Category: Oriya

Ketu Ashtottara Shatanamavali 0

Ketu Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| କେତୁ ଆଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି || . ଓଂ କେତଵେ ନମଃ  |   ଓଂ ସ୍ଥୂଲଶିରସେ ନମଃ  | ଓଂ ଶିରୋମାତ୍ରାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଧ୍ଵଜାକୃତୟେ ନମଃ  | ଓଂ ନଵଗ୍ରହୟୁତାୟ ନମଃ | ଓଂ ସିଂହିକାସୁରୀଗର୍ଭସଂଭଵାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହାଭୀତିହରାୟ ନମଃ  | ...

Rahu Ashtottara Shatanamavali 0

Rahu Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ରାହୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ନାମାଵଳି || . ଓଂ ରାହଵେ ନମଃ  |    ଓଂ ସିଂହିକେୟାୟ ନମଃ  | ଓଂ ଵିଧଂତୁଦାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ସୁରଶତ୍ରଵେ ନମଃ  | ଓଂ ତମସେ ନମଃ  |  ଓଂ ଫଣିନେ ନମଃ  | ଓଂ ଗାର୍ଗ୍ୟାନୟାୟ ନମଃ  |  ...

Shani Ashtottara Shatanamavali 0

Shani Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶନୈଶ୍ଚରଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି || . ଓଂ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ  | ଓଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟିନେ ନମଃ | ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ | ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ସର୍ଵେଶାୟ ନମଃ | ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ  |   ଓଂ...

Shukra Ashtottara Shatanamavali 0

Shukra Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶୁକ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି  || . ଓଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ  | ଓଂ ଶୁଭଗୁଣାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଶୁଭଦାୟ ନମଃ  | ଓଂ ଶୁଭଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଶୋଭନାକ୍ଷାୟ ନମଃ  | ଓଂ ଶୁଭ୍ରଵାହାୟ ନମଃ  |  ଓଂ...

Guru Ashtottara Shatanamavali 0

Guru Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ବୃହସ୍ପତ୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି || . ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ  |  ଓଂ ଗୁଣାକରାୟ ନମଃ  | ଓଂ ଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ  |  ଓଂ ଗୋଚରାୟ ନମଃ  | ଓଂ ଗୋପତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଗୁଣିନେ ନମଃ  | ଓଂ ଗୁଣଵଂତାଂଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ | ଓଂ...

Budha Ashtottara Shatanamavali 0

Budha Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ବୁଧାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି || . ଓଂ ବୁଧାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ବୁଧାର୍ଚିତାୟ ନମଃ  | ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ସୌମ୍ୟଚିତ୍ତାୟ ନମଃ  | ଓଂ ଶୁଭପ୍ରଦାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ନମଃ  | ଓଂ ଦୃଢଫଲାୟ ନମଃ | ଓଂ...

Angaraka Ashtottara Shatanamavali 0

Angaraka Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଅଂଗାରକ ଗ୍ରହାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି || . ଓଂ ମହୀସୁତାୟ ନମଃ |  ଓଂ ମହାଭାଗାୟ ନମଃ | ଓଂ ମଂଗଳାୟ ନମଃ |  ଓଂ ମଂଗଳପ୍ରଦାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହାଶୂରାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହାବଲପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ |...

Chandra Ashtottara Shatanamavali 0

Chandra Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ଚଂଦ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳିଃ || . ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ |  ଓଂ ଶଶିଧରାୟ ନମଃ | ଓଂ ଚଂଦ୍ରାୟ ନମଃ | ଓଂ ତାରାଧୀଶାୟ ନମଃ | ଓଂ ନିଶାକରାୟ ନମଃ |  ଓଂ ସୁଧାନିଧୟେ ନମଃ | ଓଂ ସଦାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ | ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ସୂର୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳିଃ  || . ଧ୍ୟେୟଃସ୍ସଦା ସଵିତୃମଂଡଲ ମଧ୍ୟଵର୍ଥୀ | ନାରାୟଣ ସରସିଜାସନ ସନ୍ନିଵିଷ୍ଠାଃ | କେୟୂରଵାନ୍‌ ମକରକୁଂଡଲଵାନ୍‌ କିରୀଟି | ହାରି ହିରଣ୍ମୟ ଵପୁଧୃତ ଶଂଖଚକ୍ରା || ଓଂ ଅରୁଣାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ  | ଓଂ କରୁଣାରସସିଂଧଵେ ନମଃ ...

Krishnashtakam 0

Krishna Ashtakam in Oriya

|| କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟକମ୍‌ || . || ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ || ଵସୁଦେଵ ସୁତଂ ଦେଵଂ କଂସ ଚାଣୂର ମର୍ଦନମ୍‌ | ଦେଵକୀ ପରମାନଂଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵଂଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍‌ || ୧ || ଅତସୀ ପୁଷ୍ପ ସଂକାଶଂ ହାର...