Category: Kannada

Ganapati Atharvashirsha in Kannada 0

Ganapati Atharvashirsha in Kannada

. || ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಮ್‌ || ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಗಣಪತಯೇ | ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶಂ ತತ್ವಮಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ | ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತಮಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್...

Ramaraksha Stotram in Kannada 0

Ramaraksha Stotram in Kannada

|| ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ || || ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯನಮ: || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿ: | ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ |  ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಸೀತಾಶಕ್ತಿಃ | ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್‌ ಕೀಲಕಮ್‌ | ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ...

Aditya Hrudayam in Kannada 0

Aditya Hrudayam in Kannada

|| ಅದಿತ್ಯ ಹೃದಯ‌ ಸ್ತೋತ್ರ || . Aditya Hrudayam Stotram is the hymn to worship Lord Sun (Suryadev). This stotra was recited by Sage Agastya to Lord Rama. When Sri Rama was tired of fighting...

Maha Mrityunjaya Stotram in Kannada 0

Maha Mrityunjaya Stotram in Kannada

|| ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || . ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ: | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: |  ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ದೇವತಾ | ಗೌರೀ ಶಕ್ತಿ: | ಮಮ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಮೃತ್ಯುಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ:...

Mahishasura Mardini Stotram in Kannada 0

Mahishasura Mardini Stotram in Kannada

|| ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || . ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ | ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಽಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ | ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ | ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||...

Vishnu Sahasranama Stotram in Kannada 0

Vishnu Sahasranama Stotram in Kannada

. || ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ || || ಹರಿ: ಓಂ|| ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್‌ |  ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್‌ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ || ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಮ್‌ |  ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್‌ || ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೆ: ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಮ್‌...

Datta Stotram in Kannada 0

Datta Stotram in Kannada

|| ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ || . ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್‌ | ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತಗಾಮಿ ಸ ನೋಽವತು || . ದೀನಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಸರ್ವ ಕಾರಣಕಾರಣಮ್‌ | ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತಗಾಮಿ ಸ ನೋಽವತು || . ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಮ್‌ |...

Dattatreya Stotram in Kannada 1

Dattatreya Stotram in Kannada

|| ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ಜಟಾಧರಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗಮ್‌ ಶೂಲಹಸ್ತಮ್ ಕೃಪಾನಿಧಿಮ್‌ | ಸರ್ವರೊಗ ಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೇ  || . ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ನಾರದ ಋಷಿ: | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: | ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀ...

Dakshinamurti Stotram in Kannada 0

Dakshinamurti Stotram in Kannada

|| ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ || . ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು: ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ: | ಗುರು:ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮ: || ಓಂ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಮ್‌ ಯೋ ವೈ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ತಸ್ಮೈ | ತಂ ಹ ದೇವಮಾತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶಂ...

Budha Panchavimshati Nama Stotram in Kannada 0

Budha Panchavimshati Nama Stotram in Kannada

|| ಬುಧ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || . ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮ: | ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬುಧಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ | ಪ್ರಜಾಪತಿರ್‌ ಋಷಿ: | ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್‌ ಛಂದ: | ಬುಧೋ ದೇವತಾ | ಬುಧಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: || . ಬುಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಧನಪ್ರದ:...