Vaidik Samhita Blog

Chandra Ashtottara Shatanamavali 0

Chandra Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ చంద్రాష్టోత్తర శతనామావళిః || . ఓం శ్రీమతే నమః |  ఓం శశిధరాయ నమః | ఓం చంద్రాయ నమః | ఓం తారాధీశాయ నమః | ఓం నిశాకరాయ నమః |  ఓం సుధానిధయే నమః | ఓం సదారాధ్యాయ నమః | ...

Chandra Ashtottara Shatanamavali 0

Chandra Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ || . ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |  ಓಂ ಶಶಿಧರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತಾರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ ಸುಧಾನಿಧಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ | ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી સૂર્યાષ્ટોત્તર શતનામાવલિઃ  || . ધ્યેયઃસ્સદા સવિતૃમંડલ મધ્યવર્થી | નારાયણ સરસિજાસન સન્નિવિષ્ઠાઃ | કેયૂરવાન્‌ મકરકુંડલવાન્‌ કિરીટિ | હારિ હિરણ્મય વપુધૃત શંખચક્રા || ૐ અરુણાય નમઃ  |  ૐ શરણ્યાય નમઃ  | ૐ કરુણારસસિંધવે નમઃ ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री सूर्याष्टॊत्तर शतनामावलिः  ॥ . ध्यॆयःस्सदा सवितृमंडल मध्यवर्थी । नारायण सरसिजासन सन्निविष्ठाः । कॆयूरवान्‌ मकरकुंडलवान्‌ किरीटि । हारि हिरण्मय वपुधृत शंखचक्रा ॥ ॐ अरुणाय नमः  ।  ॐ शरण्याय नमः  । ॐ करुणारससिंधवॆ नमः ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ସୂର୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳିଃ  || . ଧ୍ୟେୟଃସ୍ସଦା ସଵିତୃମଂଡଲ ମଧ୍ୟଵର୍ଥୀ | ନାରାୟଣ ସରସିଜାସନ ସନ୍ନିଵିଷ୍ଠାଃ | କେୟୂରଵାନ୍‌ ମକରକୁଂଡଲଵାନ୍‌ କିରୀଟି | ହାରି ହିରଣ୍ମୟ ଵପୁଧୃତ ଶଂଖଚକ୍ରା || ଓଂ ଅରୁଣାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ  | ଓଂ କରୁଣାରସସିଂଧଵେ ନମଃ ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী সূর্য়াষ্টোত্তর শতনামাবলিঃ  || . ধ্য়েয়ঃস্সদা সবিতৃমংডল মধ্য়বর্থী | নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ঠাঃ | কেয়ূরবান্‌ মকরকুংডলবান্‌ কিরীটি | হারি হিরণ্ময় বপুধৃত শংখচক্রা || ওং অরুণায় নমঃ  |  ওং শরণ্য়ায় নমঃ  | ওং করুণারসসিংধবে নমঃ ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Malayalam

|| ശ്രീ സൂര്യാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ  || . ധ്യേയഃസ്സദാ സവിതൃമംഡല മധ്യവര്ഥീ | നാരായണ സരസിജാസന സന്നിവിഷ്ഠാഃ | കേയൂരവാന്‌ മകരകുംഡലവാന്‌ കിരീടി | ഹാരി ഹിരണ്മയ വപുധൃത ശംഖചക്രാ || ഓം അരുണായ നമഃ  |  ഓം ശരണ്യായ നമഃ  | ഓം കരുണാരസസിംധവേ നമഃ ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ஸூர்யாஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளிஃ  || . த்யேயஃஸ்ஸதா ஸவித்றுமம்டல மத்யவர்தீ | னாராயண ஸரஸிஜாஸன ஸன்னிவிஷ்டாஃ | கேயூரவான்‌ மகரகும்டலவான்‌ கிரீடி | ஹாரி ஹிரண்மய வபுத்றுத ஶம்கசக்ரா || ஓம் அருணாய னமஃ  |  ஓம் ஶரண்யாய னமஃ  | ஓம் கருணாரஸஸிம்தவே னமஃ ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ సూర్యాష్టోత్తర శతనామావళిః  || . ధ్యేయఃస్సదా సవితృమండల మధ్యవర్థీ | నారాయణ సరసిజాసన సన్నివిష్ఠాః | కేయూరవాన్‌ మకరకుండలవాన్‌ కిరీటి | హారి హిరణ్మయ వపుధృత శంఖచక్రా || ఓం అరుణాయ నమః  |  ఓం శరణ్యాయ నమః  | ఓం కరుణారససింధవే నమః ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ  || . ಧ್ಯೇಯಃಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ಥೀ | ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಠಾಃ | ಕೇಯೂರವಾನ್‌ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್‌ ಕಿರೀಟಿ | ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರಾ || ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಿಂಧವೇ ನಮಃ ...