Author: admin

Chandra Kavacham 0

Chandra Kavacham in Kannada

ಚಂದ್ರ ಕವಚಮ್‌ . ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ: ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಗೌತಮ ಋಷಿ: | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: | ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ | ಚಂದ್ರ: ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: || ಕವಚಂ ಸಮಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಂದೇ ಕೇಯೂರ ಮಕುಟೋಜ್ವಲಮ್‌...

Aditya Kavacham 0

Aditya Kavacham in Gujarati

આદિત્ય કવચં ધ્યાનં ઉદયાચલમાગત્ય વેદરૂપ મનામયમ્‌ | તુષ્ટાવ પરયા ભક્ત વાલખિલ્યાદિભિર્વૃતમ્‌ || દેવાસુરૈ: સદાવંદ્યં ગ્રહૈશ્ચપરિવેષ્ટિતમ્‌ | ધ્યાયન સ્તુવન પઠન્નામ ય: સૂર્ય કવચં સદા || કવચં ઘૃણિ: પાતુ શિરોદેશં સૂર્ય: ફાલં ચ પાતુ મે આદિત્યો...

Aditya Kavacham 0

Aditya Kavacham in Hindi

आदित्य कवचं ध्यानं उदयाचलमागत्य वॆदरूप मनामयम्‌ । तुष्टाव परया भक्त वालखिल्यादिभिर्वृतम्‌ ॥ दॆवासुरै: सदावंद्यं ग्रहैश्चपरिवॆष्टितम्‌ । ध्यायन स्तुवन पठन्नाम य: सूर्य कवचं सदा ॥ कवचं घृणि: पातु शिरॊदॆशं सूर्य: फालं च पातु मॆ आदित्यॊ...

Aditya Kavacham 0

Aditya Kavacham in Tamil

ஆதித்ய கவசம் த்யானம் உதயாசலமாகத்ய வேதரூப மனாமயம்‌ | துஷ்டாவ பரயா பக்த வாலகில்யாதிபிர்வ்றுதம்‌ || தேவாஸுரை: ஸதாவம்த்யம் க்ரஹைஶ்சபரிவேஷ்டிதம்‌ | த்யாயன் ஸ்துவன் படன்னாம ய: ஸூர்ய கவசம் ஸதா || கவசம் க்றுணி: பாது ஶிரோதேஶம் ஸூர்ய: பாலம் ச பாது மே ஆதித்யோ...

Aditya Kavacham 0

Aditya Kavacham in Telugu

ఆదిత్య కవచం ధ్యానం ఉదయాచలమాగత్య వేదరూప మనామయమ్‌ | తుష్టావ పరయా భక్త వాలఖిల్యాదిభిర్వృతమ్‌ || దేవాసురై: సదావంద్యం గ్రహైశ్చపరివేష్టితమ్‌ | ధ్యాయన్ స్తువన్ పఠన్నామ య: సూర్య కవచం సదా || కవచం ఘృణి: పాతు శిరోదేశం సూర్య: ఫాలం చ పాతు మే ఆదిత్యో...

Aditya Kavacham 0

Aditya Kavacham in Kannada

ಆದಿತ್ಯ ಕವಚಂ . ಧ್ಯಾನಂ ಉದಯಾಚಲಮಾಗತ್ಯ ವೇದರೂಪ ಮನಾಮಯಮ್‌ | ತುಷ್ಟಾವ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ ವಾಲಖಿಲ್ಯಾದಿಭಿರ್ವೃತಮ್‌ || ದೇವಾಸುರೈ: ಸದಾವಂದ್ಯಂ ಗ್ರಹೈಶ್ಚಪರಿವೇಷ್ಟಿತಮ್‌ | ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ ಪಠನ್ನಾಮ ಯ: ಸೂರ್ಯ ಕವಚಂ ಸದಾ || ಕವಚಂ ಘೃಣಿ: ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಸೂರ್ಯ: ಫಾಲಂ ಚ ಪಾತು ಮೇ...

Rahu Ketu Mythology 0

Rahu-Ketu and Eclipse (Grahan)

Rahu and Ketu are nodes in Vedic astrology. Nodes are the points at which the orbit of the Moon cuts the plane of ecliptic (path of the Sun). During the course of the motion, the Moon...

0

Navagraha Peedaparihara Stotra in Gujarati

નવગ્રહ પીડાપરિહાર સ્તોત્ર ગ્રહાણામાદિરાદિત્યો લોકરક્ષણકારક: | વિષમસ્થાન સંભૂતાં પીડાં હરતુ મે રવિ: || રોહિણીશ: સુધામૂર્તિ: સુધાગાત્ર: સુધાશન: | વિષમસ્થાન સંભૂતાં પીડાં હરતુ મે વિધુ: || ભૂમિપુત્રો મહાતેજા જગતાં ભયકૃત્સદા | વૃષ્ટિકૃદ્વૃષ્ટિહર્તાચ પીડાં હરતુ મે...

0

Navagraha Peedaparihara Stotra in Hindi

.     नवग्रह पीडापरिहार स्तॊत्र ग्रहाणामादिरादित्यॊ लॊकरक्षणकारक: । विषमस्थान संभूतां पीडां हरतु मॆ रवि: ॥ रॊहिणीश: सुधामूर्ति: सुधागात्र: सुधाशन: । विषमस्थान संभूतां पीडां हरतु मॆ विधु: ॥ भूमिपुत्रॊ महातॆजा जगतां भयकृत्सदा । वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ताच पीडां हरतु...