Category: Kannada

0

Shani vajra Panjara Kavacham in Kannada

ಶನಿ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಕವಚಮ್‌ ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪು: ಕಿರಿಟೀ: | ಗೃಧ್ರಸ್ಥಿತಾಸ್ತ್ರಕರೋ ಧನುಷ್ಮಾನ್‌ | ಚತುರ್ಭುಜ: ಸೂರ್ಯಸುತ: ಪ್ರಸನ್ನ: ಸದಾ ಮಮಸ್ಯಾದ್ವರದ: ಪ್ರಶಾಂತ: || ಬ್ರಹ್ಮ ಉವಾಚ ಶೃಣುಧ್ವಂ ಋಷಯ: ಸರ್ವೇ: ಶನಿ ಪೀಡಾಹರಮ್ ಮಹತ್‌ | ಕವಚಂ ಶನಿರಾಜಸ್ಯ ಸೌರೈರಿದಮನುತ್ತಮಮ್‌ || ಕವಚಂ ದೇವತಾವಾಸಂ ವಜ್ರ...

0

Shani Graha Shaanti stotra

.                        ಶನಿ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ   ಅಥ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನೇ | ಶರಣ್ಯಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮ: ||೧|| ಸೌ‍ಮ್ಯಾಯ ಸುರವಂದ್ಯಾಯ ಸುರಲೋಕ ವಿಹಾರಿಣೇ | ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಾಯ ಸುಂದರಾಯ ನಮೋ ನಮ: ||೨|| ಘನಾಯ ಘನರೂಪಾಯ ಘನಾಭರಣಧಾರಿಣೇ |...

0

Navagraha Stotra in Kannada

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ: . || ಅಥ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ || ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ಚ ಸೋಮಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ | ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮ: || ರವಿ ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಮ್ | ತಮೋರಿಯಂ ಸರ್ವ...

0

Lalitha Sahasranama

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್   || ಹರಿ: ಓಂ || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಸೌಃ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ...

0

Kalabhairava Ashtakam

|| ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ ||   ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯ ಮಾನಪಾವನಾಂಘ್ರಿ ಪಂಕಜಂ | ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಿಂದು ಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಂ || ನಾರದಾದಿಯೋಗಿವೃಂದ ವಂದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ | ಕಾಶಿಕಾಪುರಾದಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ||೧||   ಭಾನುಕೋಟಿ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭವಾಬ್ಧಿ ತಾರಕಂ ಪರಂ | ನೀಲಕಂಠಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ || ಕಾಲಕಾಲ ಮಂಬುಜಾಕ್ಷ ಮಕ್ಷಶೂಲಮಕ್ಷರಂ...

0

Shiva Lingastaka Mantra

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ   ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ ಜನ್ಮಜ ದು:ಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೧||   ದೇವಮುನಿ ಪ್ರವರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಂ ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ  ||೨||   ಸರ್ವ ಸುಗಂಧಸುಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ ಬುದ್ಧಿ ವಿವರ್ಧನ ಕಾರಣ...

0

ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು

ಓಂ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ | ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ | ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ | || ಓಂ ಶಾಂತಿ: ಶಾಂತಿ: ಶಾಂತಿ: || *  *  *  * ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ: ಪೂರ್ಣಮಿದಂ | ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ | ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ | ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ || ||...

0

ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು

                                              ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ | ಅನೇಕ ದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ  ||ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ | ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ  || ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ...

0

Ganapati Mantra in Kannada – ಗಣಪತಿ ಮ೦ತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಶುಕ್ಲಾಂಬರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ | ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ  || ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ  ಸೇವಿತಂ | ಕಪಿತ್ಥ ಜಂಬೂಫಲ ಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ | ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ | ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ  || ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ...

Hanuman Chalisa 0

Hanuman Chalisa in Kannada

 || ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ || Hanuman chalisa is believed to be one of the powerful mantra. It will make the mind strong and powerful. It is said that, Hanuman chalisa is a excellent remedy...