Category: Kannada

Madhurastakam 0

Madhurashtakam in Kannada

|| ಮಧುರಾಷ್ಟಕಮ್‌ || . ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಮ್‌ | ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್‌ || ೧ || ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ ವಸನಂ ಮಧುರಂ ವಲಿತಂ ಮಧುರಮ್‌ | ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಭ್ರಮಿತಂ ...

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Kannada

|| ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್‌  || . ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಮ್‌ || ೧ || ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಢದ್ವಜ | ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು || ೨ || ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇಃ...

Ganesha Ashtottara namavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ || ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ   |  ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ   | ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ   |  ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ   | ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ   |  ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

|| ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌  || . | ಓಂ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ | ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ | ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || ೧ || ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಚ್ಚಿದಿಂದ್ರ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋವ್ಯಯಃ | ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಯರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ || ೨ || ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Kannada

|| ಗಣೇಶ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್‌ || . ಓಂ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ | ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್‌ || ೧ || ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ | ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್‌ || ೨ || ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ |...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Kannada

ಗಣೇಶ ಕವಚಮ್‌ . || ಗೌರೀ ಉವಾಚ || ಏಷೋತಿ ಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್‌ ಬಾಲ್ಯೇಪಿ ನಾಶಯತ್ಯಹೋ | ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ || ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಃ ಸ್ಸಾಧು ದೇವದ್ರುಮಃ ಖಲಾಃ | ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾಂ ಸಂಬದ್ದುಮರ್ಹಸಿ ||...

Bhavani Ashtakam 0

Bhavani Ashtakam in Kannada

|| ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕಮ್‌ || . ನ ತಾತೋ ನ ಮಾತಾ ನ ಬಂಧುರ‍್ ನ ದಾತಾ ನ ಪುತ್ರೋ ನ ಪುತ್ರೀ ನ ಭೃತ್ಯೋ ನ ಭರ್ತಾ | ನ ಜಾಯಾ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ವೃತ್ತಿರ್‌ ಮಮೈವ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ  ||...

Ganapati Atharvashirsha 0

Ganapati Atharvashirsha in Kannada

. || ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಮ್‌ || ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಗಣಪತಯೇ | ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶಂ ತತ್ವಮಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ | ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತಮಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್...

Ramaraksha Stotra 0

Ramaraksha Stotra in Kannada

|| ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ || || ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯನಮ: || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿ: | ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ |  ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಸೀತಾಶಕ್ತಿಃ | ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್‌ ಕೀಲಕಮ್‌ | ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ...

Aditya Hrudayam 0

Aditya Hrudayam in Kannada

|| ಅದಿತ್ಯ ಹೃದಯ‌ ಸ್ತೋತ್ರ || . Aditya Hrudaya Stotram is the hymn to worship Lord Sun (Suryadev). This stotra was recited by Sage Agastya to Lord Rama. When Sri Rama was tired of fighting...