5th House Significations in Astrology

    As per Uttara Kalamrita, 5th house in Vedic Astrology deals with the following: सन्तानं  पितृपुण्यराजसचिवा सौशील्यशिल्पे मनो विद्यागर्भविवेकछत्रसुकथा माङ्गल्यपत्राम्बरे । नानाकाम्यमहाप्रयोगपितृवित्ते दूरचिन्ता क्रमात् कान्तामूलकलब्धभाग्यविभवो वाराङ्गनालिङ्गनम् ॥ गाम्भीर्य घनता रहस्यविनया वृत्तान्तसंंलेखनम् क्षेमस्नेहप्रबन्धकाव्यरचना कार्यप्रवेशोदरा:...