Monthly Archive: January 2016

Bhavani Ashtakam in Kannada 0

Bhavani Ashtakam in Kannada

|| ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕಮ್‌ || . ನ ತಾತೋ ನ ಮಾತಾ ನ ಬಂಧುರ‍್ ನ ದಾತಾ ನ ಪುತ್ರೋ ನ ಪುತ್ರೀ ನ ಭೃತ್ಯೋ ನ ಭರ್ತಾ | ನ ಜಾಯಾ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ವೃತ್ತಿರ್‌ ಮಮೈವ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ  ||...