Category: Kannada

Chandra ashta vimshati 0

Chandra Ashtavimshati Nama Stotram in Kannada

. || ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ: ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸ್ಯಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ | ಗೌತಮ ಋಷಿ: | ವಿರಾಟ್‌ ಛಂದ: | ಸೋಮೋ ದೇವತಾ | ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: || . ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಶೃಣು ನಾಮಾನಿ ಶುಭದಾನಿ...

Runamochaka mangala Stotra 0

Runamochana Mangala Stotram in Kannada

ಋಣಮೋಚನ ಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ . ಮಂಗಲೋ ಭೂಮಿಪುತ್ರಶ್ಚ ಋಣಹರ್ತಾ ಧನಪ್ರದ: | ಸ್ಥಿರಾಸನೋ ಮಹಾಕಾಯ: ಸರ್ವಕರ್ಮ ವಿರೋಧಕ: || ಲೋಹಿತೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಶ್ಚ ಸಾಮಗಾನಾಂ ಕೃಪಾಕರ: | ಧರಾತ್ಮಜ: ಕುಜೋ ಭೌಮೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂಮಿನಂದನ: || ಅಂಗಾರಕೋ ಯಮಶ್ಚೈವ ಸರ್ವರೋಗಾಪಹಾರಕ: | ವೃಷ್ಟೇ: ಕರ್ತಾಽಪಹರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಫಲಪ್ರದ: ||...

Suryashtakam 0

Surya Ashtakam in Kannada

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕ . ಆದಿದೇವ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಭಾಸ್ಕರ: ದಿವಾಕರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಭಾಕರ ನಮೋಸ್ತುತೇ | ಸಪ್ತಾಶ್ವ ರಥಮಾರೂಢಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಂ‌ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಧರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ | ಲೋಹಿತಂ ರಥಮಾರೂಢಂ ಸರ್ವಲೋಕಪಿತಾಮಹಂ‌ ಮಹಾಪಾಪ ಹರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ | ತ್ರೈಗುಣ್ಯಂಚ...

Venkateshvara stotra 0

Sri Venkateshwara Stotra In Kannada

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ . ಕಮಲಾಕುಚ ಚೂಚುಕ ಕುಂಕುಮತೋ ನಿಯತಾರುಣಿ ತಾತುಲ ನೀಲತನೋ | ಕಮಲಾಯತ ಲೋಚನ ಲೋಕಪತೇ ವಿಜಯೀ ಭವ ವೇಂಕಟಶೈಲಪತೇ ||೧|| . ಸ ಚತುರ್ಮುಖಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚಮುಖ ಪ್ರಮಾಖಾಖಿಲ ದೈವತಮೌಳಿಮಣೇ | ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಸಾರನಿಧೇ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ವೃಷಶೈಲಪತೇ ||೨|| . ಅತಿವೇಲತಯಾ...

Astalakshmi Stotram 0

Ashta Lakshmi Stotra in Kannada

ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ .  || ಶ್ರೀ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ || ಸುಮನಸವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ,  ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಮಮಯೇ | ಮುನಿಗಣವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನಿ,  ಮಂಜುಳಭಾಷಿಣಿ ವೇದನುತೇ || ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವಸುಪೂಜಿತ,  ಸದ್ಗುಣವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೇ | ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ,  ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯಮಾಮ್ ||೧|| ....

Shivastakam 0

Shivastakam in Kannada

|| ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ || . ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನಂದಭಾಜಾಂ ಭವೇದ್ಭವ್ಯ ಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನ ಮೀಡೇ ||೧|| ಗಲೇ ರುಂಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾ ಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾದಿಪಾಲಂ ಜಟಾಜೂಟ ಭಂಗೋತ್ತರಂಗೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನ ಮೀಡೇ ||೨|| ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಂಡನಂ...

Ramashtakam 0

Shri Ramashtakam in Kannada

. || ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ ||   ಭಜೇ ವಿಶೇಷ ಸುಂದರಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಖಂಡನಮ್ | ಸ್ವಭಕ್ತ ಚಿತ್ತ ರಂಜನಂ ಸದೈವ ರಾಮಮಧ್ವಯಮ್ ||೧|| ಜಟಾಕಲಾಪಶೋಭಿತಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪನಾಶಕಮ್ | ಸ್ವಭಕ್ತಭೀತಿ ಭಂಜನಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ||೨|| ನಿಜಸ್ವರೂಪಬೋಧಕಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಭವಾಪಹಂ | ಸಮಂ ಶಿವಂ ನಿರಂಜನಮ್...

MarutI Beeja Mantra Stotram 1

Maruti Beeja Mantra Stotram in Kannada

.  || ಶ್ರೀ ಮಾರುತೀ  ಬೀಜಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿಚಿತ್ರವೀರ ಹನುಮತೇ ಪ್ರಲಯಂ ಕಾಲಾನಲ ಪ್ರಭಾಪ್ರಜ್ವಲನಾಯ | ಪ್ರತಾಪ ವಜ್ರದೇಹಾಯ | ಅಂಜನೀಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಾಯ ಪ್ರಕಟ ವಿಕ್ರಮ ನೀರದೈತ್ಯದಾನವ ಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಗಣ ಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ | ಭೂತಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ | ಪ್ರೇತಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ | ಪಿಶಾಚ ಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ |...

Panchamukhi hanuman mantra 0

Panchamukhi Hanuman Mantra in Kannada

     || ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ || . ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚನದನಾಯ ಮಹಾಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಸಕಲ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಮಹಾಬಲ ಪ್ರಚಂಡಾಯ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಶಕಾಯ ಸಕಲಭೂತ-ಪ್ರೇತ-ಪಿಶಾಚ-ಶಾಕಿನೀ-ಡಾಕಿನೀ-ಯಕ್ಷಿಣೀ ಪೂತನಾ ಮಹಾಮಾರೀ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ...

Hanuman Pancharatna Stotram 0

Hanuman Pancharatna Stotram in Kannada

  || ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ವೀತಾಖಿಲ ವಿಷಯೇಚ್ಛಂ ಚಾತಾನಂದಾಶ್ರುಪುಲಕ ಮತ್ಯಚ್ಛಮ್ | ಸೀತಾಪತಿ ದೂತಾದ್ಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜಮದ್ಯ ಭಾವಯೇ ಹೃದ್ಯಮ್ ||೧|| ತರುಣಾರುಣ ಮುಖಕಮಲಂ ಕರುಣಾರಸಪೂರ ಪೂರಿತಾಪಾಂಗಮ್ ಸಂಜೀವನಮಾಶಾಸೇ ಮಂಜುಲಮಹಿಮಾನಮಜ್ಜನಾಭಾಗ್ಯಮ್ ||೨|| ಶಂಬರ ವೈರಿಶರಾತಿಗಮ್ ಅಂಬುಜದಲ ವಿಪುಲ ಲೋಚನೋದಾರಮ್ | ಕಂಬುಗಲ ಮನಿಲದಿಷ್ಟಂ ಬಿಂಬೋಜ್ವಲಿತೋಷ್ಠಮೇಕಬಾಲಮ್...