Category: Kannada

Mahamrutyunjaya stotram 0

Maha Mrityunjaya Stotram in Kannada

|| ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || . ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ: | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: |  ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ದೇವತಾ | ಗೌರೀ ಶಕ್ತಿ: | ಮಮ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಮೃತ್ಯುಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ:...

Mahishasura mardini Stotra 0

Mahishasura Mardini Stotram in Kannada

|| ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || . ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ | ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಽಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ | ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ | ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||...

Vishnu Sahasranama 0

Shri Vishnu Sahasranama Stotra in Kannada

. || ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ || || ಹರಿ: ಓಂ|| ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್‌ |  ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್‌ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ || ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಮ್‌ |  ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್‌ || ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೆ: ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಮ್‌...

Datta stotra 0

Datta Stotram in Kannada

|| ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ || . ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್‌ | ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತಗಾಮಿ ಸ ನೋಽವತು || . ದೀನಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಸರ್ವ ಕಾರಣಕಾರಣಮ್‌ | ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತಗಾಮಿ ಸ ನೋಽವತು || . ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಮ್‌ |...

Dattatreya stotra 0

Dattatreya Stotram in Kannada

|| ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ಜಟಾಧರಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗಮ್‌ ಶೂಲಹಸ್ತಮ್ ಕೃಪಾನಿಧಿಮ್‌ | ಸರ್ವರೊಗ ಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೇ  || . ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ನಾರದ ಋಷಿ: | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: | ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀ...

Dakshinamurthy stotram 0

Dakshinamurti Stotra in Kannada

|| ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ || . ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು: ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ: | ಗುರು:ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮ: || ಓಂ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಮ್‌ ಯೋ ವೈ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ತಸ್ಮೈ | ತಂ ಹ ದೇವಮಾತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶಂ...

Budha panchavimshati stotram 0

Budha Panchavimshati Nama Stotram in Kannada

|| ಬುಧ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || . ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ: | ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬುಧಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ | ಪ್ರಜಾಪತಿರ್‌ ಋಷಿ: | ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್‌ ಛಂದ: | ಬುಧೋ ದೇವತಾ | ಬುಧಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: || . ಬುಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಧನಪ್ರದ:...

Chandra ashta vimshati 0

Chandra Ashtavimshati Nama Stotram in Kannada

. || ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ: ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸ್ಯಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ | ಗೌತಮ ಋಷಿ: | ವಿರಾಟ್‌ ಛಂದ: | ಸೋಮೋ ದೇವತಾ | ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: || . ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಶೃಣು ನಾಮಾನಿ ಶುಭದಾನಿ...

Runamochaka mangala Stotra 0

Runamochana Mangala Stotram in Kannada

ಋಣಮೋಚನ ಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ . ಮಂಗಲೋ ಭೂಮಿಪುತ್ರಶ್ಚ ಋಣಹರ್ತಾ ಧನಪ್ರದ: | ಸ್ಥಿರಾಸನೋ ಮಹಾಕಾಯ: ಸರ್ವಕರ್ಮ ವಿರೋಧಕ: || ಲೋಹಿತೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಶ್ಚ ಸಾಮಗಾನಾಂ ಕೃಪಾಕರ: | ಧರಾತ್ಮಜ: ಕುಜೋ ಭೌಮೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂಮಿನಂದನ: || ಅಂಗಾರಕೋ ಯಮಶ್ಚೈವ ಸರ್ವರೋಗಾಪಹಾರಕ: | ವೃಷ್ಟೇ: ಕರ್ತಾಽಪಹರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಫಲಪ್ರದ: ||...

Suryashtakam 0

Sri Suryashtaka in Kannada

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕ . ಆದಿದೇವ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಭಾಸ್ಕರ: ದಿವಾಕರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಭಾಕರ ನಮೋಸ್ತುತೇ | ಸಪ್ತಾಶ್ವ ರಥಮಾರೂಢಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಂ‌ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಧರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ | ಲೋಹಿತಂ ರಥಮಾರೂಢಂ ಸರ್ವಲೋಕಪಿತಾಮಹಂ‌ ಮಹಾಪಾಪ ಹರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ | ತ್ರೈಗುಣ್ಯಂಚ...