Budha Panchavimshati Nama Stotram in Kannada

|| ಬುಧ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || . ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ: | ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬುಧಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ | ಪ್ರಜಾಪತಿರ್‌ ಋಷಿ: | ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್‌ ಛಂದ: | ಬುಧೋ ದೇವತಾ | ಬುಧಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: || . ಬುಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಧನಪ್ರದ:...