Dattatreya Stotram in Kannada

|| ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ಜಟಾಧರಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗಮ್‌ ಶೂಲಹಸ್ತಮ್ ಕೃಪಾನಿಧಿಮ್‌ | ಸರ್ವರೊಗ ಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೇ  || . ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ನಾರದ ಋಷಿ: | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: | ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀ...