Monthly Archive: October 2015

Calculation of Vimshottari Dasha System 11

Calculation of Vimshottari Dasha System

  In Vedic astrology, dasha system is very unique in prediction. To predict the timing of the event, knowledge of dasa and bhukti (sub period) is very essential. There are more than 40 types...

Manual Calculation of Ascendant 0

Manual Calculation of Ascendant

  Manual Calculation of Ascendant In today’s time it is very easy to find out the lagna or ascendant and longitudes of the planets from the computers. It will be good if we know...

Avasthas of Planets 0

Avasthas of Planets

Avasthas of Planets Avastha is the Sanskrit word which means status or condition. Planets move around in the zodiac over different constellations. The mood of the planet changes over different points in the zodiac...

12th House Significations in Astrology 5

12th House Significations in Astrology

    The scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 12th house: निद्राभङगमनॊव्यथेङिध्रयुगलं शत्रॊर्भयं बन्धनं पीडामुक्तितऋणप्रमॊचनगजाश्वा: पित्र्यवित्तं रिपु: ॥ स्वर्गारॊहणवामनेत्रजनाविद्वेषाङ्‍गवैकल्यता जारत्वं च विवाहनष्टशयनत्यागाधिकारक्षया: ॥ शत्रॊ: क्षङ्खलगॊह चित्तविकलौ दीनस्वभावासतौ पित्रॊ: सॊदरसौख्यचित्तनहतिस्तौ वादरॊषौ क्रमात् ॥...

11th House Significations in Astrology 2

11th House Significations in Astrology

    The scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 11th house:   लाभ: सर्वविधैर्दुराशसकलादायौ पराधीनता ज्यॆष्टभ्रातृपितृव्यनिर्जरगणार्चा सात्विकॊपासनम् । विद्याहॆमधनार्जनॆतिपटुता स्वं पूर्वपित्र्यं तथा जानुस्थानविशॆषभूषणमणिप्रीतीनवित्तानि च । नष्टद्रव्यकलाङ्गनार्थकनकस्वर्णादिकार्याप्तय: प्रज्ञामात्यपदॆ तथा श्वशुरजॊ लाभश्च भाग्यॊदय: ॥...

10th House Significations in Astrology 4

10th House Significations in Astrology

  The scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 10th house: वाणिज्यं नॄपमान्यताश्वगमनं मल्लत्वराज्यक्रिया, दासत्वं कृषिवैद्यकीर्तिनिधिनिक्षॆपाश्च यज्ञादय: । क्षॆत्रत्वं गुरूयंत्रमंत्रजननि विस्तारपुण्यौषधॊ- रूस्थानामरमंत्रसिद्धिविभवा: स्यादूदन्तपुत्र: प्रभु: ॥ मार्गॊ मानसुजीवनॆ च नृपराद् प्रख्यातिशिक्षादया मुद्राप्रभवनिग्रहॊ च दशमादाज्ञामति:...

9th House Significations in Astrology 4

9th House Significations in Astrology

    The old scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 9th house: दानं धर्मसुतीर्थसॆवनतपॊगुर्वादि भक्त्यौषधा- चाराश्चित्तविशुद्धिदॆवभजनॆ विद्याश्रमॊ वैभव: ॥ यानं भाग्यनयप्रतापसुकथायात्राभिषॆकादय: पुष्टि: सज्जनसंगति: शुभापितृस्व पुत्रपुत्र्यस्तथा ॥ अष्टौश्वर्यतुरंगनागमहिषा: पट्टाभिषॆकालय- ब्रह्मास्थापनवैदिकक्रतुधनक्षॊपा: स्युरङ्कर्क्षत: ॥  ...

8th House Significations in Astrology 6

8th House Significations in Astrology

    The ancient scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 8th house:   आयु: सौख्यपराभवौ मृतधनं संक्लॆशवक्त्र  मृतिर्क्लॆशॊ मारणकारणान्नकलहॊ तन्मॆहजाडंच विपत् ॥ भ्रातु: शत्रुकलत्र पीडनकलापा: शत्रुदुर्गस्थलं क्लॆशश्चालसराजदण्डनभयद्रव्यक्षयर्णप्रदा: ॥ अज्ञानाप्तपरं धनं चिरधनं दुर्मार्गमर्त्यागम:...

7th House Significations in Astrology 7

7th House Significations in Astrology

    The Sanskrit scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 7th house: उद्धाहव्यभिचारकामुकजयानष्टाड्गनाद्वॆषता । मार्गभ्रंशसुगन्धगीतकुसुमा मृष्टान्नपानदिकम् ॥ ताम्बूलं च प्रयाणभङ्गदधिविस्मृत्यम्बराद्यगमॊ । रॆतॊभर्तृपवित्रदारयुगलं गुह्यां च मूत्रं गुद: ॥ वाणिग्यं च तथा पयॊमधुरसौध: सूपकाज्याशनं...

6th House Significations in Astrology 2

6th House Significations in Astrology

  The old scripture Uttara Kalamrita prescribes the following attributes for 6th house:   रोगो विघ्नरणाप्तिमातुलकफग्रन्थ्युग्रकर्माणिचो- न्मादस्फोटकशत्रु वैरकृपणत्वास्वास्थ्यमेहव्रणा: । अन्नायासरूणापवादरिपुसन्तोषक्षयोष्णक्षता- श्चित्तक्लेशबहुव्यथे बहुजनद्वेषोनिशं नेत्ररूक् ॥ भिक्षादानमकालभोजनकलाभ्रंशा: सपिण्डारिभि- र्लाभायासविषातिशूलनिगला: स्वीयं यशोरक्षणम् ॥ मूर्तव्याध्यतिसारषडूसविनिन्दा दासचोराविपत् कारागोहसहॊदरादिकलहा: स्यु:...