Category: Astrology

10th house Astrology 0

10th House Significations in Astrology

  The scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 10th house: वाणिज्यं नॄपमान्यताश्वगमनं मल्लत्वराज्यक्रिया, दासत्वं कृषिवैद्यकीर्तिनिधिनिक्षॆपाश्च यज्ञादय: । क्षॆत्रत्वं गुरूयंत्रमंत्रजननि विस्तारपुण्यौषधॊ- रूस्थानामरमंत्रसिद्धिविभवा: स्यादूदन्तपुत्र: प्रभु: ॥ मार्गॊ मानसुजीवनॆ च नृपराद् प्रख्यातिशिक्षादया मुद्राप्रभवनिग्रहॊ च दशमादाज्ञामति:...

9th House Astrology 0

9th House Significations in Astrology

    The old scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 9th house: दानं धर्मसुतीर्थसॆवनतपॊगुर्वादि भक्त्यौषधा- चाराश्चित्तविशुद्धिदॆवभजनॆ विद्याश्रमॊ वैभव: ॥ यानं भाग्यनयप्रतापसुकथायात्राभिषॆकादय: पुष्टि: सज्जनसंगति: शुभापितृस्व पुत्रपुत्र्यस्तथा ॥ अष्टौश्वर्यतुरंगनागमहिषा: पट्टाभिषॆकालय- ब्रह्मास्थापनवैदिकक्रतुधनक्षॊपा: स्युरङ्कर्क्षत: ॥  ...

8th house Astrology 0

8th House Significations in Astrology

    The ancient scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 8th house:   आयु: सौख्यपराभवौ मृतधनं संक्लॆशवक्त्र  मृतिर्क्लॆशॊ मारणकारणान्नकलहॊ तन्मॆहजाडंच विपत् ॥ भ्रातु: शत्रुकलत्र पीडनकलापा: शत्रुदुर्गस्थलं क्लॆशश्चालसराजदण्डनभयद्रव्यक्षयर्णप्रदा: ॥ अज्ञानाप्तपरं धनं चिरधनं दुर्मार्गमर्त्यागम:...

7th house Astrology 0

7th House Significations in Astrology

    The Sanskrit scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 7th house: उद्धाहव्यभिचारकामुकजयानष्टाड्गनाद्वॆषता । मार्गभ्रंशसुगन्धगीतकुसुमा मृष्टान्नपानदिकम् ॥ ताम्बूलं च प्रयाणभङ्गदधिविस्मृत्यम्बराद्यगमॊ । रॆतॊभर्तृपवित्रदारयुगलं गुह्यां च मूत्रं गुद: ॥ वाणिग्यं च तथा पयॊमधुरसौध: सूपकाज्याशनं...

6th house Astrology 0

6th House Significations in Astrology

  The old scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 6th house:   रोगो विघ्नरणाप्तिमातुलकफग्रन्थ्युग्रकर्माणिचो- न्मादस्फोटकशत्रु वैरकृपणत्वास्वास्थ्यमेहव्रणा: । अन्नायासरूणापवादरिपुसन्तोषक्षयोष्णक्षता- श्चित्तक्लेशबहुव्यथे बहुजनद्वेषोनिशं नेत्ररूक् ॥ भिक्षादानमकालभोजनकलाभ्रंशा: सपिण्डारिभि- र्लाभायासविषातिशूलनिगला: स्वीयं यशोरक्षणम् ॥ मूर्तव्याध्यतिसारषडूसविनिन्दा दासचोराविपत् कारागोहसहॊदरादिकलहा: स्यु:...

5th house Astrology 0

5th House Significations in Astrology

    As per Uttara Kalamrita, 5th house in Vedic Astrology deals with the following: सन्तानं  पितृपुण्यराजसचिवा सौशील्यशिल्पे मनो विद्यागर्भविवेकछत्रसुकथा माङ्गल्यपत्राम्बरे । नानाकाम्यमहाप्रयोगपितृवित्ते दूरचिन्ता क्रमात् कान्तामूलकलब्धभाग्यविभवो वाराङ्गनालिङ्गनम् ॥ गाम्भीर्य घनता रहस्यविनया वृत्तान्तसंंलेखनम् क्षेमस्नेहप्रबन्धकाव्यरचना कार्यप्रवेशोदरा:...

4th house Astrology 0

4th House Significations in Astrology

    Uttara Kalamrita says the following are the significations of 4th house. विद्याराज्यगृहप्रयाणनरसन्नौकादिसद्वाहना- न्यभ्यङ्गो जननी च बन्धुसुहृदौ जात्यम्बरे वापिका । पानीयं च पय: सुगन्धसुखवान् सन्नाम दिव्यौषधं विश्वासोनृतवाद मण्डपजय: स्वेदोदूभवाया: कृषि: ॥ क्षेत्रारामतटाककूपखननं  तत्तत्प्रतिष्टादयो मातुर्वर्गनिदानबुद्धिजनको...

3rd House Astrology 0

3rd House Significations in Astrology

    Uttara Kalamrita says the following are the significations of 3rd house. धैर्य सोदरयुद्धकर्णचरणाध्वक्षेत्रचित्तभ्रमा: सामर्थ्य सुरसद्‍मतापकरणं स्वप्नं भटो विक्रम: । स्वीयो बन्धुजन: सुहच्चलनकण्ठादुष्टभोज्यादिकं शक्तिर्दायविभागभूषणगुणा विद्याविनोदौ बलम् । लाभो देहसमृद्धिसत्कुलभवा भृत्यश्च पित्र्यस्थलं दासीस्वल्पसुयानयात्र‍उरूकार्यं स्वीयधर्मस्त्रिभात्...

2nd house Astrology 0

2nd House in Vedic Astrology

  As per Uttara Kalamrita, the following are the significations of the 2nd house. Utttarakalamrita is the sacred text written by Sage Kalidasa. वाग्वित्तास्तिकपोषकत्वनखसंभोज्यनि सत्यानृते जिह्वाक्ष्यम्बर वज्रताम्रमणयो मुक्ताग्रहौ कृत्रिम: । कौटुम्बं  क्रयविक्रयौ मृदुवचो दातृत्ववित्तोधमा: साहाघ्यं सुखकान्तिवित्तकृपणप्रासन्नवाग्वैभवा:...

Yogas 0

Some Important Yogas in Astrology

  Mridanga Yoga – When lagna (ascendant) lord is placed strongly and most of the other planets are sitting in their own or exaltation sign identical with Kendra or Trikona houses, Mridanga Yoga is...