Dakshinamurti Stotram in English

|| DakshiNaamurti Stotram || gururbrahmaa gururvishNu: gururdevo maheshvara: | guru:saakshaat param brahmaa tasmai shree gurave nama: || Om yo brahmaaNam vidadhaati poorvam yo vai vedaamshcha prahiNoti tasmai | tam ha devamaatmabuddhi prakaasham mumukshurvai sharaNamaham...