Category: Bengali

Kubera Ashtottara Shatanamavali 0

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী কুবের অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং কুবেরায় নমঃ | ওং ধনদায় নমঃ | ওং শ্রীমদে নমঃ | ওং য়ক্ষেশায় নমঃ | ওং গুহ্য়কেশ্বরায় নমঃ | ওং নিধীশায় নমঃ | ওং শংকরসখায় নমঃ |...

Krishna Ashtottara shatanamavali 0

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী কৃষ্ণ অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ | ওং কমলনাথায় নমঃ | ওং বাসুদেবায় নমঃ | ওং সনাতনায় নমঃ | ওং বসুদেবাত্মজায় নমঃ | ওং পুণ্য়ায় নমঃ | ওং লীলামানুষবিগ্রহায় নমঃ |...

Ramashtottara shatanaamavali 0

Rama Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী রাম অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং শ্রীরামায় নমঃ | ওং রামভদ্রায় নমঃ | ওং রামচংদ্রায় নমঃ | ওং শাশ্বতায় নমঃ | ওং রাজীবলোচনায় নমঃ | ওং শ্রীমতে নমঃ | ওং রাজেংদ্রায় নমঃ |...

Subrahmanya Ashtottara shatanamavali 0

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী সুব্রহ্মণ্য় অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং স্কংদায় নমঃ | ওং গুহায় নমঃ | ওং ষণ্মুখায় নমঃ | ওং ফালনেত্রসুতায় নমঃ | ওং প্রভবে নমঃ | ওং পিংগলায় নমঃ | ওং কৃত্তিকাসূনবে নমঃ |...

Hanuman Ashtottara Shatanamavali 0

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী আংজনেয় অষ্টোত্তর শতনামাবলী || ওং শ্রী আংজনেয়ায় নমঃ | ওং মহাবীরায় নমঃ | ওং হনুমতে নমঃ | ওং মারুতাত্মজায় নমঃ | ওং তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায় নমঃ | ওং সীতাদেবিমুদ্রাপ্রদায়কায় নমঃ | ওং অশোকবনিকাচ্ছেত্রে নমঃ...

Devi Ashtottara shatanamavali 0

Devi Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী দেবী অষ্টোত্তর শতনামাবলী || ওং হ্রীংকার্য়ৈ নমঃ | ওং বাণ্য়ৈ নমঃ | ওং রুদ্রাণ্য়ৈ নমঃ | ওং রমায়ৈ নমঃ | ওং ওংকাররূপিণ্য়ৈ নমঃ | ওং গণান্য়ৈ নমঃ | ওং গানপ্রিয়ায়ৈ নমঃ |...

Lakshmi ashtottara Shatanamavali 0

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী মহালক্শ্মী অষ্টোত্তর শতনামাবলী || ওং প্রকৃত্য়ৈ নমঃ | ওং বিকৃত্রৈ নমঃ | ওং বিদ্য়ায়ৈ নমঃ | ওং সর্বভূতহিতপ্রদায়ৈ নমঃ | ওং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ | ওং বিভূত্য়ৈ নমঃ | ওং সুরভ্য়ৈ নমঃ |...

Vishnu shatanamavali 0

Vishnu Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী বিষ্ণু অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং কৃষ্ণায় নমঃ | ওং কেশবায় নমঃ | ওং কেশিশত্রবে নমঃ | ওং সনাতনায় নমঃ | ওং কংসারয়ে নমঃ | ওং ধেনুকারয়ে নমঃ | ওং শিশুপালরিপবে নমঃ |...

Shiva Ashtottara Shatanamavali 0

Shiva Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী শিবাষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং শিবায় নমঃ | ওং মহেশ্বরায় নমঃ | ওং শংভবে নমঃ | ওং পিনাকিনে নমঃ | ওং শশিশেখরায় নমঃ | ওং বামদেবায় নমঃ | ওং বিরূপাক্ষায় নমঃ | ওং...

Ganesha Shatanamavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী গণেশাষ্টোত্তর শতনামাবলি || . ওং বিনায়কায় নমঃ  |   ওং বিঘ্নরাজায় নমঃ  | ওং গৌরীপুত্রায় নমঃ  |   ওং গণেশ্বরায় নমঃ  | ওং স্কংদাগ্রজায় নমঃ  |  ওং অব্য়য়ায় নমঃ  | ওং পূতায় নমঃ  |  ...