Panchamukhi Hanuman Mantra in Kannada

    ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ . ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚನದನಾಯ ಮಹಾಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಸಕಲ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಮಹಾಬಲ ಪ್ರಚಂಡಾಯ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಶಕಾಯ ಸಕಲಭೂತ-ಪ್ರೇತ-ಪಿಶಾಚ-ಶಾಕಿನೀ-ಡಾಕಿನೀ-ಯಕ್ಷಿಣೀ ಪೂತನಾ ಮಹಾಮಾರೀ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ...