Angaraka Ashtottara Shatanamavali in Kannada

Angaraka Ashtottara Shatanamavali

|| ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ||

.

ಓಂ ಮಹೀಸುತಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾನನೀಯಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||
ಓಂ ದಯಾಕರಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ  |   ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಪಾಪವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಪ್ರತೀಪಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಸುತಾಮ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಕ್ರಸ್ತಂಭಾದಿಗಮನಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ   |  ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವಿದೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಕ್ರ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಪಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಕ್ಷಾತ್ರವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ  || ೩೦ ||
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಅಕ್ಷೀಣ ಫಲದಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಚಕ್ಷುರ್ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವೀತರಾಗಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಿಜ್ವರಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ವಿಶ್ವಕಾರಣಾಯ ನಮಃ  || ೪೦ ||
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರರಾಶಿಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಾನಾಭಯನಿಕೃಂತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಕನತ್ಕನಕಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ಭಯಘ್ನಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಭವ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭಕ್ತಾಭಯವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಹಂತ್ರೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶಮೋಪೇತಾಯ ನಮಃ  || ೫೦ ||
ಓಂ ಶರಣಾಗತಪೋಷಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸಾಹಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಸಾಧವೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ಸಮರದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಕಷ್ಟನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ದುಃಖಭಂಜನಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ  || ೬೦ ||
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಹಂತ್ರೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದುಷ್ಟಗರ್ವವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರದ್ವಾಜಕುಲೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ರಕ್ತಾಂಬರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ರಕ್ತವಪುಷೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ  || ೭೦ ||
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಗದಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ಮೇಷವಾಹನಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಮಿತಾಶನಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಶೂಲಧರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ತಾರ್ಕಿಕಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ತಾಮಸಾಧಾರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ  || ೮೦ ||
ಓಂ ತಾಮ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ರಕ್ತಕಿಂಜಲ್ಕಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋತ್ರಾಧಿದೇವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮಧ್ಯಚರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗುಣವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸೃಜೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ಅಂಗಾರಕಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಅವಂತೀದೇಶಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||
ಓಂ ಸೂರ್ಯಯಾಮ್ಯಪ್ರದೇಶಸ್ಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಯೌವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಮ್ಯದಿಗ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಮಂಡಲಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಶಾಧಿಪ್ರಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ಶುಚಿಕರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಶುಚಿವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶುಭಾವಹಾಯ ನಮಃ  || ೧೦೦ ||
ಓಂ ಮೇಷವೃಷ್ಚಿಕರಾಶೀಶಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಸುರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ಅಂಗಾರಕಾಯ ನಮಃ  || ೧೦೮ ||

|| ಇತಿ ಅಂಗಾರಕಾಷ್ಟೋತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *