Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Bengali

Ganesha Shatanamavali

|| শ্রী গণেশাষ্টোত্তর শতনামাবলি ||

.

ওং বিনায়কায় নমঃ  |   ওং বিঘ্নরাজায় নমঃ  |
ওং গৌরীপুত্রায় নমঃ  |   ওং গণেশ্বরায় নমঃ  |
ওং স্কংদাগ্রজায় নমঃ  |  ওং অব্য়য়ায় নমঃ  |
ওং পূতায় নমঃ  |   ওং দক্ষাধ্য়ক্ষায় নমঃ  |
ওং দ্বিজপ্রিয়ায় নমঃ  |  ওং অগ্নিগর্বচ্ছিদে নমঃ  || ১০ ||
ওং ইংদ্রশ্রী প্রদায় নমঃ  |  ওং বাণীবলপ্রদায় নমঃ  |
ওং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কায় নমঃ |  ওং শর্বতনয়ায় নমঃ |
ওং শর্বপ্রিয়ায় নমঃ  |   ওং সর্বাত্মকায় নমঃ  |
ওং সৃষ্টিকর্ত্রে নমঃ  |   ওং দেবানীকার্চিতায় নমঃ  |
ওং শিবায় নমঃ  |   ওং শুদ্ধায় নমঃ  || ২০ ||
ওং বুদ্ধিপ্রিয়ায় নমঃ  |  ওং শাংতায় নমঃ  |
ওং ব্রহ্মচারিণে নমঃ  |   ওং গজাননায় নমঃ  |
ওং দ্বৈমাতুরায় নমঃ  |   ওং মুনিস্তুত্য়ায় নমঃ  |
ওং ভক্তবিঘ্নবিনাশকায় নমঃ  |  ওং একদংতায় নমঃ  |
ওং চতুর্বাহবে নমঃ  |  ওং শক্তিসংয়ুতায় নমঃ  || ৩০ ||
ওং চতুরায় নমঃ  |    ওং লংবোদরায় নমঃ  |
ওং শূর্পকর্ণায় নমঃ  |   ওং হেরংবায় নমঃ  |
ওং ব্রহ্মবিত্তমায় নমঃ  |   ওং কালায় নমঃ  |
ওং গ্রহপতয়ে নমঃ  |   ওং কামিনে নমঃ  |
ওং সোমসূর্য়াগ্নিলোচনায় নমঃ | ওং পাশাংকুশধরায় নমঃ || ৪০ ||
ওং চংডায় নমঃ  |   ওং গুণাতীতায় নমঃ  |
ওং নিরংজনায় নমঃ  |   ওং অকল্মশায় নমঃ  |
ওং স্বয়ংসিদ্ধার্চিতপদায় নমঃ | ওং বীজপূরকায় নমঃ |
ওং অব্য়ক্তায় নমঃ  |   ওং গদিনে নমঃ  |
ওং বরদায় নমঃ  |   ওং শাশ্বতায় নমঃ  || ৫০ ||
ওং কৃতিনে নমঃ  |   ওং বিদ্বত্প্রিয়ায় নমঃ  |
ওং বীতভয়ায় নমঃ  |   ওং চক্রিণে নমঃ  |
ওং ইক্ষুচাপধৃতে নমঃ  |  ওং অব্জোত্পলকরায় নমঃ  |
ওং শ্রীদায় নমঃ  |   ওং শ্রীহেতবে নমঃ  |
ওং স্তুতিহর্ষিতায় নমঃ  |  ওং কুলাদ্রিভৃতে নমঃ  || ৬০ ||
ওং জটিনে নমঃ  |   ওং চংদ্রচূডায় নমঃ  |
ওং অমরেশ্বরায় নমঃ  |   ওং নাগয়জ্ঞোপবীতিনে নমঃ  |
ওং শ্রীকংঠায় নমঃ  |   ওং রামার্চিতপদায় নমঃ  |
ওং ব্রতিনে নমঃ  |   ওং স্থূলকংঠায় নমঃ  |
ওং ত্রয়ীকর্ত্রে নমঃ  |  ওং সামঘোষপ্রিয়ায় নমঃ  || ৭০ ||
ওং পুরুষোত্তমায় নমঃ  |  ওং স্থূলতুংডায় নমঃ  |
ওং অগ্রগণ্য়ায় নমঃ  |  ওং গ্রামণ্য়ে নমঃ  |
ওং গণপায় নমঃ  |  ওং স্থিরায় নমঃ  |
ওং বৃদ্ধায় নমঃ  |   ওং সুভগায় নমঃ  |
ওং শূরায় নমঃ  |  ওং বাগীশায় নমঃ  || ৮০ ||
ওং সিদ্ধিদায় নমঃ  |   ওং দূর্বাবিল্বপ্রিয়ায় নমঃ  |
ওং কাংতায় নমঃ  |   ওং পাপহারিণে নমঃ  |
ওং কৃতাগমায় নমঃ  |   ওং সমাহিতায় নমঃ  |
ওং বক্রতুংডায় নমঃ  |   ওং শ্রীপ্রদায় নমঃ  |
ওং সৌম্য়ায় নমঃ  |   ওং ভক্তকাংক্ষিতদায় নমঃ  || ৯০ ||
ওং অচ্য়ুতায় নমঃ  |    ওং কেবলায় নমঃ  |
ওং সিদ্ধায় নমঃ  |   ওং সচ্চিদানংদবিগ্রহায় নমঃ  |
ওং জ্ঞানিনে নমঃ  |   ওং মায়ায়ুক্তায় নমঃ  |
ওং দাংতায় নমঃ  |   ওং ব্রহ্মিষ্ঠায় নমঃ  |
ওং ভয়বর্জিতায় নমঃ  |   ওং প্রমত্তদৈত্য়ভয়দায় নমঃ || ১০০ ||
ওং ব্য়ক্তমূর্তয়ে নমঃ  |   ওং অমূর্তকায় নমঃ  |
ওং পার্বতীশংকরোত্সংগখেলনোত্সবলালনায় নমঃ  |
ওং সমস্তজগদাধারায় নমঃ  |
ওং বরমূষকবাহনায় নমঃ  | ওং হৃষ্টস্তুতায় নমঃ  |
ওং প্রসন্নাত্মনে নমঃ  |  ওং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কায় নমঃ  |

|| ইতী শ্রী গণেশাষ্টোত্তর শতনামাবলিঃ সংপূর্ণম্‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *