Shani Ashtottara Shatanamavali in Kannada

Shani Ashtottara Shatanamavali

|| ಶನೈಶ್ಚರಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ||

.

ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ  |   ಓಂ ಸುರವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಸುರಲೋಕವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||
ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಘನಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಘನರೂಪಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಘನಾಭರಣಧಾರಿಣೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ಘನಸಾರವಿಲೇಪಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಮಂದಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಮಂದಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಪಾವನಪಾದಾಯ ನಮಃ  || ೨೦ ||
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶರತೂಣೀರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ಚರಸ್ಥಿರಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ನೀಲಾಂಜನನಿಭಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನೀಲಾಂಬರವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||
ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಿಧಿರೂಪಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವಿರೋಧಾಧಾರಭೂಮಯೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ವೈರಾಸ್ಪದಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವೀತರೋಗಭಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವಿಪತ್ಪರಂಪರೇಶಾಯ ನಮಃ  || ೪೦ ||
ಓಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಗೃಧ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಕುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಗುಣಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲನಾಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ || ೫೦ ||
ಓಂ ಆಯುಷ್ಯಕಾರಣಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಆಪದುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಿವಿಧಾಗಮವೇದಿನೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ  || ೬೦ ||
ಓಂ ವಜ್ರಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಅಭಯಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಪತ್ನೀಸಮೇತಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಅಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ಕಷ್ಟೌಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಆರ್ಯಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ  || ೭೦ ||
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ಭಾನುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಧನುರ್ಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಧನುಷ್ಮತೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ತನುಪ್ರಕಾಶದೇಹಾಯ ನಮಃ  || ೮೦ ||
ಓಂ ತಾಮಸಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಅಶೇಷಜನವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಿಶೇಷಫಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ವಶೀಕೃತಜನೇಶಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಪಶೂನಾಂಪತಯೇ ನಮಃ  |  ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಖಗೇಶಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಘನನೀಲಾಂಬರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಕಾಠಿಣ್ಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ಆರ್ಯಗುಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ  || ೯೦ ||
ಓಂ ನೀಲಚ್ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ  |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ನಿಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ವಂದನೀಯಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ದಿವ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ದೀನಾರ್ತಿಹರಣಾಯ ನಮಃ  || ೧೦೦ ||
ಓಂ ದೈನ್ಯನಾಶಕರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಆರ್ಯಜನಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಕ್ರೂರಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಧರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಳತ್ರಪುತ್ರಶತ್ರುತ್ವಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಪೋಷಿತಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ವರಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ  |
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಘಮನೋಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಛನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ  || ೧೧೦ ||

|| ಶನೈಶ್ಚರಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *