Tagged: Dakshinamurti Mantram in Hindi

Dakshinamurthy stotram 0

Dakshinamurti Stotram in Hindi

॥ श्री दक्षिणामूर्ति स्तॊत्रम्‌ ॥ . गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्दॆवॊ महॆश्वर: । गुरु:साक्षात्‌ परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवॆ नम: ॥ ॐ यॊ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌ यॊ वै वॆदांश्च प्रहिणॊति तस्मै । तं ह दॆवमात्मबुद्धि प्रकाशम्‌...