Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Oriya

Ganesha Shatanamavali

|| ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି ||

.

ଓଂ ଵିନାୟକାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଗୌରୀପୁତ୍ରାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଗଣେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ସ୍କଂଦାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ପୂତାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଦ୍ଵିଜପ୍ରିୟାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଅଗ୍ନିଗର୍ଵଚ୍ଛିଦେ ନମଃ  || ୧୦ ||
ଓଂ ଇଂଦ୍ରଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଵାଣୀବଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ |  ଓଂ ଶର୍ଵତନୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶର୍ଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମକାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ  |   ଓଂ ଦେଵାନୀକାର୍ଚିତାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ  || ୨୦ ||
ଓଂ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ  |   ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଦ୍ଵୈମାତୁରାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ମୁନିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଭକ୍ତଵିଘ୍ନଵିନାଶକାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଏକଦଂତାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଚତୁର୍ବାହଵେ ନମଃ  |  ଓଂ ଶକ୍ତିସଂୟୁତାୟ ନମଃ  || ୩୦ ||
ଓଂ ଚତୁରାୟ ନମଃ  |    ଓଂ ଲଂବୋଦରାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଶୂର୍ପକର୍ଣାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ହେରଂବାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିତ୍ତମାୟ ନମଃ  |   ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଗ୍ରହପତୟେ ନମଃ  |   ଓଂ କାମିନେ ନମଃ  |
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ | ଓଂ ପାଶାଂକୁଶଧରାୟ ନମଃ || ୪୦ ||
ଓଂ ଚଂଡାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଗୁଣାତୀତାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଅକଲ୍ମଶାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ସ୍ଵୟଂସିଦ୍ଧାର୍ଚିତପଦାୟ ନମଃ | ଓଂ ବୀଜପୂରକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଗଦିନେ ନମଃ  |
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ  || ୫୦ ||
ଓଂ କୃତିନେ ନମଃ  |   ଓଂ ଵିଦ୍ଵତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଵୀତଭୟାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ  |
ଓଂ ଇକ୍ଷୁଚାପଧୃତେ ନମଃ  |  ଓଂ ଅବ୍ଜୋତ୍ପଲକରାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଶ୍ରୀଦାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଶ୍ରୀହେତଵେ ନମଃ  |
ଓଂ ସ୍ତୁତିହର୍ଷିତାୟ ନମଃ  |  ଓଂ କୁଲାଦ୍ରିଭୃତେ ନମଃ  || ୬୦ ||
ଓଂ ଜଟିନେ ନମଃ  |   ଓଂ ଚଂଦ୍ରଚୂଡାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଅମରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତିନେ ନମଃ  |
ଓଂ ଶ୍ରୀକଂଠାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ରାମାର୍ଚିତପଦାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଵ୍ରତିନେ ନମଃ  |   ଓଂ ସ୍ଥୂଲକଂଠାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ତ୍ରୟୀକର୍ତ୍ରେ ନମଃ  |  ଓଂ ସାମଘୋଷପ୍ରିୟାୟ ନମଃ  || ୭୦ ||
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ସ୍ଥୂଲତୁଂଡାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଗ୍ରାମଣ୍ୟେ ନମଃ  |
ଓଂ ଗଣପାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ସ୍ଥିରାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଵୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ସୁଭଗାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଵାଗୀଶାୟ ନମଃ  || ୮୦ ||
ଓଂ ସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଦୂର୍ଵାବିଲ୍ଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ  |
ଓଂ କାଂତାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ପାପହାରିଣେ ନମଃ  |
ଓଂ କୃତାଗମାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ସମାହିତାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଵକ୍ରତୁଂଡାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଶ୍ରୀପ୍ରଦାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଭକ୍ତକାଂକ୍ଷିତଦାୟ ନମଃ  || ୯୦ ||
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ  |    ଓଂ କେଵଲାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ  |   ଓଂ ମାୟାୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଦାଂତାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ବ୍ରହ୍ମିଷ୍ଠାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଭୟଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତଦୈତ୍ୟଭୟଦାୟ ନମଃ || ୧୦୦ ||
ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତମୂର୍ତୟେ ନମଃ  |   ଓଂ ଅମୂର୍ତକାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ପାର୍ଵତୀଶଂକରୋତ୍ସଂଗଖେଲନୋତ୍ସଵଲାଲନାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ସମସ୍ତଜଗଦାଧାରାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ଵରମୂଷକଵାହନାୟ ନମଃ  | ଓଂ ହୃଷ୍ଟସ୍ତୁତାୟ ନମଃ  |
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ  |  ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ  |

|| ଇତୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲିଃ ସଂପୂର୍ଣମ୍‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: