Vaidik Samhita Blog

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Telugu

|| గణేశ మంగలాష్టకమ్‌ || . ఓం గణేశాయనమః గజాననాయ గాంగేయ సహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్‌ || ౧ || నాగయజ్ఞోపవీతాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్‌ || ౨ || ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాది వందితాయ చిదాత్మనే |...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Kannada

|| ಗಣೇಶ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್‌ || . ಓಂ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ | ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್‌ || ೧ || ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ | ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್‌ || ೨ || ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ |...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Oriya

|| ଗଣେଶ କଵଚମ୍‌ || . || ଗୌରୀ ଉଵାଚ || ଏଷୋତି ଚପଲୋ ଦୈତ୍ୟାନ୍‌ ବାଲ୍ୟେପି ନାଶୟତ୍ୟହୋ | ଅଗ୍ରେ କିଂ କର୍ମ କର୍ତେତି ନ ଜାନେ ମୁନିସତ୍ତମ || ଦୈତ୍ୟା ନାନାଵିଧା ଦୁଷ୍ଟାଃ ସ୍ସାଧୁ ଦେଵଦ୍ରୁମଃ ଖଲାଃ | ଅତୋସ୍ୟ କଂଠେ କିଂଚିତ୍ତ୍ଵଂ ରକ୍ଷାଂ...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Bengali

|| গণেশ কবচম্‌ || || গৌরী উবাচ || এষোতি চপলো দৈত্য়ান্‌ বাল্য়েপি নাশয়ত্য়হো | অগ্রে কিং কর্ম কর্তেতি ন জানে মুনিসত্তম || দৈত্য়া নানাবিধা দুষ্টাঃ স্সাধু দেবদ্রুমঃ খলাঃ | অতোস্য় কংঠে কিংচিত্ত্বং রক্ষাং সংবদ্দুমর্হসি...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Gujarati

|| ગણેશ કવચમ્‌ || . || ગૌરી ઉવાચ || એષોતિ ચપલો દૈત્યાન્‌ બાલ્યેપિ નાશયત્યહો | અગ્રે કિં કર્મ કર્તેતિ ન જાને મુનિસત્તમ || દૈત્યા નાનાવિધા દુષ્ટાઃ સ્સાધુ દેવદ્રુમઃ ખલાઃ | અતોસ્ય કંઠે કિંચિત્ત્વં રક્ષાં...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Hindi

|| गणॆश कवचम्‌ || . ॥ गौरी उवाच ॥ ऎषॊति चपलॊ दैत्यान्‌ बाल्यॆपि नाशयत्यहॊ । अग्रॆ किं कर्म कर्तॆति न जानॆ मुनिसत्तम ॥ दैत्या नानाविधा दुष्टाः स्साधु दॆवद्रुमः खलाः । अतॊस्य कंठॆ किंचित्त्वं रक्षां...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Malayalam

|| ഗണേശ കവചമ്‌ || . || ഗൗരീ ഉവാച || ഏഷോതി ചപലോ ദൈത്യാന്‌ ബാല്യേപി നാശയത്യഹോ | അഗ്രേ കിം കര്മ കര്തേതി ന ജാനേ മുനിസത്തമ || ദൈത്യാ നാനാവിധാ ദുഷ്ടാഃ സ്സാധു ദേവദ്രുമഃ ഖലാഃ | അതോസ്യ കംഠേ കിംചിത്ത്വം രക്ഷാം...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Tamil

|| கணேஶ கவசம்‌ || . || கௌரீ உவாச || ஏஷோதி சபலோ தைத்யான்‌ பால்யேபி னாஶயத்யஹோ | அக்ரே கிம் கர்ம கர்தேதி ன ஜானே முனிஸத்தம || தைத்யா னானாவிதா துஷ்டாஃ ஸ்ஸாது தேவத்ருமஃ கலாஃ | அதோஸ்ய கம்டே கிம்சித்த்வம் ரக்ஷாம்...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Telugu

|| గణేశ కవచమ్‌ || . || గౌరీ ఉవాచ || ఏషోతి చపలో దైత్యాన్‌ బాల్యేపి నాశయత్యహో | అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || దైత్యా నానావిధా దుష్టాః స్సాధు దేవద్రుమః ఖలాః | అతోస్య కంఠే కించిత్త్వం రక్షాం...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Kannada

ಗಣೇಶ ಕವಚಮ್‌ . || ಗೌರೀ ಉವಾಚ || ಏಷೋತಿ ಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್‌ ಬಾಲ್ಯೇಪಿ ನಾಶಯತ್ಯಹೋ | ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ || ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಃ ಸ್ಸಾಧು ದೇವದ್ರುಮಃ ಖಲಾಃ | ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾಂ ಸಂಬದ್ದುಮರ್ಹಸಿ ||...