Vaidik Samhita Blog

Ganesha Ashtottara namavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ || ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ   |  ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ   | ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ   |  ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ   | ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ   |  ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Oriya

|| ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌  || . | ଓଂ ଗଣେଶାୟନମଃ | ଵିନାୟକୋ ଵିଘ୍ନରାଜୋ ଗୌରୀପୁତ୍ରୋ ଗଣେଶ୍ଵରଃ | ସ୍କଂଦାଗ୍ରଜୋଵ୍ୟୟଃ ପୂତୋ ଦକ୍ଷୋଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଦ୍ଵିଜପ୍ରିୟଃ || ୧ || ଅଗ୍ନିଗର୍ଭଚ୍ଚିଦିଂଦ୍ର ଶ୍ରୀପ୍ରଦୋ ଵାଣୀପ୍ରଦୋଵ୍ୟୟଃ | ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦଶ୍ୟର୍ଵତନୟଃ ଶର୍ଵରୀପ୍ରିୟଃ || ୨ || ସର୍ଵାତ୍ମକଃ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Bengali

|| গণেশ অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্রম্‌  || . | ওং গণেশায়নমঃ | বিনায়কো বিঘ্নরাজো গৌরীপুত্রো গণেশ্বরঃ | স্কংদাগ্রজোব্য়য়ঃ পূতো দক্ষোধ্য়ক্ষো দ্বিজপ্রিয়ঃ || ১ || অগ্নিগর্ভচ্চিদিংদ্র শ্রীপ্রদো বাণীপ্রদোব্য়য়ঃ | সর্বসিদ্ধিপ্রদশ্য়র্বতনয়ঃ শর্বরীপ্রিয়ঃ || ২ || সর্বাত্মকঃ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Gujarati

|| ગણેશ અષ્ટોત્તર શત નામ સ્તોત્રમ્‌  || . | ૐ ગણેશાયનમઃ | વિનાયકો વિઘ્નરાજો ગૌરીપુત્રો ગણેશ્વરઃ | સ્કંદાગ્રજોવ્યયઃ પૂતો દક્ષોધ્યક્ષો દ્વિજપ્રિયઃ || ૧ || અગ્નિગર્ભચ્ચિદિંદ્ર શ્રીપ્રદો વાણીપ્રદોવ્યયઃ | સર્વસિદ્ધિપ્રદશ્યર્વતનયઃ શર્વરીપ્રિયઃ || ૨ || સર્વાત્મકઃ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi

॥ गणॆश अष्टॊत्तर शत नाम स्तॊत्रम्‌  ॥ . । ॐ गणॆशायनमः । विनायकॊ विघ्नराजॊ गौरीपुत्रॊ गणॆश्वरः । स्कंदाग्रजॊव्ययः पूतॊ दक्षॊध्यक्षॊ द्विजप्रियः ॥ १ ॥ अग्निगर्भच्चिदिंद्र श्रीप्रदॊ वाणीप्रदॊव्ययः । सर्वसिद्धिप्रदश्यर्वतनयः शर्वरीप्रियः ॥ २ ॥ सर्वात्मकः...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Malayalam

|| ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമ സ്തോത്രമ്‌  || . | ഓം ഗണേശായനമഃ | വിനായകോ വിഘ്നരാജോ ഗൗരീപുത്രോ ഗണേശ്വരഃ | സ്കംദാഗ്രജോവ്യയഃ പൂതോ ദക്ഷോധ്യക്ഷോ ദ്വിജപ്രിയഃ || ൧ || അഗ്നിഗര്ഭച്ചിദിംദ്ര ശ്രീപ്രദോ വാണീപ്രദോവ്യയഃ | സര്വസിദ്ധിപ്രദശ്യര്വതനയഃ ശര്വരീപ്രിയഃ || ൨ || സര്വാത്മകഃ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil

|| கணேஶ அஷ்டோத்தர ஶத னாம ஸ்தோத்ரம்‌  || . | ஓம் கணேஶாயனமஃ | வினாயகோ விக்னராஜோ கௌரீபுத்ரோ கணேஶ்வரஃ | ஸ்கம்தாக்ரஜோவ்யயஃ பூதோ தக்ஷோத்யக்ஷோ த்விஜப்ரியஃ || ௧ || அக்னிகர்பச்சிதிம்த்ர ஶ்ரீப்ரதோ வாணீப்ரதோவ்யயஃ | ஸர்வஸித்திப்ரதஶ்யர்வதனயஃ ஶர்வரீப்ரியஃ || ௨ || ஸர்வாத்மகஃ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

|| గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్‌  || . | ఓం గణేశాయనమః | వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షోధ్యక్షో ద్విజప్రియః || ౧ || అగ్నిగర్భచ్చిదింద్ర శ్రీప్రదో వాణీప్రదోవ్యయః | సర్వసిద్ధిప్రదశ్యర్వతనయః శర్వరీప్రియః || ౨ || సర్వాత్మకః...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

|| ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌  || . | ಓಂ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ | ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ | ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || ೧ || ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಚ್ಚಿದಿಂದ್ರ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋವ್ಯಯಃ | ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಯರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ || ೨ || ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Oriya

|| ଗଣେଶ ମଂଗଲାଷ୍ଟକମ୍‌ || . ଓଂ ଗଣେଶାୟନମଃ ଗଜାନନାୟ ଗାଂଗେୟ ସହଜାୟ ସଦାତ୍ମନେ | ଗୌରୀପ୍ରିୟ ତନୂଜାୟ ଗଣେଶାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍‌ || ୧ || ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତାୟ ନତଵିଘ୍ନଵିନାଶିନେ | ନଂଦ୍ୟାଦି ଗଣନାଥାୟ ନାୟକାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍‌ || ୨ || ଇଭଵକ୍ତ୍ରାୟ ଚେଂଦ୍ରାଦି ଵଂଦିତାୟ ଚିଦାତ୍ମନେ |...