Category: Bengali

Chandra Ashtottara Shatanamavali 0

Chandra Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী চংদ্রাষ্টোত্তর শতনামাবলিঃ || . ওং শ্রীমতে নমঃ |  ওং শশিধরায় নমঃ | ওং চংদ্রায় নমঃ | ওং তারাধীশায় নমঃ | ওং নিশাকরায় নমঃ |  ওং সুধানিধয়ে নমঃ | ওং সদারাধ্য়ায় নমঃ | ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী সূর্য়াষ্টোত্তর শতনামাবলিঃ  || . ধ্য়েয়ঃস্সদা সবিতৃমংডল মধ্য়বর্থী | নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ঠাঃ | কেয়ূরবান্‌ মকরকুংডলবান্‌ কিরীটি | হারি হিরণ্ময় বপুধৃত শংখচক্রা || ওং অরুণায় নমঃ  |  ওং শরণ্য়ায় নমঃ  | ওং করুণারসসিংধবে নমঃ ...

Krishnashtakam 0

Krishna Ashtakam in Bengali

|| কৃষ্ণ অষ্টকম্‌ || . || হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে || বসুদেব সুতং দেবং কংস চাণূর মর্দনম্‌ | দেবকী পরমানংদং কৃষ্ণং বংদে জগদ্গুরুম্‌ || ১ || অতসী পুষ্প সংকাশং হার...

Madhurastakam 0

Madhurashtakam in Bengali

|| মধুরাষ্টকম্‌ || . অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্‌ | হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্‌ || ১ || বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্‌ | চলিতং মধুরং ভ্রমিতং ...

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Bengali

|| বেংকটেশ্বর সুপ্রভাতম্‌  || কৌসল্য়া সুপ্রজা রাম পূর্বাসংধ্য়া প্রবর্ততে | উত্তিষ্ঠ নরশার্দূলা কর্তব্য়ং দৈবমাহ্নিকম্‌ || ১ || উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিংদ উত্তিষ্ঠ গরুঢদ্বজ | উত্তিষ্ঠ কমলাকাংতা ত্রৈলোক্য়ং মংগলং কুরু || ২ || মাতস্সমস্ত জগতাং মধুকৈটভারেঃ বক্ষোবিহারিণি...

Ganesha Ashtottara namavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| গণেশ অষ্টোত্তর শত নামাবলি  || . ওং গজাননায় নমঃ  |  ওং গণাধ্য়ক্ষায় নমঃ  | ওং বিঘ্নরাজায় নমঃ   |  ওং বিনায়কায় নমঃ   | ওং দ্বৈমাতুরায় নমঃ   |  ওং দ্বিমুখায় নমঃ   | ওং প্রমুখায় নমঃ  ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Bengali

|| গণেশ অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্রম্‌  || . | ওং গণেশায়নমঃ | বিনায়কো বিঘ্নরাজো গৌরীপুত্রো গণেশ্বরঃ | স্কংদাগ্রজোব্য়য়ঃ পূতো দক্ষোধ্য়ক্ষো দ্বিজপ্রিয়ঃ || ১ || অগ্নিগর্ভচ্চিদিংদ্র শ্রীপ্রদো বাণীপ্রদোব্য়য়ঃ | সর্বসিদ্ধিপ্রদশ্য়র্বতনয়ঃ শর্বরীপ্রিয়ঃ || ২ || সর্বাত্মকঃ...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Bengali

|| গণেশ মংগলাষ্টকম্‌ || . ওং গণেশায়নমঃ গজাননায় গাংগেয় সহজায় সদাত্মনে | গৌরীপ্রিয় তনূজায় গণেশায়াস্তু মংগলম্‌ || ১ || নাগয়জ্ঞোপবীতায় নতবিঘ্নবিনাশিনে | নংদ্য়াদি গণনাথায় নায়কায়াস্তু মংগলম্‌ || ২ || ইভবক্ত্রায় চেংদ্রাদি বংদিতায় চিদাত্মনে |...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Bengali

|| গণেশ কবচম্‌ || || গৌরী উবাচ || এষোতি চপলো দৈত্য়ান্‌ বাল্য়েপি নাশয়ত্য়হো | অগ্রে কিং কর্ম কর্তেতি ন জানে মুনিসত্তম || দৈত্য়া নানাবিধা দুষ্টাঃ স্সাধু দেবদ্রুমঃ খলাঃ | অতোস্য় কংঠে কিংচিত্ত্বং রক্ষাং সংবদ্দুমর্হসি...

Bhavani Ashtakam 0

Bhavani Ashtakam in Bengali

|| ভবানি অষ্টকম্‌ || . ন তাতো ন মাতা ন বংধুর্‍ ন দাতা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্য়ো ন ভর্তা | ন জায়া ন বিদ্য়া ন বৃত্তির্‌ মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি  ||...