Category: Telugu

Kubera Ashtottara Shatanamavali 0

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ కుబేర అష్టోత్తర శతనామావళి || ఓం కుబేరాయ నమః | ఓం ధనదాయ నమః | ఓం శ్రీమదే నమః | ఓం యక్షేశాయ నమః | ఓం గుహ్యకేశ్వరాయ నమః | ఓం నిధీశాయ నమః | ఓం శంకరసఖాయ నమః |...

Krishna Ashtottara shatanamavali 0

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామావలి || ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః | ఓం కమలనాథాయ నమః | ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం సనాతనాయ నమః | ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః | ఓం పుణ్యాయ నమః | ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః |...

Ramashtottara shatanaamavali 0

Rama Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ రామ అష్టోత్తర శతనామావలి || ఓం శ్రీరామాయ నమః | ఓం రామభద్రాయ నమః | ఓం రామచంద్రాయ నమః | ఓం శాశ్వతాయ నమః | ఓం రాజీవలోచనాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం రాజేంద్రాయ నమః |...

Subrahmanya Ashtottara shatanamavali 0

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావలి || ఓం స్కందాయ నమః | ఓం గుహాయ నమః | ఓం షణ్ముఖాయ నమః | ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః | ఓం ప్రభవే నమః | ఓం పింగలాయ నమః | ఓం కృత్తికాసూనవే నమః |...

Hanuman Ashtottara Shatanamavali 0

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావలీ || ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం హనుమతే నమః | ఓం మారుతాత్మజాయ నమః | ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః | ఓం సీతాదేవిముద్రాప్రదాయకాయ నమః | ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమః...

Devi Ashtottara shatanamavali 0

Devi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ దేవీ అష్టోత్తర శతనామావలీ || ఓం హ్రీంకార్యై నమః | ఓం వాణ్యై నమః | ఓం రుద్రాణ్యై నమః | ఓం రమాయై నమః | ఓం ఓంకారరూపిణ్యై నమః | ఓం గణాన్యై నమః | ఓం గానప్రియాయై నమః |...

Lakshmi ashtottara Shatanamavali 0

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ మహాలక్శ్మీ అష్టోత్తర శతనామావలీ || ఓం ప్రకృత్యై నమః | ఓం వికృత్రై నమః | ఓం విద్యాయై నమః | ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః | ఓం శ్రద్ధాయై నమః | ఓం విభూత్యై నమః | ఓం సురభ్యై నమః |...

Vishnu shatanamavali 0

Vishnu Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావలి || ఓం కృష్ణాయ నమః | ఓం కేశవాయ నమః | ఓం కేశిశత్రవే నమః | ఓం సనాతనాయ నమః | ఓం కంసారయే నమః | ఓం ధేనుకారయే నమః | ఓం శిశుపాలరిపవే నమః |...

Shiva Ashtottara Shatanamavali 0

Shiva Ashtottara Shatanamavali in Telugu

  || శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళి || ఓం శివాయ నమః | ఓం మహేశ్వరాయ నమః | ఓం శంభవే నమః | ఓం పినాకినే నమః | ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ఓం వామదేవాయ నమః | ఓం విరూపాక్షాయ నమః |...

Ganesha Shatanamavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ గణేశాష్టోత్తర శతనామావళి || . ఓం వినాయకాయ నమః  |   ఓం విఘ్నరాజాయ నమః  | ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః  |   ఓం గణేశ్వరాయ నమః  | ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః  |  ఓం అవ్యయాయ నమః  | ఓం పూతాయ నమః  |  ...