Category: Astrology

12th house Astrology 0

12th House Significations in Astrology

    The scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 12th house: निद्राभङगमनॊव्यथेङिध्रयुगलं शत्रॊर्भयं बन्धनं पीडामुक्तितऋणप्रमॊचनगजाश्वा: पित्र्यवित्तं रिपु: ॥ स्वर्गारॊहणवामनेत्रजनाविद्वेषाङ्‍गवैकल्यता जारत्वं च विवाहनष्टशयनत्यागाधिकारक्षया: ॥ शत्रॊ: क्षङ्खलगॊह चित्तविकलौ दीनस्वभावासतौ पित्रॊ: सॊदरसौख्यचित्तनहतिस्तौ वादरॊषौ क्रमात् ॥...

11th house Astrology 0

11th House Significations in Astrology

    The scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 11th house:   लाभ: सर्वविधैर्दुराशसकलादायौ पराधीनता ज्यॆष्टभ्रातृपितृव्यनिर्जरगणार्चा सात्विकॊपासनम् । विद्याहॆमधनार्जनॆतिपटुता स्वं पूर्वपित्र्यं तथा जानुस्थानविशॆषभूषणमणिप्रीतीनवित्तानि च । नष्टद्रव्यकलाङ्गनार्थकनकस्वर्णादिकार्याप्तय: प्रज्ञामात्यपदॆ तथा श्वशुरजॊ लाभश्च भाग्यॊदय: ॥...

10th house Astrology 0

10th House Significations in Astrology

  The scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 10th house: वाणिज्यं नॄपमान्यताश्वगमनं मल्लत्वराज्यक्रिया, दासत्वं कृषिवैद्यकीर्तिनिधिनिक्षॆपाश्च यज्ञादय: । क्षॆत्रत्वं गुरूयंत्रमंत्रजननि विस्तारपुण्यौषधॊ- रूस्थानामरमंत्रसिद्धिविभवा: स्यादूदन्तपुत्र: प्रभु: ॥ मार्गॊ मानसुजीवनॆ च नृपराद् प्रख्यातिशिक्षादया मुद्राप्रभवनिग्रहॊ च दशमादाज्ञामति:...

9th House Astrology 0

9th House Significations in Astrology

    The old scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 9th house: दानं धर्मसुतीर्थसॆवनतपॊगुर्वादि भक्त्यौषधा- चाराश्चित्तविशुद्धिदॆवभजनॆ विद्याश्रमॊ वैभव: ॥ यानं भाग्यनयप्रतापसुकथायात्राभिषॆकादय: पुष्टि: सज्जनसंगति: शुभापितृस्व पुत्रपुत्र्यस्तथा ॥ अष्टौश्वर्यतुरंगनागमहिषा: पट्टाभिषॆकालय- ब्रह्मास्थापनवैदिकक्रतुधनक्षॊपा: स्युरङ्कर्क्षत: ॥  ...

8th house Astrology 0

8th House Significations in Astrology

    The ancient scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 8th house:   आयु: सौख्यपराभवौ मृतधनं संक्लॆशवक्त्र  मृतिर्क्लॆशॊ मारणकारणान्नकलहॊ तन्मॆहजाडंच विपत् ॥ भ्रातु: शत्रुकलत्र पीडनकलापा: शत्रुदुर्गस्थलं क्लॆशश्चालसराजदण्डनभयद्रव्यक्षयर्णप्रदा: ॥ अज्ञानाप्तपरं धनं चिरधनं दुर्मार्गमर्त्यागम:...

7th house Astrology 0

7th House Significations in Astrology

    The Sanskrit scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 7th house: उद्धाहव्यभिचारकामुकजयानष्टाड्गनाद्वॆषता । मार्गभ्रंशसुगन्धगीतकुसुमा मृष्टान्नपानदिकम् ॥ ताम्बूलं च प्रयाणभङ्गदधिविस्मृत्यम्बराद्यगमॊ । रॆतॊभर्तृपवित्रदारयुगलं गुह्यां च मूत्रं गुद: ॥ वाणिग्यं च तथा पयॊमधुरसौध: सूपकाज्याशनं...

6th house Astrology 0

6th House Significations in Astrology

  The old scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 6th house:   रोगो विघ्नरणाप्तिमातुलकफग्रन्थ्युग्रकर्माणिचो- न्मादस्फोटकशत्रु वैरकृपणत्वास्वास्थ्यमेहव्रणा: । अन्नायासरूणापवादरिपुसन्तोषक्षयोष्णक्षता- श्चित्तक्लेशबहुव्यथे बहुजनद्वेषोनिशं नेत्ररूक् ॥ भिक्षादानमकालभोजनकलाभ्रंशा: सपिण्डारिभि- र्लाभायासविषातिशूलनिगला: स्वीयं यशोरक्षणम् ॥ मूर्तव्याध्यतिसारषडूसविनिन्दा दासचोराविपत् कारागोहसहॊदरादिकलहा: स्यु:...

5th house Astrology 0

5th House Significations in Astrology

    As per Uttara Kalamrita, 5th house in Vedic Astrology deals with the following: सन्तानं  पितृपुण्यराजसचिवा सौशील्यशिल्पे मनो विद्यागर्भविवेकछत्रसुकथा माङ्गल्यपत्राम्बरे । नानाकाम्यमहाप्रयोगपितृवित्ते दूरचिन्ता क्रमात् कान्तामूलकलब्धभाग्यविभवो वाराङ्गनालिङ्गनम् ॥ गाम्भीर्य घनता रहस्यविनया वृत्तान्तसंंलेखनम् क्षेमस्नेहप्रबन्धकाव्यरचना कार्यप्रवेशोदरा:...

4th house Astrology 0

4th House Significations in Astrology

    Uttara Kalamrita says the following are the significations of 4th house. विद्याराज्यगृहप्रयाणनरसन्नौकादिसद्वाहना- न्यभ्यङ्गो जननी च बन्धुसुहृदौ जात्यम्बरे वापिका । पानीयं च पय: सुगन्धसुखवान् सन्नाम दिव्यौषधं विश्वासोनृतवाद मण्डपजय: स्वेदोदूभवाया: कृषि: ॥ क्षेत्रारामतटाककूपखननं  तत्तत्प्रतिष्टादयो मातुर्वर्गनिदानबुद्धिजनको...

3rd House Astrology 0

3rd House Significations in Astrology

    Uttara Kalamrita says the following are the significations of 3rd house. धैर्य सोदरयुद्धकर्णचरणाध्वक्षेत्रचित्तभ्रमा: सामर्थ्य सुरसद्‍मतापकरणं स्वप्नं भटो विक्रम: । स्वीयो बन्धुजन: सुहच्चलनकण्ठादुष्टभोज्यादिकं शक्तिर्दायविभागभूषणगुणा विद्याविनोदौ बलम् । लाभो देहसमृद्धिसत्कुलभवा भृत्यश्च पित्र्यस्थलं दासीस्वल्पसुयानयात्र‍उरूकार्यं स्वीयधर्मस्त्रिभात्...