Maha Mrityunjaya Stotram in Hindi

॥ महामृत्युंजय स्तॊत्रम्‌ ॥ . ॐ अस्य श्री महा मृत्युंजय स्तॊत्र मंत्रस्य । श्री मार्कंडॆय ऋषि: । अनुष्टुप छंद: । श्री मृत्युंजयॊ दॆवता । गौरी शक्ति: । मम सर्वारिष्ट समस्त मृत्युशांत्यर्थं सकलैश्वर्यप्राप्त्यर्थं जपॆ विनियॊग:...