Category: Bengali

Devi Aparadha Kshamapana 0

Devi Aparadha Kshamapana Stotram in Bengali

|| দেব্য়পরাধক্ষমাপণা স্তোত্রম্‌ || ন মংত্রং নো য়ংত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো ন চাহ্বানং ধ্য়ানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ | ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্‌...

Ganga stotra 0

Ganga Stotram in Bengali

|| গংগা স্তোত্রম্‌ || রচনে – আদি শংকরাচার্য় দেবি! সুরেশ্বরি! ভগবতি! গংগে .                  ত্রিভুবনতারিণি তরলতরংগে | শংকরমৌলি বিহারিণি বিমলে .            ...

bilvashtottara shatanamavali 0

Bilvashtottara Shatanamavali in Bengali

|| বিল্বাষ্টোত্তর শতনামাবলিঃ || ত্রিদলং ত্রিগুণাকারং | ত্রিনেত্রং চ ত্রিয়ায়ুধম্‌ || ত্রিজন্ম পাপসংহারং | একবিল্বং শিবার্পণম্‌ || ১ || ত্রিশাখৈঃ বিল্বপত্রৈশ্চ | অচ্ছিদ্রৈঃ কোমলৈঃ শুভৈঃ || তবপূজাং করিষ্য়ামি | একবিল্বং শিবার্পণম্‌ || ২ ||...

Mrityunjaya ashtottara shatanamavali 0

Mrityunjaya Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী মৃত্য়ুংজয় অষ্টোত্তর শতনামাবলিঃ || ওং মৃত্য়ুংজয়ায় নমঃ | ওং শূলপাণিনে নমঃ | ওং বজ্রদংষ্ট্রায় নমঃ | ওং উমাপতয়ে নমঃ | ওং সদাশিবায় নমঃ | ওং ত্রিনয়নায় নমঃ | ওং কালকাংতায় নমঃ |...

Gayatri ashtottara shatanamavali 0

Gayatri Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী গায়ত্রী অষ্টোত্তর শতনামাবলিঃ || ওং শ্রী গায়ত্র্য়ৈ নমঃ || ওং জগন্মাত্র্য়ৈ নমঃ || ওং পরব্রহ্মস্বরূপিণ্য়ৈ নমঃ || ওং পরমার্থপ্রদায়ৈ নমঃ || ওং জপ্য়ায়ৈ নমঃ || ওং ব্রহ্মতেজোবিবর্ধিন্য়ৈ নমঃ || ওং ব্রহ্মাস্ত্ররূপিণ্য়ৈ নমঃ...

satyanarayana ashtottara shatanamavali 0

Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী সত্য়নারায়ণ অষ্টোত্তর শতনামাবলী || ওং সত্য়দেবায় নমঃ | ওং সত্য়াত্মনে নমঃ | ওং সত্য়ভূতায় নমঃ | ওং সত্য়পুরুষায় নমঃ | ওং সত্য়নাথায় নমঃ | ওং সত্য়সাক্ষিণে নমঃ | ওং সত্য়য়োগায় নমঃ |...

Venkatesha Ashtottara Shatanamavali 0

Venkatesha Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী বেংকটেশ অষ্টোত্তর শতনামাবলী || ওং শ্রীবেংকটেশায় নমঃ | ওং শ্রীনিবাসায় নমঃ | ওং লক্ষ্মীপতয়ে নমঃ | ওং অনাময়ায় নমঃ | ওং অমৃতাংশায় নমঃ | ওং জগদ্বংদ্য়ায় নমঃ | ওং গোবিংদায় নমঃ |...

saraswati ashtottara shatanamavali 0

Saraswati Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| সরস্বতী শতনামাবলিঃ || ওং সরস্বত্য়ৈ নমঃ | ওং মহাভদ্রায়ৈ নমঃ | ওং মহামায়ায়ৈ নমঃ | ওং বরপ্রদায়ৈ নমঃ | ওং শ্রীপাদায়ৈ নমঃ | ওং পদ্মনিলয়ায়ৈ নমঃ | ওং পদ্মাক্ষ্য়ৈ নমঃ | ওং পদ্মবক্ত্রায়ৈ...

narasimha ashtottara shatanamavali 0

Narasimha Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী নরসিংহ অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং নারসিংহায় নমঃ | ওং মহাসিংহায় নমঃ | ওং দিব্য়সিংহায় নমঃ | ওং মহাবলায় নমঃ | ওং উগ্রসিংহায় নমঃ | ওং মহাদেবায় নমঃ | ওং স্তংভজায় নমঃ |...

Durga Ashtottara shatanamavali 0

Durga Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী দুর্গা অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং দুর্গায়ৈ নমঃ | ওং শিবায়ৈ নমঃ | ওং দুরিতঘ্ন্য়ৈ নমঃ | ওং দুরাসদায়ৈ নমঃ | ওং লক্ষ্ম্য়ৈ নমঃ | ওং লজ্জায়ৈ নমঃ | ওং মহাবিদ্য়ায়ৈ নমঃ |...