Category: Tamil

Hanuman Pancharatna Stotram 0

Hanuman Pancharatna Stotram in Tamil

ஶ்ரீ ஹனுமான் பம்சரத்ன ஸ்தோத்ரம் வீதாகில விஷயேச்சம் சாதானம்தாஶ்ருபுலக மத்யச்சம் | ஸீதாபதி தூதாத்யம் வாதாத்மஜமத்ய பாவயே ஹ்றுத்யம் ||௧|| தருணாருண முககமலம் கருணாரஸபூர பூரிதாபாம்கம் ஸம்ஜீவனமாஶாஸே மம்ஜுலமஹிமானமஜ்ஜனாபாக்யம் ||௨|| ஶம்பர வைரிஶராதிகம் அம்புஜதல விபுல லோசனோதாரம் | கம்புகல மனிலதிஷ்டம் பிம்போஜ்வலிதோஷ்டமேகபாலம் ||௩|| தூரீக்றுத ஸீதார்தி:...

Vishvanathastakam 0

Vishwanathashtakam in Tamil

|| விஶ்வனாதாஷ்டகம் || கம்காதரம்க ரமணீயஜடாகலாபம் கௌரீ னிரம்தர விபூஷிதவாமபாகம் னாராயண ப்ரியமனம்க மதாபஹாரம் வாராணஸி புரபதிம் பஜ விஶ்வனாதம்  ||௧|| வாசாமகோசர மனேக குணஸ்வரூபம் வாகீஶ விஷ்ணுஸுரஸேவித பாதபீடம் வாமேன விக்ரஹவரேண களத்ரவம்தம் வாராணஸி புரபதிம் பஜ விஶ்வனாதம்  ||௨|| பூதாதிபம் புஜக பூஷண பூஷிதாம்கம்...

Shivanamavali astaka 0

Shiva Namavali Ashtakam in Tamil

|| ஶிவ னாமாவளி அஷ்டகம்‌ || ஹே சம்த்ரசூட  மதனாம்தக ஶூலபாணே ஸ்தானோ கிரீஶ கிரிஜேஶ மஹேஶ ஶம்போ பூதேஶ பீதபயஸூதன மாமனாதம் ஸம்ஸாரது:க கஹனாஜ்ஜகதீஶ ரக்ஷ |||௧|| ஹே பார்வதீஹ்றுதயவல்லப சம்த்ரமௌளே பூதாதிப ப்ரமதனாத கிரீஶ சாப ஹே வாமதேவ பவருத்ர பினாகபாணே ஸம்ஸாரது:க கஹனாஜ்ஜகதீஶ...

Shree Rama Prathasmaranam in Tamil 0

Shree Rama Prathasmaranam in Tamil

ஶ்ரீ ராம ப்ராத:ஸ்மரணம்‌ ப்ராத:ஸ்மராமி ரகுனாத முகாரவிம்தம் | மம்தஸ்மிதம் மதுரபாஷி விஶாலபாலம் | கர்ணாவலம்பி சல கும்டலஶோபிகம்டம் | கர்ணாம்ததீர்கனயனம் னயனாபிராமம்‌ ||௧|| ப்ராதர்பஜாமி ரகுனாத கராரவிம்தம் | ரக்ஷோகணாயபயதம் வரதம் னிஜேப்ய: | யத்ராஜ ஸம்ஸதி விபஜ்யமஹேஷசாபம் | ஸீதாகரக்ரஹணமம்கலமாபஸத்ய: ||௨|| ப்ராதர்னமாமி ரகுனாதபதாரவிம்தம்...

Shukra Kavacham in Tamil 0

Shukra Kavacham in Tamil

ஶுக்ர கவசம் ஶ்ரீ கணேஶாயனம: அத த்யானம்‌ ம்றுணாலகும்தேம்துபயோஜஸுப்ரபம் பீதாம்பரம் ப்ரஸ்றுதமக்ஷமாலினம்‌ | ஸமஸ்தஶாஸ்த்ரார்த விதிம் மஹாம்தம், த்யாயேத்கவிம் வாம்சிதமர்த ஸித்தயே || அத ஶுக்ர கவசம்‌ ஓம் ஶிரோ மே பார்கவ: பாது பாலம் பாது க்ரஹாதிப: | னேத்ரே தைத்யகுரு: பாது ஶ்ரோத்ரே மே...

Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Tamil 0

Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Tamil

ப்றுஹஸ்பதி கவசம் (குரு கவசம்) . ஶ்ரீ கணேஶாயனம: அஸ்ய ஶ்ரீ ப்றுஹஸ்பதி கவச மஹாமம்த்ரஸ்ய ஈஶ்வர றுஷி: | அனுஷ்டுப் சம்த: ப்றுஹஸ்பதிர்தேவதா கம் பீஜம் | ஶ்ரீம் ஶக்தி: | க்லீம் கீலகம்‌ | ப்றுஹஸ்பதி ப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோக: || அத...

Budha Kavacham in Tamil 0

Budha Kavacham in Tamil

புத கவசம்‌ ஶ்ரீ கணேஶாயனம: அஸ்ய ஶ்ரீ புதகவச ஸ்தோத்ர மஹாமம்த்ரஸ்ய கஶ்யப றுஷி: அனுஷ்டுப் சம்த: புதோ தேவதா புதப்ரீத்யர்தே ஜபே வினியோக: || அத புத கவசம்‌ புதஸ்து புஸ்தகதர: கும்குமஸ்ய ஸமத்யுதி: | பீதாம்பரதர: பாது பீதமால்யானுலேபன: ||௧|| கடிம் ச பாது...

Angaraka Kavacham (Mangala Kavacham) in Tamil 0

Angaraka Kavacham (Mangala Kavacham) in Tamil

அம்காரக கவசம் (மம்கல கவசம்) ஓம் ஶ்ரீ கணேஶாயனம: அஸ்ய ஶ்ரீ அம்காரக ஸ்தோத்ர மம்த்ரஸ்ய கஶ்யப றுஷி: | அனுஷ்டுப் சம்த: | அம்காரகோ தேவதா | பௌம ப்ரீத்ரர்தே ஜபே வினியோக: | த்யானம்‌ ரக்தாம்பரோ ரக்தவபு: கிரீடீ சதுர்புஜோ மேஷகமோ கதாப்றுத் |...

Chandra Kavacham 0

Chandra Kavacham in Tamil

  சம்த்ர கவசம்‌ ஶ்ரீ கணேஶாயனம: அஸ்ய ஶ்ரீ சம்த்ர கவச ஸ்தோத்ர மஹா மம்த்ரஸ்ய | கௌதம றுஷி: | அனுஷ்டுப் சம்த: | ஶ்ரீ சம்த்ரோ தேவதா | சம்த்ர: ப்ரீத்யர்தே ஜபே வினியோக: || கவசம் ஸமம் சதுர்புஜம் வம்தே கேயூர மகுடோஜ்வலம்‌...

Aditya Kavacham 0

Aditya Kavacham in Tamil

ஆதித்ய கவசம் த்யானம் உதயாசலமாகத்ய வேதரூப மனாமயம்‌ | துஷ்டாவ பரயா பக்த வாலகில்யாதிபிர்வ்றுதம்‌ || தேவாஸுரை: ஸதாவம்த்யம் க்ரஹைஶ்சபரிவேஷ்டிதம்‌ | த்யாயன் ஸ்துவன் படன்னாம ய: ஸூர்ய கவசம் ஸதா || கவசம் க்றுணி: பாது ஶிரோதேஶம் ஸூர்ய: பாலம் ச பாது மே ஆதித்யோ...