Vaidik Samhita Blog

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Malayalam

|| ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമ സ്തോത്രമ്‌  || . | ഓം ഗണേശായനമഃ | വിനായകോ വിഘ്നരാജോ ഗൗരീപുത്രോ ഗണേശ്വരഃ | സ്കംദാഗ്രജോവ്യയഃ പൂതോ ദക്ഷോധ്യക്ഷോ ദ്വിജപ്രിയഃ || ൧ || അഗ്നിഗര്ഭച്ചിദിംദ്ര ശ്രീപ്രദോ വാണീപ്രദോവ്യയഃ | സര്വസിദ്ധിപ്രദശ്യര്വതനയഃ ശര്വരീപ്രിയഃ || ൨ || സര്വാത്മകഃ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil

|| கணேஶ அஷ்டோத்தர ஶத னாம ஸ்தோத்ரம்‌  || . | ஓம் கணேஶாயனமஃ | வினாயகோ விக்னராஜோ கௌரீபுத்ரோ கணேஶ்வரஃ | ஸ்கம்தாக்ரஜோவ்யயஃ பூதோ தக்ஷோத்யக்ஷோ த்விஜப்ரியஃ || ௧ || அக்னிகர்பச்சிதிம்த்ர ஶ்ரீப்ரதோ வாணீப்ரதோவ்யயஃ | ஸர்வஸித்திப்ரதஶ்யர்வதனயஃ ஶர்வரீப்ரியஃ || ௨ || ஸர்வாத்மகஃ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

|| గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్‌  || . | ఓం గణేశాయనమః | వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షోధ్యక్షో ద్విజప్రియః || ౧ || అగ్నిగర్భచ్చిదింద్ర శ్రీప్రదో వాణీప్రదోవ్యయః | సర్వసిద్ధిప్రదశ్యర్వతనయః శర్వరీప్రియః || ౨ || సర్వాత్మకః...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

|| ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌  || . | ಓಂ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ | ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ | ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || ೧ || ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಚ್ಚಿದಿಂದ್ರ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋವ್ಯಯಃ | ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಯರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ || ೨ || ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Oriya

|| ଗଣେଶ ମଂଗଲାଷ୍ଟକମ୍‌ || . ଓଂ ଗଣେଶାୟନମଃ ଗଜାନନାୟ ଗାଂଗେୟ ସହଜାୟ ସଦାତ୍ମନେ | ଗୌରୀପ୍ରିୟ ତନୂଜାୟ ଗଣେଶାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍‌ || ୧ || ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତାୟ ନତଵିଘ୍ନଵିନାଶିନେ | ନଂଦ୍ୟାଦି ଗଣନାଥାୟ ନାୟକାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍‌ || ୨ || ଇଭଵକ୍ତ୍ରାୟ ଚେଂଦ୍ରାଦି ଵଂଦିତାୟ ଚିଦାତ୍ମନେ |...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Bengali

|| গণেশ মংগলাষ্টকম্‌ || . ওং গণেশায়নমঃ গজাননায় গাংগেয় সহজায় সদাত্মনে | গৌরীপ্রিয় তনূজায় গণেশায়াস্তু মংগলম্‌ || ১ || নাগয়জ্ঞোপবীতায় নতবিঘ্নবিনাশিনে | নংদ্য়াদি গণনাথায় নায়কায়াস্তু মংগলম্‌ || ২ || ইভবক্ত্রায় চেংদ্রাদি বংদিতায় চিদাত্মনে |...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Gujarati

|| ગણેશ મંગલાષ્ટકમ્‌ || . ૐ ગણેશાયનમઃ ગજાનનાય ગાંગેય સહજાય સદાત્મને | ગૌરીપ્રિય તનૂજાય ગણેશાયાસ્તુ મંગળમ્‌ || ૧ || નાગયજ્ઞોપવીતાય નતવિઘ્નવિનાશિને | નંદ્યાદિ ગણનાથાય નાયકાયાસ્તુ મંગળમ્‌ || ૨ || ઇભવક્ત્રાય ચેંદ્રાદિ વંદિતાય ચિદાત્મને |...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Hindi

॥ गणॆश मंगलाष्टकम्‌ ॥ ॐ गणॆशायनमः गजाननाय गांगॆय सहजाय सदात्मनॆ । गौरीप्रिय तनूजाय गणॆशायास्तु मंगळम्‌ ॥ १ ॥ नागयज्ञॊपवीताय नतविघ्नविनाशिनॆ । नंद्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मंगळम्‌ ॥ २ ॥ इभवक्त्राय चॆंद्रादि वंदिताय चिदात्मनॆ । ईशानप्रॆमपात्राय...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Malayalam

|| ഗണേശ മംഗലാഷ്ടകമ്‌ || . ഓം ഗണേശായനമഃ ഗജാനനായ ഗാംഗേയ സഹജായ സദാത്മനേ | ഗൗരീപ്രിയ തനൂജായ ഗണേശായാസ്തു മംഗളമ്‌ || ൧ || നാഗയജ്ഞോപവീതായ നതവിഘ്നവിനാശിനേ | നംദ്യാദി ഗണനാഥായ നായകായാസ്തു മംഗളമ്‌ || ൨ || ഇഭവക്ത്രായ ചേംദ്രാദി വംദിതായ ചിദാത്മനേ |...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Tamil

|| கணேஶ மம்கலாஷ்டகம்‌ || . ஓம் கணேஶாயனமஃ கஜானனாய காம்கேய ஸஹஜாய ஸதாத்மனே | கௌரீப்ரிய தனூஜாய கணேஶாயாஸ்து மம்களம்‌ || ௧ || னாகயஜ்ஞோபவீதாய னதவிக்னவினாஶினே | னம்த்யாதி கணனாதாய னாயகாயாஸ்து மம்களம்‌ || ௨ || இபவக்த்ராய சேம்த்ராதி வம்திதாய சிதாத்மனே |...