Category: Kannada

Venkateshvara stotra 0

Sri Venkateshwara Stotra In Kannada

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ . ಕಮಲಾಕುಚ ಚೂಚುಕ ಕುಂಕುಮತೋ ನಿಯತಾರುಣಿ ತಾತುಲ ನೀಲತನೋ | ಕಮಲಾಯತ ಲೋಚನ ಲೋಕಪತೇ ವಿಜಯೀ ಭವ ವೇಂಕಟಶೈಲಪತೇ ||೧|| . ಸ ಚತುರ್ಮುಖಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚಮುಖ ಪ್ರಮಾಖಾಖಿಲ ದೈವತಮೌಳಿಮಣೇ | ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಸಾರನಿಧೇ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ವೃಷಶೈಲಪತೇ ||೨|| . ಅತಿವೇಲತಯಾ...

Astalakshmi Stotram 0

Ashta Lakshmi Stotra in Kannada

ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ .  || ಶ್ರೀ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ || ಸುಮನಸವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ,  ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಮಮಯೇ | ಮುನಿಗಣವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನಿ,  ಮಂಜುಳಭಾಷಿಣಿ ವೇದನುತೇ || ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವಸುಪೂಜಿತ,  ಸದ್ಗುಣವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೇ | ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ,  ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯಮಾಮ್ ||೧|| ....

Shivastakam 0

Shivastakam in Kannada

|| ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ || . ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನಂದಭಾಜಾಂ ಭವೇದ್ಭವ್ಯ ಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನ ಮೀಡೇ ||೧|| ಗಲೇ ರುಂಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾ ಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾದಿಪಾಲಂ ಜಟಾಜೂಟ ಭಂಗೋತ್ತರಂಗೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನ ಮೀಡೇ ||೨|| ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಂಡನಂ...

Ramashtakam 0

Shri Ramashtakam in Kannada

. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ ಭಜೇ ವಿಶೇಷ ಸುಂದರಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಖಂಡನಮ್ | ಸ್ವಭಕ್ತ ಚಿತ್ತ ರಂಜನಂ ಸದೈವ ರಾಮಮಧ್ವಯಮ್ ||೧|| ಜಟಾಕಲಾಪಶೋಭಿತಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪನಾಶಕಮ್ | ಸ್ವಭಕ್ತಭೀತಿ ಭಂಜನಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ||೨|| ನಿಜಸ್ವರೂಪಬೋಧಕಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಭವಾಪಹಂ | ಸಮಂ ಶಿವಂ ನಿರಂಜನಮ್ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ||೩||...

MarutI Beeja Mantra Stotram 0

MarutI Beeja Mantra Stotram in Kannada

. ಶ್ರೀ ಮಾರುತೀ  ಬೀಜಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿಚಿತ್ರವೀರ ಹನುಮತೇ ಪ್ರಲಯಂ ಕಾಲಾನಲ ಪ್ರಭಾಪ್ರಜ್ವಲನಾಯ | ಪ್ರತಾಪ ವಜ್ರದೇಹಾಯ | ಅಂಜನೀಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಾಯ ಪ್ರಕಟ ವಿಕ್ರಮ ನೀರದೈತ್ಯದಾನವ ಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಗಣ ಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ | ಭೂತಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ | ಪ್ರೇತಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ | ಪಿಶಾಚ ಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ | ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ...

Panchamukhi hanuman mantra 0

Panchamukhi Hanuman Mantra in Kannada

    ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ . ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚನದನಾಯ ಮಹಾಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಸಕಲ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಮಹಾಬಲ ಪ್ರಚಂಡಾಯ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಶಕಾಯ ಸಕಲಭೂತ-ಪ್ರೇತ-ಪಿಶಾಚ-ಶಾಕಿನೀ-ಡಾಕಿನೀ-ಯಕ್ಷಿಣೀ ಪೂತನಾ ಮಹಾಮಾರೀ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ...

