Category: Bengali

Vishnu shatanamavali 0

Vishnu Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী বিষ্ণু অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং কৃষ্ণায় নমঃ | ওং কেশবায় নমঃ | ওং কেশিশত্রবে নমঃ | ওং সনাতনায় নমঃ | ওং কংসারয়ে নমঃ | ওং ধেনুকারয়ে নমঃ | ওং শিশুপালরিপবে নমঃ |...

Shiva Ashtottara Shatanamavali 0

Shiva Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী শিবাষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং শিবায় নমঃ | ওং মহেশ্বরায় নমঃ | ওং শংভবে নমঃ | ওং পিনাকিনে নমঃ | ওং শশিশেখরায় নমঃ | ওং বামদেবায় নমঃ | ওং বিরূপাক্ষায় নমঃ | ওং...

Ganesha Shatanamavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী গণেশাষ্টোত্তর শতনামাবলি || . ওং বিনায়কায় নমঃ  |   ওং বিঘ্নরাজায় নমঃ  | ওং গৌরীপুত্রায় নমঃ  |   ওং গণেশ্বরায় নমঃ  | ওং স্কংদাগ্রজায় নমঃ  |  ওং অব্য়য়ায় নমঃ  | ওং পূতায় নমঃ  |  ...

Ketu Ashtottara Shatanamavali 0

Ketu Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| কেতু আষ্টোত্তর শতনামাবলি || . ওং কেতবে নমঃ  |   ওং স্থূলশিরসে নমঃ  | ওং শিরোমাত্রায় নমঃ  |   ওং ধ্বজাকৃতয়ে নমঃ  | ওং নবগ্রহয়ুতায় নমঃ | ওং সিংহিকাসুরীগর্ভসংভবায় নমঃ | ওং মহাভীতিহরায় নমঃ  | ...

Rahu Ashtottara Shatanamavali 0

Rahu Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| রাহু অষ্টোত্তর নামাবলি || . ওং রাহবে নমঃ  |    ওং সিংহিকেয়ায় নমঃ  | ওং বিধংতুদায় নমঃ  |   ওং সুরশত্রবে নমঃ  | ওং তমসে নমঃ  |  ওং ফণিনে নমঃ  | ওং গার্গ্য়ানয়ায় নমঃ  |  ...

Shani Ashtottara Shatanamavali 0

Shani Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শনৈশ্চরষ্টোত্তর শতনামাবলি || . ওং শনৈশ্চরায় নমঃ  |  ওং শাংতায় নমঃ  | ওং সর্বাভীষ্টপ্রদায়িনে নমঃ | ওং শরণ্য়ায় নমঃ | ওং বরেণ্য়ায় নমঃ  |  ওং সর্বেশায় নমঃ | ওং সৌম্য়ায় নমঃ  |   ওং...

Shukra Ashtottara Shatanamavali 0

Shukra Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শুক্রাষ্টোত্তর শতনামাবলি  || . ওং শুক্রায় নমঃ  |  ওং শুচয়ে নমঃ  | ওং শুভগুণায় নমঃ  |  ওং শুভদায় নমঃ  | ওং শুভলক্ষণায় নমঃ  |  ওং শোভনাক্ষায় নমঃ  | ওং শুভ্রবাহায় নমঃ  |  ওং...

Guru Ashtottara Shatanamavali 0

Guru Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| বৃহস্পত্য়াষ্টোত্তর শতনামাবলি || . ওং গুরবে নমঃ  |  ওং গুণাকরায় নমঃ  | ওং গোপ্ত্রে নমঃ  |  ওং গোচরায় নমঃ  | ওং গোপতিপ্রিয়ায় নমঃ  |  ওং গুণিনে নমঃ  | ওং গুণবংতাংশ্রেষ্ঠায় নমঃ | ওং...

Budha Ashtottara Shatanamavali 0

Budha Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| বুধাষ্টোত্তর শতনামাবলি || . ওং বুধায় নমঃ  |  ওং বুধার্চিতায় নমঃ  | ওং সৌম্য়ায় নমঃ  |  ওং সৌম্য়চিত্তায় নমঃ  | ওং শুভপ্রদায় নমঃ  |  ওং দৃঢব্রতায় নমঃ  | ওং দৃঢফলায় নমঃ | ওং...

Angaraka Ashtottara Shatanamavali 0

Angaraka Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| অংগারক গ্রহাষ্টোত্তর শতনামাবলি || . ওং মহীসুতায় নমঃ |  ওং মহাভাগায় নমঃ | ওং মংগলায় নমঃ |  ওং মংগলপ্রদায় নমঃ | ওং মহাবীরায় নমঃ | ওং মহাশূরায় নমঃ | ওং মহাবলপরাক্রমায় নমঃ |...