Author: admin

Purusha Suktam 0

Purusha Suktam in Telugu

|| పురుష సూక్తమ్‌ ||   ఓమ్ తచ్ఛం యోరావృణీమహే | గాతుం యజ్ఞాయ | గాతుం యజ్ఞపతయే | దైవీ స్వస్తిరస్తు నః | స్వస్తిర్మానుషేభ్యః | ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజమ్‌ | శం నో అస్తు ద్విపదే | శం చతుష్పదే |  ...

Purusha Suktam 0

Purusha Suktam in Kannada

|| ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್‌ || ಓಮ್ ತಚ್ಛಂ ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ | ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ | ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ | ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ | ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಮ್‌ | ಶಂ ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ | ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ |    ...

Manasa Devi Stotram 0

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Gujarati

|| અથ માનસા દેવિ દ્વાદશનામ સ્તોત્રમ્‌ || જરત્કારુ જગદ્‌ગૌરિ માનસા સિદ્ધયોગિની | વૈષ્ણવિ નાગભગિનિ શૈવિ નાગેશ્વરી તથા || ૧ || જરત્કારૂપ્રિયાઽસ્તીકમાતા વિષહરીતિ ચ | મહાજ્ઞાનયુથા ચૈવ સા દેવિ વિશ્વપૂજિતા || ૨ || દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ...

Manasa Devi Stotram 0

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Hindi

॥ अथ मानसा दॆवि द्वादशनाम स्तॊत्रम्‌ ॥ जरत्कारु जगद्‌गौरि मानसा सिद्धयॊगिनी । वैष्णवि नागभगिनि शैवि नागॆश्वरी तथा ॥ १ ॥ जरत्कारूप्रियाऽस्तीकमाता विषहरीति च । महाज्ञानयुथा चैव सा दॆवि विश्वपूजिता ॥ २ ॥ द्वादशैतानि नामानि...

Manasa Devi Stotram 0

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Oriya

|| ଅଥ ମାନସା ଦେଵି ଦ୍ଵାଦଶନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ ||   ଜରତ୍କାରୁ ଜଗଦ୍‌ଗୌରି ମାନସା ସିଦ୍ଧୟୋଗିନୀ | ଵୈଷ୍ଣଵି ନାଗଭଗିନି ଶୈଵି ନାଗେଶ୍ଵରୀ ତଥା || ୧ || ଜରତ୍କାରୂପ୍ରିୟାଽସ୍ତୀକମାତା ଵିଷହରୀତି ଚ | ମହାଜ୍ଞାନୟୁଥା ଚୈଵ ସା ଦେଵି ଵିଶ୍ଵପୂଜିତା || ୨ || ଦ୍ଵାଦଶୈତାନି...

Manasa Devi Stotram 0

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Bengali

|| অথ মানসা দেবি দ্বাদশনাম স্তোত্রম্‌ || জরত্কারু জগদ্‌গৌরি মানসা সিদ্ধয়োগিনী | বৈষ্ণবি নাগভগিনি শৈবি নাগেশ্বরী তথা || ১ || জরত্কারূপ্রিয়াঽস্তীকমাতা বিষহরীতি চ | মহাজ্ঞানয়ুথা চৈব সা দেবি বিশ্বপূজিতা || ২ || দ্বাদশৈতানি নামানি...

Manasa Devi Stotram 0

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Malayalam

|| അഥ മാനസാ ദേവി ദ്വാദശനാമ സ്തോത്രമ്‌ || ജരത്കാരു ജഗദ്‌ഗൗരി മാനസാ സിദ്ധയോഗിനീ | വൈഷ്ണവി നാഗഭഗിനി ശൈവി നാഗേശ്വരീ തഥാ || ൧ || ജരത്കാരൂപ്രിയാഽസ്തീകമാതാ വിഷഹരീതി ച | മഹാജ്ഞാനയുഥാ ചൈവ സാ ദേവി വിശ്വപൂജിതാ || ൨ || ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി...

Manasa Devi Stotram 0

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Tamil

|| அத மானஸா தேவி த்வாதஶனாம ஸ்தோத்ரம்‌ || ஜரத்காரு ஜகத்‌கௌரி மானஸா ஸித்தயோகினீ | வைஷ்ணவி னாகபகினி ஶைவி னாகேஶ்வரீ ததா || ௧ || ஜரத்காரூப்ரியா&ஸ்தீகமாதா விஷஹரீதி ச | மஹாஜ்ஞானயுதா சைவ ஸா தேவி விஶ்வபூஜிதா || ௨ || த்வாதஶைதானி னாமானி...

Manasa Devi Stotram 0

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Telugu

|| అథ మానసా దేవి ద్వాదశనామ స్తోత్రమ్‌ || జరత్కారు జగద్‌గౌరి మానసా సిద్ధయోగినీ | వైష్ణవి నాగభగిని శైవి నాగేశ్వరీ తథా || ౧ || జరత్కారూప్రియాఽస్తీకమాతా విషహరీతి చ | మహాజ్ఞానయుథా చైవ సా దేవి విశ్వపూజితా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని...

Manasa Devi Stotram 0

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Kannada

|| ಅಥ ಮಾನಸಾ ದೇವಿ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ಜರತ್ಕಾರು ಜಗದ್‌ಗೌರಿ ಮಾನಸಾ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀ | ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಗಭಗಿನಿ ಶೈವಿ ನಾಗೇಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೧ || ಜರತ್ಕಾರೂಪ್ರಿಯಾಽಸ್ತೀಕಮಾತಾ ವಿಷಹರೀತಿ ಚ | ಮಹಾಜ್ಞಾನಯುಥಾ ಚೈವ ಸಾ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಪೂಜಿತಾ || ೨ || ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ...