Ganapati Atharvashirsham in Tamil

Ganapati Atharvashirsha

.

|| ஶ்ரீ கணபதி அதர்வஶீர்ஷம்‌ ||

ஓம் னமஸ்தே கணபதயே | த்வமேவ ப்ரத்யக்ஶம் தத்வமஸி | த்வமேவ கேவலம் கர்தாஸி | த்வமேவ கேவலம் தர்தாஸி | த்வமேவ கேவலம் ஹர்தாஸி | த்வமேவ ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்மாஸி | த்வம் ஸாக்ஷாதாதமாஸி னித்யம் || ௧ ||

றுதம் வச்மி | ஸத்யம் வச்மி || ௨ ||

அவ த்வம் மாம்‌ | அவ வக்தாரம்‌ | அவ ஶ்ரோதாரம்‌ | அவ தாதாரம்‌ | அவ தாதாரம்‌ | அவானூசான மம ஶிஷ்யம்‌  | அவ பஶ்சாத்தாத்‌ | அவ புரஸ்தாத்‌ | அவோத்தராத்தாத்‌ | அவ தக்ஷிணாத்தாத்‌ | அவ சோர்த்வாத்தாத்‌ | அவாதராத்தாத்‌ | ஸர்வதோ மாம் பாஹி பாஹி ஸமம்தாத்‌ || ௩ ||

த்வம் வாம்ங்மயஸ்த்வாம் சின்மய: | த்வமானம்தமயஸ்த்வம் ப்ரஹ்மமய: | த்வம் ஸச்சிதானம்தா த்விதீயோஸி | த்வம் ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸி | த்வம் ஜ்ஞானமயோ விஜ்ஞானமயோஸி || ௪ ||

ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வத்தோ ஜாயதே | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வத்தஸ்திஷ்டதி | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயிலய மேஷ்யதி | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயி ப்ரத்யேதி | த்வம் பூமிராபோ னலோ னிலோ னப: | த்வம் சத்வாரி வாக்பதானி || ௫ ||

த்வம் குணத்ரயாதீத: | த்வம் தேஹத்ரயாதீத: | த்வம் காலத்ரயாதீத: | த்வம் மூலாதாரஸ்திதோஸி னித்யம்‌ | த்வம் ஶக்தித்ரயாத்மக: | த்வாம் யோகினோ த்யாயம்தி னித்யம்‌ | த்வம் ப்ரஹ்மா த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் த்வம் ருத்ரஸ்த்வ மிம்த்ரஸ்வம் வாயுஸ்த்வம் ஸூர்யார்ஸ்த்வம் சம்த்ரமாஸ்த்வம் ப்ரஹ்ம பூர்புவ: ஸ்வரோம்‌ || ௬ ||

கணாதிம் பூர்வ முச்சார்ய வர்ணாதீம் ஸ்ததனம்தரம்‌ | அனுஸ்வார:  பரதர:  | அர்தேம்துலஸிதம்‌ | தாரேண றுத்தம்‌ | ஏதத்தவ மனுஸ்வரூபம்‌ | ககார: பூர்வ ரூபம்‌ | அகாரோ மத்யம ரூபம்‌ | அனுஸ்வாரஶ்சாம்த்ய ரூபம்‌ | பிம்துருத்தர ரூபம்‌ | னாத: ஸம்தானம்‌ | ஸம்ஹிதா ஸம்தி: | ஸைஷா கணேஶ வித்யா | கணக றுஷி: | னிசரத்‌ காயத்ரீ சம்த: | ஶ்ரீ மஹாகணபதிர்தேவதா | ஓம் கம் கணபதயே னம: || ௭ ||

ஓம் ஏகதம்தாய வித்மஹே வக்ரதும்டாய தீமஹீ | தன்னோ தம்தி: ப்ரசோதயாத் || ௮ ||

ஏகதம்தம் சதுர்ஹஸ்தம் பாஶமம் குஶதாரிணம்‌ | றுதம் ச வரதம் ஹஸ்தைர்பிப்ராணம் மூஷகத்வஜம்‌ | ரக்தம் லம்போதரம் ஶூர்பகர்ணகம் ரக்தவாஸஸம்‌ | ரக்த கம்தானு லிப்தாம்கம் ரக்த புஷ்பை: ஸுபூஜிதம்‌ | பக்தானுகம்பினம் தேவம் ஜகத்காரண மச்யுதம்‌ | ஆவிர்பூதம் ச ஸ்றுஷ்ட்யாதௌ ப்ரக்றுதே: புருஷாத்பரம்‌ | ஏவம் த்யாயதி யோ னித்யம் ஸ யோகீ யோகினாம் வர: || ௯ ||

னமோ வ்ராதபதயே னமோ கணபதயே னம: ப்ரமதபதயே னமஸ்தே அஸ்து லம்போதராயைகதம்தாய விக்னவினாஶினே ஶிவஸுதாய ஶ்ரீ வரதமூர்தயே னம: || ௧0 ||

ஏதததர்வஶீர்ஷம் யோ தீதே | ஸ: ப்ரஹ்ம பூயாய கல்பதே | ஸ ஸர்வத: ஸுக மேததே | ஸ ஸர்வ விக்னைர்ன பாத்யதே | ஸ பம்ச மஹாபாபாத் ப்ரமுச்யதே  | ஸாயமதீயானோ திவஸக்றுதம் பாபம் னாஶயதி | ப்ராதரதீயானோ ராத்ரிக்றுதம் பாபம் னாஶயதி | ஸாயம் ப்ராத: ப்ரயும்ஜானோ அபாபோ பவதி | தர்மார்த காம மோக்ஷம் ச விம்ததி | இதமதர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய ன தேயம்‌ | யோ யதி மோஹாத்‌ தாஸ்யதி ஸ பாபியான் பவதி | ஸஹஸ்ராவர்தனாத் யம் யம் காமமதீதே | தம் தமனேன ஸாதயேத் || ௧௧ ||

அனேன கணபதிர்மபிஷிம்சதி | ஸ வாக்மீ பவதி | சதுர்த்யாமனஶ்னம்ஜபதி || ஸ வித்யாவான் பவதி | இத்யதர்வண வாக்யம்‌ | ப்ரஹ்மாத்யாசரணம் வித்யான்னபிபேதி கதாசனேதி || ௧௨ ||

யோ தூர்வாம்குரைர்யஜதி | ஸ வைஶ்ரவணோ பமோ பவதி | யோ லார்ஜைர்யஜதி | ஸ யஶோவான் பவதி | ஸ மேதாவான் பவதி | யோ மோதக ஸஹஸ்ரேண யஜதி | ஸ வாம்சிதபலமவாப்னோதி | ய: ஸாஜ்ய ஸமித்பிர்யஜதி | ஸ ஸர்வம் லபதே  ஸ ஸர்வம் லபதே  || ௧௩ ||

அஷ்டௌ ப்ராஹ்மணான் ஸம்யக் க்ராஹயித்வா ஸூர்யவர்சஸ்வீ பவதி | ஸுர்ய க்ரஹே மஹானத்யாம் ப்ரதிமா ஸன்னிதௌ வா ஜப்த்வா ஸித்தமம்த்ரோ பவதி | மஹா விக்னாத் ப்ரமுச்யதே | மஹா தோஷாத் ப்ரமுச்யதே | மஹா பாபாத் ப்ரமுச்யதே | மஹா ப்ரத்யவாயாத் ப்ரமுச்யதே | ஸ ஸர்வ வித்பவதி ஸ ஸர்வ வித்பவதி | ய ஏவம் வேதா | இத்யுபனிஷத்‌ || ௧௪ ||

ஓம் ஸஹ னாவவது | ஸஹ னௌ புனக்து | ஸஹவீர்யம்கர வாவஹை | தேஜஸ்வினாவதீ தமஸ்து | மாவித்விஷாவஹை || ஓம் ஶாம்தி: ஶாம்தி: ஶாம்தி: ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: