Tagged: Datta Stotram Lyrics in Kannada

Datta stotra 0

Datta Stotram in Kannada

|| ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ || . ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್‌ | ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತಗಾಮಿ ಸ ನೋಽವತು || . ದೀನಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಸರ್ವ ಕಾರಣಕಾರಣಮ್‌ | ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತಗಾಮಿ ಸ ನೋಽವತು || . ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಮ್‌ |...