Hanuman Pancharatna Stotram 0

Hanuman Pancharatna Stotram in Kannada

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ವೀತಾಖಿಲ ವಿಷಯೇಚ್ಛಂ ಚಾತಾನಂದಾಶ್ರುಪುಲಕ ಮತ್ಯಚ್ಛಮ್ | ಸೀತಾಪತಿ ದೂತಾದ್ಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜಮದ್ಯ ಭಾವಯೇ ಹೃದ್ಯಮ್ ||೧|| ತರುಣಾರುಣ ಮುಖಕಮಲಂ ಕರುಣಾರಸಪೂರ ಪೂರಿತಾಪಾಂಗಮ್ ಸಂಜೀವನಮಾಶಾಸೇ ಮಂಜುಲಮಹಿಮಾನಮಜ್ಜನಾಭಾಗ್ಯಮ್ ||೨|| ಶಂಬರ ವೈರಿಶರಾತಿಗಮ್ ಅಂಬುಜದಲ ವಿಪುಲ ಲೋಚನೋದಾರಮ್ | ಕಂಬುಗಲ ಮನಿಲದಿಷ್ಟಂ ಬಿಂಬೋಜ್ವಲಿತೋಷ್ಠಮೇಕಬಾಲಮ್ ||೩|| ದೂರೀಕೃತ ಸೀತಾರ್ತಿ:...

Vishvanathastakam 0

Vishwanathashtakam in Kannada

|| ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ || ಗಂಗಾತರಂಗ ರಮಣೀಯಜಟಾಕಲಾಪಂ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತವಾಮಭಾಗಂ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರಂ ವಾರಾಣಸಿ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ  ||೧|| ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಮನೇಕ ಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ವಾಗೀಶ ವಿಷ್ಣುಸುರಸೇವಿತ ಪಾದಪೀಠಂ ವಾಮೇನ ವಿಗ್ರಹವರೇಣ ಕಳತ್ರವಂತಂ ವಾರಾಣಸಿ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ  ||೨|| ಭೂತಾಧಿಪಂ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ...

Shivanamavali astaka 0

Shiva Namavali Ashtakam in Kannada

|| ಶಿವ ನಾಮಾವಳಿ ಅಷ್ಟಕಮ್‌ || ಹೇ ಚಂದ್ರಚೂಡ  ಮದನಾಂತಕ ಶೂಲಪಾಣೇ ಸ್ಥಾನೋ ಗಿರೀಶ ಗಿರಿಜೇಶ ಮಹೇಶ ಶಂಭೋ ಭೂತೇಶ ಭೀತಭಯಸೂದನ ಮಾಮನಾಥಂ ಸಂಸಾರದು:ಖ ಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ |||೧|| ಹೇ ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಚಂದ್ರಮೌಳೇ ಭೂತಾಧಿಪ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಗಿರೀಶ ಚಾಪ ಹೇ ವಾಮದೇವ ಭವರುದ್ರ ಪಿನಾಕಪಾಣೇ ಸಂಸಾರದು:ಖ ಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ...

0

Shree Rama Prathasmaranam in Kannada

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಣಮ್‌   ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಾಮಿ ರಘುನಾಥ ಮುಖಾರವಿಂದಂ | ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮಧುರಭಾಷಿ ವಿಶಾಲಭಾಲಂ | ಕರ್ಣಾವಲಂಬಿ ಚಲ ಕುಂಡಲಶೋಭಿಗಂಡಂ | ಕರ್ಣಾಂತದೀರ್ಘನಯನಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಮ್‌ ||೧|| ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ರಘುನಾಥ ಕರಾರವಿಂದಂ | ರಕ್ಷೋಗಣಾಯಭಯದಂ ವರದಂ ನಿಜೇಭ್ಯ: | ಯದ್ರಾಜ ಸಂಸದಿ ವಿಭಜ್ಯಮಹೇಷಚಾಪಂ | ಸೀತಾಕರಗ್ರಹಣಮಂಗಲಮಾಪಸದ್ಯ: ||೨|| ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ...