരോ യുവാ |
ഗച്ഛന്‌ മനോരഥോഽസ്മാകം രാമഃ പാതു സ ലക്ഷ്മണഃ  ||൨൧||

രാമോ ദാശരഥിഃ ശൂരോ ലക്ഷ്മണാനു ചരോ ബലിഃ |
കാകുത്സ്ഥഃ പുരുഷഃ പൂര്ണഃ കൗസല്യേയോ രഘോത്തമഃ  ||൨൨||

വേദാംത വേദ്യോ യജ്ഞ്യേശഃ പുരാണ പുരുഷോത്തമഃ |
ജാനകീവല്ലഭഃ ശ്രീമാനപ്രമേയ പരാക്രമഃ  ||൨൩||

ഇത്യേതാനി ജപേന്നിത്യം മദ്ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ |
അശ്വമേധാദികം പുണ്യം സംപ്രാപ്നോതി ന സംശയഃ  ||൨൪||

രാമം ദൂര്വാദല ശ്യാമം പദ്മാക്ഷം പീതവാസസമ്‌ |
സ്തുവംതി നാമഭിര്ദിവ്യൈ ര്ന തേ സംസാരിണോ നരാഃ  ||൨൫||

രാമം ലക്ഷ്മണ പൂര്വജം രഘുവരം സീതാപതിം സുംദരം
കാകുത്സ്ഥം കരുണാര്ണവം ഗുണനിധിം വിപ്രപ്രിയം ധാര്മികം |
രാജേംദ്രം സത്യസംധം ദശരഥതനയം ശ്യാമലം ശാംതമൂര്തിം
വംദേ ലോകാഭിരാമം രഘുകുല തിലകം രാഘവം രാവണാരിമ്‌  ||൨൬||

രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചംദ്രായ വേധസേ |
രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായാഃ പതയേ നമഃ  ||൨൭||

ശ്രീ രാമരാമ രഘുനംദന രാമരാമ
ശ്രീ രാമരാമ ഭരതാഗ്രജ രാമരാമ
ശ്രീ രാമരാമ രണകര്കശ രാമരാമ
ശ്രീ രാമരാമ ശരണം ഭവ രാമരാമ   ||൨൮||

ശ്രീ രാമചംദ്ര ചരണൗ മനസാസ്മരാമി
ശ്രീ രാമചംദ്ര ചരണൗ വചസാ ഗൃണാമി
ശ്രീ രാമചംദ്ര ചരണൗ ശിരസാ നമമി
ശ്രീ രാമചംദ്ര ചരണൗ ശരണം പ്രപദ്യേ  ||൨൯||

മാതാ രാമോ മത്പിതാ രാമചംദ്രഃ
സ്വാമീ രാമോ മത്സഖാ രാമചംദ്രഃ |
സര്വസ്വം മേ രാമചംദ്രോ ദയാലുഃ
നാന്യം ജാനേ നൈവ ജാനേ ന ജാനേ    ||൩൦||

ദക്ഷിണേ ലക്ഷ്മണോ യസ്യ വാമേ ച ജനകാത്മജാ |
പുരതോ മാരുതീര്യസ്യ തം വംദേ രഘുനംദനമ്‌   ||൩൧||

ലോകാഭിരാമം രണരംഗധീരം രാജീവ നേത്രം രഘുവംശ നാഥമ്‌ |
കാരുണ്യ രൂപം കരുണാകരം തം ശ്രീരാമചംദ്രം ശരണം പ്രപദ്യേ ||൩൨||

മനോജവം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേംദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠമ്‌ |
വാതാത്മജം വാനര യൂഥ മുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശരണം പ്രപദ്യേ ||൩൩||

കൂജംതം രാമരാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരമ്‌ |
ആരുഹ്യ കവിതാ ശാഖാം വംദേ വാല്മീകി കോകിലമ്‌   ||൩൪||

ആപദാമപഹര്താരം ദാതാരം സര്വ സംപദാമ്‌ |
ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂയോ ഭൂയോ നമാമ്യഹമ്‌   ||൩൫||

ഭര്ജനം ഭവബീജാനാമര്ജനം സുഖസംപദാമ്‌  |
തര്ജനം യമദൂതാനാം രാമ രാമേതി ഗര്ജനമ്‌  || ൩൬ ||

രാമോ രാജമണിഃ സദാ വിജയതേ രാമം രമേശം ഭജേ |
രാമേണാഭിഹതാ നിശാചരചമൂ രാമായ തസ്മൈ നമഃ  ||൩൬||

രാമാന്നാസ്തി പരായണം പരതരം രാമസ്യ ദാസോസ്മ്യഹമ്‌ |
രാമേ ചിത്തലയഃ സദാ ഭവതു മേ ഭോ രാമ മാമുദ്ധര   ||൩൭||

ശ്രീരാമ രാമരാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ |
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരാനനേ   ||൩൮||

.
|| ഇതീ ശ്രീ ബുധകൗശിക വിരചിത രാമരക്ഷാസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ്‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *